Stortinget - Møte fredag den 7. desember 2012 kl. 09

Dato: 07.12.2012

Dokumenter:

(Innst. 7 S (2012–2013), jf. Prop. 1 S (2012–2013) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2012–2013))

Sak nr. 1 [09:01:02]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 22 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1–15, fra Ine M. Eriksen Søreide på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

 • forslagene nr. 16–20, fra Morten Høglund på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslagene nr. 21 og 22, fra Ine M. Eriksen Søreide på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti

Det voteres først over forslagene nr. 21 og 22, fra Høyre og Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 21 lyder:

Rammeområde 4

(Utenriks)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Utgifter
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter1 820 686 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres12 222 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres156 492 000
70Erstatning av skader på utenlandske ambassader907 000
71Diverse tilskudd24 260 000
72Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn154 000
103Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1Driftsutgifter47 503 000
104Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
1Driftsutgifter8 981 000
115Kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 7027 363 000
70Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 169 331 000
116Deltaking i internasjonale organisasjoner
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner1 249 041 000
117EØS-finansieringsordningene
75EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres1 028 000 000
76Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres869 000 000
118Nordområdetiltak m.v.
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 7030 295 000
70Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1320 324 000
71Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres58 831 000
76Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres35 022 000
140Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen
1Driftsutgifter1 172 700 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres21 500 000
141Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
1Driftsutgifter216 500 000
144Fredskorpset
1Driftsutgifter44 200 000
150Bistand til Afrika
78Regionbevilgning for Afrika, kan overføres2 308 300 000
151Bistand til Asia
72Bistand til Afghanistan og Pakistan, kan overføres649 500 000
78Regionbevilgning for Asia, kan overføres290 000 000
152Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika
78Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres540 000 000
153Bistand til Latin-Amerika
78Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres200 500 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1Driftsutgifter33 500 000
70Sivilt samfunn, kan overføres1 523 000 000
71Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, kan overføres91 000 000
72Demokratistøtte/partier, kan overføres8 000 000
73Kultur, kan overføres106 000 000
75Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres182 500 000
77Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres160 000 000
161Næringsutvikling
70Næringsutvikling, kan overføres204 000 000
75NORFUND - tapsavsetting282 500 000
162Overgangsbistand (gap)
70Overgangsbistand (gap), kan overføres420 000 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Naturkatastrofer, kan overføres500 000 000
71Humanitær bistand, kan overføres2 313 600 000
72Menneskerettigheter, kan overføres337 100 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres648 200 000
71ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres395 000 000
72Utvikling og nedrustning, kan overføres175 000 000
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres340 000 000
165Forskning, kompetanseheving og evaluering
1Driftsutgifter143 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres45 000 000
70Forskning og høyere utdanning, kan overføres333 000 000
71Faglig samarbeid, kan overføres350 000 000
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
1Driftsutgifter51 700 000
70Ymse tilskudd, kan overføres5 042 000
71Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres33 000 000
72Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres168 400 000
73Klima- og skogsatsingen, kan overføres2 532 500 000
74Fornybar energi, kan overføres1 407 300 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter1 270 658 000
168Kvinner og likestilling
70Kvinner og likestilling, kan overføres307 000 000
169Globale helse- og vaksineinitiativ
70Vaksine og helse, kan overføres1 690 000 000
71Andre helse- og aidstiltak, kan overføres295 000 000
72Det globale fond for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), kan overføres450 000 000
170FN-organisasjoner mv.
70FNs utviklingsprogram (UNDP)760 000 000
71FNs befolkningsfond (UNFPA)402 000 000
72FNs barnefond (UNICEF)1 070 000 000
73Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres170 000 000
74FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)300 000 000
75FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)150 000 000
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres905 500 000
77FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres185 000 000
78Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres311 000 000
79Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres75 000 000
81Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres155 000 000
82FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres95 000 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres814 000 000
71Regionale banker og fond, kan overføres772 500 000
72Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres609 500 000
172Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak
70Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres292 000 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd145 738 000
Totale utgifter35 214 850 000
Kap.PostFormålKronerKroner
Inntekter
3100Utenriksdepartementet
1Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene14 899 000
2Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene102 433 000
5Refusjon spesialutsendinger mv.7 068 000
Totale inntekter124 400 000

Forslag nr. 22 lyder:

«Disse medlemmer vil endre tilsagnsfullmakten for 2013 i forhold til regjeringens forslag på rammeområde 4 (utenriks) kap. 166 post 73 med 400 mill. kroner, fra 632 mill. kroner til 1 032 mill. kroner.»

