Stortinget - Møte onsdag den 28. mars 2012 kl. 10

Dato: 28.03.2012

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 2

Torbjørn Røe Isaksen (H) [11:17:41]: «Jeg er kjent med at flere skattytere skal ha blitt overført til Sentralskattekontoret for utenlandssaker, SFU, ved en maskinfeil hos skatteetaten i 2010. For disse skattyterne har det resultert i problemer med å få utstedt skattekort og derved for høyt skattetrekk som gir mindre utbetaling. I 2012 er det fremdeles vanskelig å få rettet opp i denne feilen.

Hva vil statsråden gjøre med dette?»

Statsråd Sigbjørn Johnsen [11:18:11]: Jeg er kjent med at Sentralskattekontoret for utenlandssaker – SFU – endret sin IT-løsning for utskrifter av skattekort i 2010. Skattedirektoratet har opplyst at det i den forbindelse var enkelte oppstartproblemer. Innføringen av den nye IT-løsningen medførte at flere skattytere ble rapportert med utenlandsk arbeidsgiver og dermed automatisk lagt inn i SFUs manntall. De berørte skattyterne fikk da utskrevet skattekort fra SFU med for høyt skattetrekk. Dette førte til at de fikk en trekktabell som forutsetter skattetrekk i tolv måneder, i stedet for en ordinær trekktabell som er beregnet ut fra et skattetrekk på 10,5 måned.

Jeg har fått opplyst av Skattedirektoratet at feilen ble rettet opp like etter at den ble avdekket. Det ble samtidig innført manuelle rutiner som sikrer at korrekt skattekort utskrives. Erfaringen er at problemet nå kun oppstår unntaksvis. Men dersom det fortsatt er skattytere som mener de får feil skattekort, vil de ved henvendelse til sitt skattekontor få rettet dette opp.

Torbjørn Røe Isaksen (H) [11:19:21]: Jeg vil takke statsråden for svaret. Vi vet alle at feil kan skje – det er helt menneskelig – og det skjer også i de store systemene våre. Så rammer det av og til folk hardt eller blir ubeleilig for dem.

Mine opplysninger er at det fortsatt er noen – dette er saker fra mitt hjemfylke, Telemark – som har problemer med å få riktig skattekort og dermed bl.a. riktig trekkprosent. Det er en som har henvendt seg til undertegnede og fortalt at han på grunn av denne feilen helt tilbake til 2010 har hatt for høy trekkprosent på pensjonen sin og har hatt problemer med å få det rettet opp. Men jeg er glad for at finansministeren gjør det klart og tydelig at dette selvfølgelig skal rettes opp, til beste for dem som har blitt rammet.

Statsråd Sigbjørn Johnsen [11:20:08]: Ja, vi erfarer fra tid til annen at selv i datateknologiens alder kan det oppstå feil. Men som jeg sa i mitt hovedsvar, skal dette bli rettet opp hvis vedkommende henvender seg til sitt skattekontor.

Presidenten: Representanten Torbjørn Røe Isaksen til oppfølgingsspørsmål nr. 2.

Torbjørn Røe Isaksen (H) [11:20:32]: Det frafalles, president.