Stortinget - Møte onsdag den 14. desember 2011 kl. 10

Dato: 14.12.2011

Dokumenter: (Innst. 124 S (2011–2012), jf. Prop. 25 S (2011–2012))

Sak nr. 3 [11:08:55]

Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2011 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskot til sysselsetting av sjøfolk, overslagsløyving,blir redusert med171 600 000
frå kr 1 646 600 000 til kr 1 475 000 000
922Romverksemd
71Internasjonal romverksemd, blir auka med4 040 000
frå kr 377 360 000 til kr 381 400 000
73Galileo, blir auka med1 300 000
frå kr 75 300 000 til kr 76 600 000
924Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogram
70Tilskot, blir redusert med16 000 000
frå kr 40 000 000 til kr 24 000 000
950Forvalting av statleg eigarskap
21Spesielle driftsutgifter, blir auka med8 100 000
frå kr 10 700 000 til kr 18 800 000
2421Innovasjon Noreg
50Innovasjon – prosjekt, fond, blir redusert med8 000 000
frå kr 480 000 000 til kr 472 000 000
90Lån frå statskassa til utlånsverksemd, overslagsløyving,blir auka med1 000 000 000
frå kr 43 700 000 000 til kr 44 700 000 000
Inntekter
3902Justervesenet
1Gebyrinntekter, blir redusert med8 000 000
frå kr 53 900 000 til kr 45 900 000
3904Brønnøysundregistra
1Gebyrinntekter, blir auka med32 200 000
frå kr 397 800 000 til kr 430 000 000
3907Sjøfartsdirektoratet
6Overtredingsgebyr, blir redusert med6 000 000
frå kr 12 000 000 til kr 6 000 000
3950Forvalting av statleg eigarskap
70 (ny)Tilbakeføring av tilskot til pensjonar for tidlegare Raufoss-tilsette, blir løyvd med7 700 000
96Sal av aksjar, blir auka med2 625 700 000
frå kr 10 000 000 til kr 2 635 700 000
5325Innovasjon Noreg
51 (ny)Tilbakeføring av tapsfondsmidlar til såkornkapitalfond, blir løyvd med14 300 000
90Avdrag på uteståande fordringar, blir auka med1 550 000 000
frå kr 43 250 000 000 til kr 44 800 000 000
91 (ny)Tilbakeført kapital, såkornfond, blir løyvd med57 300 000
5625Renter og utbyte frå Innovasjon Noreg
80Renter på lån frå statskassa, blir redusert med185 000 000
frå kr 500 000 000 til kr 315 000 000
81Rentemargin, innovasjonslåneordninga, blir redusert med3 000 000
frå kr 3 000 000 til 0
85Utbyte, lågrisikolåneordninga, blir redusert med12 400 000
frå kr 15 000 000 til kr 2 600 000
5656Aksjar i selskap under NHD si forvalting
85Utbyte, blir auka med216 700 000
frå kr 16 302 200 000 til kr 16 518 900 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.