Stortinget - Møte torsdag den 19. mai 2011 kl. 10

Dato: 19.05.2011

Formalia

Presidenten: Det er en glede å kunne ønske den islandske delegasjonen ledet av Alltingets president, Ásta R. Jóhannesdóttir, velkommen til Stortinget. (Representantene applauderte.)

De innkalte vararepresentantene for Nordland fylke, Ann-Hege Lervåg og Kari Storstrand, har tatt sete.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten foreslår Solveig Horne. – Andre forslag foreligger ikke, og Solveig Horne anses enstemmig valgt som settepresident for dagens møte.

Representanten Bent Høie vil framsette to representantforslag.

Bent Høie (H) [10:01:14]: Jeg vil på vegne av representantene Sonja Irene Sjøli, Erna Solberg og meg selv framsette et representantforslag om raskere og bedre tilgang til legemidler.

Så vil jeg på vegne av representantene Sonja Irene Sjøli, Michael Tetzschner, Elisabeth Røbekk Nørve og meg selv sette fram et forslag om opprettelse av spesialiserte diagnosesentre.

Presidenten: Representanten Henning Warloe ønsker å framsette et representantforslag.

Henning Warloe (H) [10:02:08]: Jeg fikk en løpeseddel på gaten i dag som sier at verden skal gå under den 21. mai, det er på lørdag. Men jeg velger likevel å fremme et representantforslag på vegne av representantene Linda C. Hofstad Helleland, Elisabeth Røbekk Nørve, Gunnar Gundersen, Nikolai Astrup og meg selv om en styrket innsats for kommersialisering av forskningsresultater. (Munterhet i salen)

Presidenten: Da vil vi søke å legge til rette for at det kan bli behandlet på reglementsmessig måte – samtlige representantforslag!

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten informere om at møtet fortsetter utover kl. 16, til dagens kart er ferdigbehandlet.