Stortinget - Møte mandag den 21. mai 2012 kl. 12

Dato: 21.05.2012

Formalia

Presidenten: Representantene Tor-Arne Strøm og Åge Starheim, som har vært permitterte, har igjen tatt sete.

Det foreligger fire permisjonssøknader:

 • fra representanten Øyvind Vaksdal om permisjon mandag 21. mai for å delta i møte i Europarådets parlamentariske forsamling i Paris

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon fra representanten Sonja Mandt i dagene 21. og 22. mai for å delta i møter i Nordisk råd i Helsingfors

 • fra representanten Morten Høglund om omsorgspermisjon i tiden fra og med 21. mai til og med 1. juni

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Truls Wickholm fra og med 21. mai og inntil videre

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 • Søknadene behandles straks og innvilges.

 • Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  For Akershus fylke: Tone Liljeroth

  For Oslo: Karin Yrvin

  For Rogaland fylke: Terje Halleland

  For Vestfold fylke: Heidi Ørnlo

Presidenten: Tone Liljeroth, Karin Yrvin, Terje Halleland og Heidi Ørnlo er til stede og vil ta sete.

Representanten Bård Hoksrud vil framsette et representantforslag.

Bård Hoksrud (FrP) [12:02:00]: På vegne av representantene Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik og meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om å utsette implementeringen av datalagringsdirektivet.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse at møtet om nødvendig fortsetter utover kl. 16.

Videre vil presidenten foreslå at Stortinget fraviker bestemmelsen i forretningsordenen § 43 første ledd og foretar votering etter at sakene nr. 1 og 2 på dagens kart er ferdigbehandlet, og deretter samlet votering etter sakene nr. 3 og 4 ved slutten av dagens møte.

– Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag, og det anses vedtatt.