Votering:Forslagene fra Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 71 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.26.57)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 16–20, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen avvikle ordningen med flerårig indikativt tilsagn til FNs underorganisasjoner.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en rapport om fremdriften i reformarbeidet i FNs avdeling for fredsoperasjoner (DPKO).»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å gjøre Norges bidrag til FN avhengig av fremdriften og resultatene av reformarbeidet i organisasjonen.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge prinsippet om null nominell vekst i FNs budsjetter til grunn ved de årlige/toårige budsjettbehandlingene i organisasjonen.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen bidra til at nye mandater og aktiviteter fortrinnsvis finansieres gjennom eliminering av utdaterte, irrelevante eller dupliserende mandater.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 73 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.27.20)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 5–7 og 12, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide planer for utfasing av norsk bistand i mottakerland der hvor dette er aktuelt.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at det opprettes en uavhengig database for rangering av bistands- og nødhjelpsorganisasjoner med hensyn til resultatoppnåelse og kostnadseffektivitet.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en «svarteliste» over de bistandsorganisasjoner som ikke tar korrupsjonsproblematikken på alvor og treffer egnede tiltak for å motvirke korrupsjon i bistandsengasjementet.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frihandelsavtalen mellom EFTA/Norge og Colombia frem til ratifisering i Stortinget.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 57 mot 39 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.27.46)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 4, 8 og 9, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere praksis med uavhengige evalueringer av all norsk bistand og norske bistandsprosjekter.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen inkludere utviklingen av et levedyktig næringsliv som en integrert del av alle utviklingspolitiske intervensjoner.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en ekspertgruppe for å bistå utviklingslandene i å forsere byråkrati og hindringer knyttet til handel.»

Venstre har varslet at de støtter forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 56 mot 40 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.28.22)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 13–15, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en forvaltningsrevisjon av den norske bistanden til de palestinske selvstyremyndighetene.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen stanse all bistand til de palestinske selvstyremyndigheter som direkte eller indirekte støtter undervisning med et anti-israelsk eller antisemittisk budskap.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om aktivt å motarbeide forskjellsbehandling av Israel i internasjonale fora og organisasjoner.»

Kristelig Folkeparti har varslet at de støtter forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 51 mot 45 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.28.50)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–3, 10 og 11, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en ekstern evaluering av alle norske freds- og forsoningsinitiativer de siste 30 årene.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en evaluering av Norges deltakelse i FNs menneskerettighetsråd, UNHRC.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en samlet oversikt over prosjekter og prosjektpartnere som støttes gjennom EØS-midlene.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette en handelsfasiliteringsenhet for å stimulere til vekst i det private næringsliv i Afrika.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen igangsette et forprosjekt for økt matsikkerhet i u-land gjennom handel med mat og korn.»

Kristelig Folkeparti og Venstre har varslet at de vil støtte forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 50 mot 46 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.29.19)

Presidenten: Det voteres over rammeområde 4, I til og med XIII.

Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 4

(Utenriks)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Utgifter
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter1 820 686 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres12 222 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres156 492 000
70Erstatning av skader på utenlandske ambassader907 000
71Diverse tilskudd24 260 000
72Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn154 000
103Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1Driftsutgifter47 503 000
104Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
1Driftsutgifter8 981 000
115Kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 7027 363 000
70Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 169 331 000
116Deltaking i internasjonale organisasjoner
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner1 249 041 000
117EØS-finansieringsordningene
75EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres1 028 000 000
76Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres869 000 000
118Nordområdetiltak mv.
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 7030 295 000
70Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1320 324 000
71Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres58 831 000
76Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres35 022 000
140Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen
1Driftsutgifter1 172 700 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres21 500 000
141Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
1Driftsutgifter216 500 000
144Fredskorpset
1Driftsutgifter44 200 000
150Bistand til Afrika
78Regionbevilgning for Afrika, kan overføres2 158 300 000
151Bistand til Asia
72Bistand til Afghanistan og Pakistan, kan overføres649 500 000
78Regionbevilgning for Asia, kan overføres290 000 000
152Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika
78Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres540 000 000
153Bistand til Latin-Amerika
78Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres200 500 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1Driftsutgifter33 500 000
70Sivilt samfunn, kan overføres1 423 000 000
71Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, kan overføres91 000 000
72Demokratistøtte/partier, kan overføres8 000 000
73Kultur, kan overføres106 000 000
75Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres182 500 000
77Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres160 000 000
161Næringsutvikling
70Næringsutvikling, kan overføres204 000 000
75NORFUND – tapsavsetting282 500 000
162Overgangsbistand (gap)
70Overgangsbistand (gap), kan overføres420 000 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Naturkatastrofer, kan overføres500 000 000
71Humanitær bistand, kan overføres2 313 600 000
72Menneskerettigheter, kan overføres337 100 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres648 200 000
71ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres395 000 000
72Utvikling og nedrustning, kan overføres175 000 000
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres340 000 000
165Forskning, kompetanseheving og evaluering
1Driftsutgifter143 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres45 000 000
70Forskning og høyere utdanning, kan overføres333 000 000
71Faglig samarbeid, kan overføres350 000 000
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
1Driftsutgifter51 700 000
70Ymse tilskudd, kan overføres5 042 000
71Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres33 000 000
72Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres168 400 000
73Klima- og skogsatsingen, kan overføres2 932 500 000
74Fornybar energi, kan overføres1 407 300 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter1 270 658 000
168Kvinner og likestilling
70Kvinner og likestilling, kan overføres307 000 000
169Globale helse- og vaksineinitiativ
70Vaksine og helse, kan overføres1 690 000 000
71Andre helse- og aidstiltak, kan overføres295 000 000
72Det globale fond for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), kan overføres450 000 000
170FN-organisasjoner mv.
70FNs utviklingsprogram (UNDP)760 000 000
71FNs befolkningsfond (UNFPA)402 000 000
72FNs barnefond (UNICEF)1 020 000 000
73Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres170 000 000
74FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)300 000 000
75FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)150 000 000
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres860 500 000
77FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres185 000 000
78Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres311 000 000
79Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres75 000 000
81Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres150 000 000
82FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres95 000 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres814 000 000
71Regionale banker og fond, kan overføres772 500 000
72Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres559 500 000
172Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak
70Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres292 000 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd145 738 000
Totale utgifter35 214 850 000
Inntekter
3100Utenriksdepartementet
1Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene14 899 000
2Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene102 433 000
5Refusjon spesialutsendinger mv.7 068 000
Totale inntekter124 400 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2013 kan:

 • 1.

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 100 post 1kap. 3100 postene 2 og 5
kap. 118 post 71kap. 3118 post 6
kap. 140 post 1kap. 3140 post 5
 • 2. overskride bevilgningen under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd mot tilsvarende inntekter under kap. 3166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 1 Salgsinntekter fra salg av bistandseiendommer som er finansiert over bistandsbudsjettet, og som ikke er avskrevet i forhold til innlemmelse i husleieordningen. Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas med ved beregning av overførbart beløp under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd.

III

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2013 kan omdisponere inntil 2 mill. kroner per tiltak fra kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd til øvrige ODA-godkjente bevilgninger. Beslutning om bruk av midler utover dette og inntil 6 mill. kroner treffes av Kongen.

IV

Agio/Disagio

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2013 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning kursgevinst og -tap som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene under kap. 100/3100 Utenriksdepartementet og kap. 140/3140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen, post 89 Agio/Disagio.

