Stortinget - Møte torsdag den 29. november 2012 kl. 10

Dato: 29.11.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:05:05]

  Innstilling fra valgkomiteen om opprettelse av og valg av medlemmer og varamedlemmer til en fast delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk ((Innst. 96 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 2 [10:05:23]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth, Ine M. Eriksen Søreide, Hans Olav Syversen og Borghild Tenden om ratifikasjon av tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon ((Innst. 75 S (2012–2013), jf. Dokument 8:149 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 3 [10:40:45]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Høglund, Torgeir Trældal og Jørund Rytman om endringer i den norske praktiseringen av GSP-systemet for handel med utviklingsland ((Innst. 76 S (2012–2013), jf. Dokument 8:139 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 4 [11:29:34]

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen og Ulf Leirstein om innføring av lyd- og bildeopptak ved alle norske domstoler ((Innst. 60 S (2012–2013), jf. Dokument 8:123 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 5 [12:07:27]

  Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 101/2012 av 30. april 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/114/EF om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EPCIP-direktivet) ((Innst. 98 S (2012–2013), jf. Prop. 130 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 6 [12:08:08]

  Innstilling fra justiskomiteen om endringer i sivilbeskyttelsesloven (gjennomføring av EPCIP-direktivet) ((Innst. 61 L (2012–2013), jf. Prop. 129 L (2011–2012)))

 • Sak nr. 7 [12:08:27]

  Interpellasjon fra representanten Anders B. Werp til justis- og beredskapsministeren:
  «Det kinesiske selskapet Huawei leverer sentrale komponenter til vår kritiske infrastruktur, mobilnettet. Kinesisk lovgivning gir kinesiske myndigheter svært kraftige og inngripende fullmakter til overstyring av og innsikt i landets telekomindustri. Av hensyn til nettets integritet har flere land utestengt kinesisk telekomindustri fra leveranser til kritisk infrastruktur, eller etablert kostbare kontrollrutiner for kinesisk utstyr. Justis- og beredskapsdepartementet er lededepartement for den sivile samfunnssikkerheten. Norske myndigheter har ikke vurdert Huaweis leveranser i henhold til sikkerhetslov eller ekomlov.
  Hvordan vurderer statsråden dette fraværet av sikkerhetsmessig myndighetskontroll av kritisk infrastruktur?»

 • Sak nr. 8 [13:01:38]

  Interpellasjon fra representanten Øyvind Håbrekke til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren:
  «I mer enn to tiår har styringsmodeller, basert på New Public Management, preget både kommunal og statlig sektor i Norge. En grunntanke i dette har vært at offentlige virksomheter så langt som mulig bør styres som private bedrifter. Det har blant annet medført utstrakt bruk av mål- og resultatstyring, kvantifiserbare resultatindikatorer, samt etablering av foretak og virksomheter etter modell av kommersielle virksomheter. Disse styringsmodellene har blitt kritisert fra mange hold. I forbindelse med evaluering av håndteringen av terrorangrepene 22. juli 2011 har kritikken økt i styrke. Det synes å være et behov for å revitalisere betydningen av begreper som tillit, skjønn, refleksjon, holdninger og verdier i velferdsstaten og i offentlig sektor.
  Hvordan vurderer statsråden behovet for en bredere diskusjon om styring og ledelse i offentlig sektor som kan legge grunnlaget for endringer?»

 • Sak nr. 9 [13:58:02]

  Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren:
  «Psykiske problemer er en hovedårsak til sykefravær, frafall fra skole og arbeidsliv. Psykisk syke opplever fortsatt at det psykiske helsevernet svikter i mange ledd. Til tross for tilskuddsordningen til kommunene er det fortsatt betydelig dårligere tilgang til psykologtjenester i kommunene sammenliknet med legetjenester. Det er rapportert en svak nedgang i antall årsverk i psykisk helsetjeneste for voksne i kommunene fra 2010 til 2011. Samtidig er det økt press på de kommunale tjenestene fordi helseforetakene omstiller med mer vekt på ambulante og polikliniske tjenester. Til tross for at ventetiden for psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten fortsatt er lang, foreligger det planer om kutt i flere tilbud. Helsetilsynet har også avdekket store variasjoner i tilbudet ved de distriktspsykiatriske sentre.
  Hva gjør statsråden for å styrke kapasiteten og kvaliteten i det psykiske helsevernet, slik at pasientene kan få bedre hjelp?»

 • Sak nr. 10 [15:21:49]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helseforetaksloven mv. ((Innst. 62 L (2012–2013), jf. Prop. 120 L (2011–2012)))

 • Sak nr. 11 [15:24:58]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i folketrygdloven (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier) ((Innst. 65 L (2012–2013), jf. Prop. 123 L (2011–2012)))

 • Sak nr. 12 [15:38:23]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Per Arne Olsen, Jon Jæger Gåsvatn og Kari Kjønaas Kjos om en total gjennomgang av styringen med sykehussektoren ((Innst. 70 S (2012–2013), jf. Dokument 8:91 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 13 [16:20:52]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Jon Jæger Gåsvatn, Bente Thorsen og Vigdis Giltun om å utvide bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren ((Innst. 71 S (2012–2013), jf. Dokument 8:102 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 14 [17:03:06]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie, Sonja Irene Sjøli og Erna Solberg om å sikre kvalitet og tilgjengelighet i fastlege- og kommunehelsetjenesten ((Innst. 72 S (2012–2013), jf. Dokument 8:108 S (2011–2012)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 17.56.