Stortinget - Møte torsdag den 17. november 2011 kl. 10

Dato: 17.11.2011

Dokumenter: (Innst. 40 S (2011–2012), jf. Prop. 142 S (2010–2011))

Sak nr. 6 [14:10:57]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til at Noreg sluttar seg til reform av styresamansetjing, kvotar og røysterett i IMF

Talere

Votering i sak nr. 6

Dag Ole Teigen (A) [14:11:30]: (ordfører for saken): Det er en enstemmig komité som tilråder Stortinget å slutte seg til reformen av styresammensetning, kvoter og stemmerett i IMF. Jeg vil nøye meg med noen få korte betraktninger.

For det første synes jeg det er viktig å si, som det også framkommer i innstillingen, at reform av internasjonale organisasjoner med mange medlemsland er svært krevende å få til. Til tross for det har IMF-styret kommet til enighet om denne reformen. Det er finanskomiteen positiv til. Som vi skriver, har Norge tatt til orde for reformer innenfor IMF og støtter reformviljen og forandringene som foreslås. For det andre vil det ofte være slik at for å få til en reform som kan ratifiseres, og få oppslutning i medlemslandene må ulike hensyn balanseres i retning av et kompromiss. I denne reformen har balansen mellom landenes BNP og den fastsatte kvotereformelen blitt diskutert. Det endelige resultatet er et kompromiss Norge bør støtte, selv om ikke alt er hundre prosent i tråd med primærstandpunktet til vår valgkrets, som er den nordisk-baltiske.

Regjeringen har tidligere skrevet at den er positiv til at utviklingsland og framvoksende økonomier får en sterkere rolle i IMF og større kvote- og stemmevekt, at det er viktig at organisasjonen har et styresett som sikrer global relevans og legitimitet, og at kompromisset man nå er enig om, bidrar til dette. Det er en vurdering komiteen har sluttet seg til.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6.

(Votering, se side 540)

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

I

Stortinget samtykkjer i at Noreg sluttar seg til reform av styresamansetjing, kvotar og røysterett i Det internasjonale valutafondet (IMF) i samsvar med omtale i Prop. 142 S (2010–2011).

II

Stortinget samtykkjer i at Noreg godkjenner endring i statuttane til Det internasjonale valutafondet (IMF) for å fjerne ordninga med utpeikte styrerepresentantar i samsvar med omtale i Prop. 142 S (2010–2011).

III

Stortinget godkjenner at Noregs kvote i Det internasjonale valutafondet (IMF) blir auka frå 1 883,7 mill. SDR til 3 754,7 mill. SDR.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sakene nr. 7–9 foreligger det ikke noe voteringstema.