V

Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til tematisk støtte, multi-bi-prosjekter, samarbeidsprosjekter, stat-til-stat-bistand, støtte til internasjonale og lokale ikke-statlige aktører, kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte mottaker.

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2013 kan gi tilsagn om:

 • 1. støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

117EØS-finansieringsordningene
75EØS-finansieringsordningen 2009–20145 237,3 mill. kroner
76Den norske finansieringsordningen 2009–20144 432,2 mill. kroner
161Næringsutvikling
70Næringsutvikling350,0 mill. kroner
165Forskning, kompetanseheving og evaluering
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold392,0 mill. kroner
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
73Klima- og skogsatsingen632,0 mill. kroner
 • 2. tilskudd til utvikling av en vaksine mot pneumokokkbakterien innenfor initiativet Advance Market Commitments for Vaccines (AMC) med inntil USD 57 mill. i perioden 2009–2017 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ.

 • 3. tilskudd til International Finance Facility for Immunisation II (IFFlm II) med inntil 1 500 mill. kroner i perioden 2010–2020 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ, samt fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån.

 • 4. tilskudd til den globale vaksinealliansen GAVI med inntil 2 689,9 mill. kroner i perioden 2013–2015 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ.

VII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2013 kan gi garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 50 mill. kroner for å minske norske importørers risiko ved direkte import fra utviklingsland, jf. kap. 161 Næringsutvikling.

VIII

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2013 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme på inntil 3 000 mill. kroner. Forsikringsansvaret omfatter tap og skade under transport, lagring og i visningsperioden.

IX

Toårige budsjettvedtak

Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til toårige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO, OECD, WTO, IAEA, IEA, Havbunnsmyndigheten, Den internasjonale havrettsdomstolen, Rwandadomstolen, Jugoslaviadomstolen og for regulært bidrag til FN.

X

Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2013 kan ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kriteriene i handlingsplanen av 2004 Om gjeldslette for utvikling for inntil 500 mill. kroner under Garantiinstituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til faktisk utestående beløp på ettergivelsestidspunktet.

XI

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2013 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilgninger på følgende måte:

 • 1. Utbetalinger av norske medlemskapskontingenter, pliktige bidrag og andre bidrag til internasjonale organisasjoner Norge er medlem av, kan foretas i henhold til regelverket til den enkelte organisasjon.

 • 2. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året dersom avtaler om samfinansiering med andre givere innenfor utviklingssamarbeidet tilsier det.

XII

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2013 kan:

 • 1. fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet, Den globale miljøfasiliteten og Felles fond for råvarer, samt ved overføring av midler til Den brasilianske utviklingsbanken vedrørende klima- og skogsatsingen i Brasil.

 • 2. fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 for å inngå avtale med mottakere om raskere trekk på gjeldsbrev enn utbetalingsbehovet tilsier ved kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Det asiatiske utviklingsfondet.

XIII

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale

utviklingsbanker og fond

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Norge i forbindelse med den femte kapitaløkningen i Den asiatiske utviklingsbanken bidrar med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 11 617 150. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2010–2014, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 2. Norge deltar i den sjette generelle kapitaløkningen i Den afrikanske utviklingsbanken med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen SDR 30 340 000. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2018, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 3. Norge deltar i den niende kapitaløkningen i Den interamerikanske utviklingsbanken med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 2 907 287. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2015, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 4. Norge deltar i den fjerde kapitaløkningen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 20 476 585. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2015, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 • 5. I forbindelse med endring av stemmefordelingen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) foretas det en justering av aksjeandelene til medlemslandene gjennom en selektiv kapitaløkning. Norge deltar i den åttende selektive kapitaløkningen i forbindelse med endring av stemmevekten i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 4 393 527. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2014, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 • 6. Norge deltar i den 12. kapitalpåfyllingen av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF) med en andel på 1 500 mill. kroner for perioden 2011–2013, innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

Presidenten: Fremskrittspartiet og Høyre har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 57 mot 39 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 13.29.50)

Presidenten: Det voteres over rammeområde 8, I til og med IX.

