Stortinget - Møte mandag den 5. desember 2011 kl. 12

Dato: 05.12.2011

Dokumenter: (Innst. 15 S (2011–2012), jf. Prop. 1 S (2011–2012))

Sak nr. 1 [12:09:17]

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012, kapitler under Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (rammeområde 7)

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 23 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1–7, fra Robert Eriksson på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 8–17, fra Robert Eriksson på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslagene nr. 18–23, fra Ola Elvestuen på vegne av Venstre

Det voteres over forslagene nr. 18–23, fra Venstre.

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen videreføre dagens betalingspraksis knyttet til tiltaksplasser i Attføringsbedriftene og Vekstbedriftene til 1.7.2012. Stortinget ber videre regjeringen i samarbeid med disse bedriftene fremme et forslag til en ny og bedre betalingspraksis i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2012.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre minstekrav til arbeidstidsreduksjon i dagpengeforskriften § 6-6 for å beholde dagpengerettighetene til 20 pst.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen tilpasse regelverket for rullerende permittering slik at bedriften der det er enighet mellom ansatte og arbeidsgiver kun betaler arbeidsgiverperiode for det antall stillinger som faktisk er permittert.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest innføre normerte sykemeldingsperioder etter svensk modell.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest fastsette en forpliktende opptrappingsplan for en nasjonal minstenorm for sosialhjelp. I første omgang ber Stortinget regjeringen øke satsene med 20 pst. i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2012.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2012 legge fram en forpliktende opptrappingsplan for å styrke selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter.»

Votering:Forslagene fra Venstre ble med 94 mot 3 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.21.50)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 10, fra Fremskrittspartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om lovendring slik at retten til ventelønn for nye tilfeller bortfaller.»

Venstre har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 74 mot 22 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.22.23)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 8, 9 og 11–17, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om en alternativ pensjonsløsning for gruppen lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner som samsvarer med de vanlige reglene for alderspensjon fra folketrygden, senest i løpet av 2012.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem lovendringsforslag som sørger for at arbeidstakere som har tatt ut alderspensjon fra folketrygden og fortsatt er yrkesaktive i offentlig stilling ikke får sin offentlige tjenestepensjon samordnet med en beregnet folketrygdytelse, bare faktisk opptjening i folketrygden frem til uttak.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå rehabiliteringsordningene for skadd militært personell i utenlandsoperasjoner, samt at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med egen sak for denne gruppen om en krigspensjonsordning.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering og gjennomgang av ordningen med boliglån til medlemmer av Statens pensjonskasse med sikte på å forhandle frem andre løsninger i forhold til hovedavtalen.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at det innarbeides en sorgrubrikk i sykefraværsskjemaene.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å gjøre forsøksordningen med servicehunder permanent og likestilt med ordningen med førerhunder for blinde og svaksynte.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en årlig regulering av løpende pensjoner i tråd med utviklingen i arbeidstakernes lønnsinntekter.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til lovendring som fører til at avkortingen av grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister settes til 10 pst. fra det første året.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2012 legge frem en egen sak om gravferdsstønaden, der man foretar en total gjennomgang av ordningen.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 75 mot 22 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.22.57)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 7, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget innen juni 2012 med egen sak om innføring av Nav-ombud etter modell fra pasient- og brukerombudet.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen ikke justere finansieringsordningen for skjermet sektor. En slik justering bør sees i sammenheng med Brofoss-utvalgets utredning.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 51 mot 45 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.23.23)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2–6, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere en ordning som gjør det mulig i helt spesielle tilfeller for brukerne å kunne skifte Nav-kontor. »

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om hvordan brukere kan få mulighet til å bytte veileder i Arbeids- og velferdsetaten. »

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjøre ordningen med arbeids- og utdanningsreiser om til en varig ordning innenfor folketrygden.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjøre ordningen med funksjonsassistent om til en varig ordning innenfor folketrygden.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Regjeringens forslag om å endre betalingsordningen for arbeidsmarkedstiltakene oversendes Brofoss-utvalget, slik at Stortinget får seg forelagt en grundig konsekvensutredning av regjeringens forslag. Konsekvensutredning fremlegges i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2012. »

Venstre har varslet at de støtter forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 51 mot 46 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.23.52)Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 7

(Arbeid og sosial)

