Stortinget - Møte torsdag den 19. januar 2012 kl. 10

Dato: 19.01.2012

Formalia

Presidenten: Det foreligger tre permisjonssøknader:

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Sonja Mandt i dagene 19. og 20. januar for å delta i Nordisk Råds budsjettseminar i København

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Tove Karoline Knutsen fra og med 19. januar og inntil videre

 • fra representanten Tord Lien om foreldrepermisjon i tiden fra og med 23. januar til og med 13. april

Disse søknadene foreslås behandlet straks og innvilget.

– Det anses vedtatt.

Fra henholdsvis første og andre vararepresentant for Troms fylke, Bjørn Inge Mo og Hilde Anita Nyvoll, foreligger søknad om å bli fritatt for å møte under representanten Tove Karoline Knutsens permisjon – begge på grunn av sykdom.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 • 1. Søknaden behandles straks og innvilges.

 • 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  For Troms fylke: Viggo Fossum 19. januar og inntil videre

  For Sør-Trøndelag fylke: Siv Aida Rui Skattem 25. januar–12. april

  For Vestfold fylke: Heidi Ørnlo 19. januar

Presidenten: Viggo Fossum og Heidi Ørnlo er til stede og vil ta sete.

Representanten Arne Sortevik vil framsette et representantforslag.

Arne Sortevik (FrP) [10:01:01]: På vegne av representantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Harald T. Nesvik, Åge Starheim og meg selv har jeg fornøyelsen av å sette frem forslag om finansieringsplan og organisatorisk opprydning etter naturkatastrofene i 2011/2012.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.