Fremskrittspartiet og Høyre har varslet at de vil stemme imot.

Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 8

(Forsvar)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Utgifter
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter378 016 000
73Forskning og utvikling, kan overføres25 840 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres3 060 316 000
46Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres62 980 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres1 780 467 000
1716Forsvarets forskningsinstitutt
51Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt174 445 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter237 931 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres15 000 000
71Overføringer til andre, kan overføres69 435 000
78Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres240 000 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter3 112 185 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter176 772 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter2 022 720 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres133 000 000
70Renter låneordning, kan overføres5 670 000
1731Hæren
1Driftsutgifter5 607 269 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter3 610 045 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter4 298 998 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter1 093 503 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter1 115 214 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter2 044 686 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45881 538 000
44Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres31 923 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 456 998 359 000
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres67 000 000
75Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 4488 135 000
1761Nye kampfly med baseløsning
1Driftsutgifter70 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres1 781 000 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres41 000 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter1 001 965 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter573 382 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter1 162 524 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter260 651 000
72Overføringer til andre2 330 000
Totale utgifter42 224 299 000
Inntekter
4700Forsvarsdepartementet
1Driftsinntekter238 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter3 909 425 000
47Salg av eiendom163 601 000
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter54 343 000
4723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsinntekter2 771 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1Driftsinntekter60 192 000
4731Hæren
1Driftsinntekter61 642 000
4732Sjøforsvaret
1Driftsinntekter50 787 000
4733Luftforsvaret
1Driftsinntekter171 363 000
4734Heimevernet
1Driftsinntekter5 623 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter127 577 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter1 000 000
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter67 000 000
4790Kystvakten
1Driftsinntekter1 009 000
4791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsinntekter511 148 000
4792Norske styrker i utlandet
1Driftsinntekter10 368 000
4795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsinntekter9 057 000
4799Militære bøter
86Militære bøter500 000
Totale inntekter5 207 644 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan:

 • 1. benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

 • a) inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

 • b) inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

 • 2. ta med ubrukte merinntekter ved utregning av overførbart beløp.

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan:

 • 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter30 mill. kroner
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter80 mill. kroner
1731Hæren
1Driftsutgifter600 mill. kroner
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter100 mill. kroner
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter600 mill. kroner
1734Heimevernet
1Driftsutgifter825 mill. kroner
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter300 mill. kroner
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter125 mill. kroner
44Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel115 mill. kroner
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold17 000 mill. kroner
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel165 mill. kroner
1761Nye kampfly med baseløsning
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold3 500 mill. kroner
1790Kystvakten
1Driftsutgifter2 900 mill. kroner
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter75 mill. kroner
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter55 mill. kroner
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter2 mill. kroner
 • 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1700Forsvarsdepartementet
73Forskning og utvikling40 mill. kroner

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Store nyanskaffelser og vedlikehold og kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

VI

Personell

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Forsvarsdepartementet i 2013 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av Prop. 1 S (2012–2013).

 • 2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

VII

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan:

 • 1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder større bygg- og eiendomsprosjekter, som er presentert som nye prosjekter i Prop. 1 S (2012–2013), innenfor de kostnadsrammer som der er omtalt.

 • 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2012–2013), herunder endrede kostnadsrammer.

 • 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringer og byggeprosjekter av lavere kategori.

 • 4. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2012–2013).

 • 5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 • 6. Igangsette planlegging og prosjektering av bygge-, anleggs- og innredningsprosjekter innenfor rammen av bevilgningen på de respektive poster.

 • 7. inkludere gjennomføringskostnader i investeringsprosjektene for eiendom, bygg og anlegg på post 46 og post 47.

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan:

 • 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål, kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene.

 • 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NSPA (NATO Support Agency), andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 57 mot 39 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 13.30.22)