Stortinget - Møte onsdag den 12. desember 2012 kl. 10

Dato: 12.12.2012

Dokumenter: (Innst. 132 S (2012–2013), jf. Prop. 21 S (2012–2013))

Sak nr. 2 [10:00:57]

Innstilling frå næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
1100Landbruks- og matdepartementet:
1Driftsutgifter, blir redusert med7 763 000
frå kr 146 677 000 til kr 138 914 000
45Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 50, blir auka med10 120 000
frå kr 2 595 000 til kr 12 715 000
1115Mattilsynet:
22Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, blir auka med1 000 000
frå kr 7 985 000 til kr 8 985 000
71Tilskott til erstatningar, overslagsløyving, blir auka med2 600 000
frå kr 1 131 000 til kr 3 731 000
1148Naturskade – erstatningar:
71Naturskade, erstatningar, overslagsløyving, blir auka med57 000 000
frå kr 163 000 000 til kr 220 000 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m:
50Fondsavsetningar, blir auka med9 700 000
frå kr 1 149 653 000 til kr 1 159 353 000
71Tilskott til erstatningar m.m., overslagsløyving, blir auka med40 000 000
frå kr 70 000 000 til kr 110 000 000
73Pristilskott, overslagsløyving, blir redusert med143 650 000
frå kr 2 290 100 000 til kr 2 146 450 000
74Direkte tilskott, kan overførast, blir redusert med6 000 000
frå kr 8 240 591 000 til kr 8 234 591 000
Inntekter
4100Landbruks- og matdepartementet:
40 (Ny)Sal av eigedom, blir løyvd med15 849 000
4115Mattilsynet:
1Gebyr m.m., blir redusert med16 900 000
frå kr 121 889 000 til kr 104 989 000
4150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:
70 (Ny)Tilbakebetalt tilskott til reguleringsanlegg, blir løyvd med3 700 000
85Marknadsordninga for korn, blir auka med9 300 000
frå kr 27 700 000 til kr 37 000 000
4162Statskog SF – forvaltning av statleg eigarskap:
90Avdrag på lån, blir auka med23 000 000
frå kr 44 000 000 til kr 67 000 000
5576Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet:
70Avgifter i matforvaltninga, blir auka med34 500 000
frå kr 117 000 000 til kr 151 500 000
5651Aksjar i selskap under Landbruks- og matdepartementet:
85Utbytte, blir redusert med405 000
frå kr 5 000 000 til kr 4 595 000
5652Renter og utbytte – Statskog SF:
80Renter, blir auka med600 000
frå kr 21 900 000 til kr 22 500 000

Fullmakt til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

II

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2012 kan gi tilsegn om tilskott utover gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegn og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap. PostFormålSamla ramme
1148Naturskade – erstatningar
71Naturskade, erstatningar142 mill. kroner
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.