I

På statsbudsjettet for 2012 bevilges under:

Utgifter
600Arbeidsdepartementet
1Driftsutgifter172 340 000
601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21Spesielle driftsutgifter58 870 000
22Tiltak mot ufrivillig deltid25 770 000
50Norges forskningsråd115 410 000
70Tilskudd24 140 000
72Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.11 700 000
604Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 4527 568 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21200 000 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter10 057 290 000
21Spesielle driftsutgifter27 883 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres236 006 000
70Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres195 290 000
606Trygderetten
1Driftsutgifter63 960 000
611Pensjoner av statskassen
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning19 100 000
612Tilskudd til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning9 500 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning106 000 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning825 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning9 000 000
614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter52 000 000
70Tap/avskrivninger2 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning79 000 000
616Gruppelivsforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning157 000 000
621Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering
21Spesielle driftsutgifter38 260 000
63Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres184 525 000
70Frivillig arbeid, kan overføres54 396 000
74Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.10 197 000
634Arbeidsmarkedstiltak
21Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres115 779 000
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres7 274 537 000
635Ventelønn
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning133 000 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter465 600 000
21Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud10 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres4 250 000
642Petroleumstilsynet
1Driftsutgifter189 700 000
21Spesielle driftsutgifter22 400 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres1 700 000
643Statens arbeidsmiljøinstitutt
50Statstilskudd101 500 000
646Pionerdykkere i Nordsjøen
72Tilskudd, kan overføres3 050 000
648Arbeidsretten, Riksmeklingsmannen m.m.
1Driftsutgifter15 000 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 11 837 000
70Tilskudd til faglig utvikling4 000 000
649Treparts bransjeprogrammer
21Spesielle driftsutgifter - Treparts bransjeprogrammer10 300 000
660Krigspensjon
70Tilskudd, militære, overslagsbevilgning165 000 000
71Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning415 000 000
664Pensjonstrygden for sjømenn
70Tilskudd311 672 000
666Avtalefestet pensjon (AFP)
70Tilskudd1 940 000 000
667Supplerende stønad til personer over 67 år
70Tilskudd, overslagsbevilgning398 000 000
847Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 7126 550 000
50Forskning5 774 000
70Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner166 403 000
71Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming, kan overføres, kan nyttes under post 2119 583 000
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat:
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-540 477 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning417 027 000
3 Avskrivninger135 344 000
4 Renter av statens kapital24 504 000
5 Til investeringsformål18 070 000
6 Til reguleringsfondet-2 364 00052 104 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres29 084 000
2540Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn
70Tilskudd, overslagsbevilgning43 800 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning11 540 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning584 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning2 522 000 000
72Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning364 000 000
73Utdanningsstønad56 000 000
75Tilskudd til flytting for å komme i arbeid200 000
76Forskuttering av underholdsbidrag860 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning33 050 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning1 830 000 000
72Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning530 000 000
73Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv., kan overføres290 618 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning1 815 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning37 850 000 000
71Tilleggsstønad, overslagsbevilgning530 000 000
72Legeerklæringer330 000 000
2655Uførhet
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning21 965 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning34 390 000 000
72Særtillegg, overslagsbevilgning2 180 000 000
73Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning13 000 000
75Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning115 000 000
76Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning80 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
70Grunnstønad, overslagsbevilgning1 730 000 000
71Hjelpestønad, overslagsbevilgning1 740 000 000
73Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning137 000 000
74Tilskudd til biler783 500 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler2 728 000 000
76Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester220 000 000
77Ortopediske hjelpemidler1 060 000 000
78Høreapparater454 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning50 860 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning89 200 000 000
72Ventetillegg, overslagsbevilgning17 000 000
73Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning5 950 000 000
2680Etterlatte
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning1 315 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning1 095 000 000
72Særtillegg, overslagsbevilgning108 000 000
74Utdanningsstønad500 000
75Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning6 000 000
2686Gravferdsstønad
70Gravferdsstønad, overslagsbevilgning180 000 000
2690Diverse utgifter
70Sykestønadsutgifter i utlandet285 000 000
77Pasienter fra gjensidighetsland mv.95 000 000
Totale utgifter343 037 146 000
Inntekter
3605Arbeids- og velferdsetaten
1Administrasjonsvederlag21 651 000
6Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag22 000 000
3614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån35 000 000
3615Yrkesskadeforsikring
1Premieinntekter151 000 000
3616Gruppelivsforsikring
1Premieinntekter87 000 000
3634Arbeidsmarkedstiltak
85Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak1 000 000
3635Ventelønn mv.
1Refusjon statlig virksomhet mv.40 009 000
85Innfordring av feilutbetaling av ventelønn1 500 000
3640Arbeidstilsynet
1Diverse inntekter1 134 000
4Kjemikaliekontroll, gebyrer5 671 000
5Tvangsmulkt2 062 000
7Byggesaksbehandling, gebyrer18 506 000
8Refusjon utgifter regionale verneombud10 000 000
3642Petroleumstilsynet
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet845 000
3Refusjon av tilsynsutgifter84 088 000
6Refusjoner/ymse inntekter2 876 000
5470Statens pensjonskasse
30Avsetning til investeringsformål18 069 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
80Renter1 609 000 000
5701Diverse inntekter
2Diverse inntekter350 100 000
3Hjelpemiddelsentraler m.m.35 000 000
71Refusjon ved yrkesskade925 000 000
73Refusjon fra bidragspliktige405 000 000
74Refusjon medisinsk behandling21 000 000
80Renter1 700 000
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
2Dividende140 000 000
5705Refusjon av dagpenger
1Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs50 000 000
3Refusjon for dagpenger fra EØS-land6 000 000
Totale inntekter4 045 211 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2012 kan:

kap. 600 post 1kap. 3600 post 2
kap. 601 post 21kap. 3601 post 2
kap. 605 post 1kap. 3605 postene 1, 4, 5 og 6
kap. 605 post 21kap. 3605 post 2
kap. 621 post 21kap. 3621 post 2
kap. 640 post 1kap. 3640 postene 1, 6 og 7
kap. 640 post 21kap. 3640 post 8
kap. 642 post 1kap. 3642 postene 6 og 7
kap. 642 post 21kap. 3642 post 2

III

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2012 kan:

 • 1. omdisponere inntil 40 mill. kroner fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter.

 • 2. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter.

 • 3. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 45 Større nyanskaffelser og vedlikehold og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

IV

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2012 kan overskride bevilgningen under kap. 2470 Statens pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 10 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2012 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beølp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
634Arbeidsmarkedstiltak
76Tiltak for arbeidssøkere3 120,308 mill. kroner

VI

Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2012 kan ettergi rente- og avdragsfrie lån gitt til arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede der dette blir vurdert som nødvendig for å sikre den videre driften.

VII

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2012 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, postene 21 og 45 og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, postene 1, 21 og 45, refusjoner av kommunenes andel av utgifter til opprettelse og drift av Nav-kontorer.

VIII

Folketrygdytelser

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2012 skal følgende ytelser etter folketrygden utgjøre1:

1a.Grunnstønad for ekstrautgifter ved uførhet etter lovens § 6-3 (laveste sats)7 572
1b.Ved ekstrautgifter utover laveste sats kan grunnstønaden forhøyes til11 568
1c.eller til15 180
1d.eller til22 356
1e.eller til30 312
1f.eller til37 860
2a-1.Hjelpestønad til uføre som må ha hjelp i huset2312 624
2a-2.Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til uføre som må ha tilsyn og pleie413 572
2b.Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til uføre under 18 år som må ha særskilt tilsyn og pleie427 144
2c.eller til54 288
2d.eller til81 432
3.Behovsprøvet gravferdsstønad opptil20 652
4.Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-11 og 17-95 for første barn42 411
for to barn55 340
for tre og flere barn62 701
 • 1 Satsene under 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

 • 2 Stønad til hjelp i huset gjelder tilfeller før 1. januar 1992.

 • 3 Fra 1. januar 1997 skilles det mellom stønad til hjelp i huset og stønad til særskilt tilsyn og pleie.

 • 4 Gjelder også ved uførhet som skyldes yrkesskade, jf. lovens 12-18.

 • 5 Fra 1. januar 2004 dekkes 64 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden er inntektsprøvet.

Presidenten: Presidenten gjør oppmerksom på at IX bortfaller.

Presidenten antar at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker å stemme imot innstillingen.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 50 mot 45 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 17.24.31)