Stortinget - Møte onsdag den 12. desember 2012 kl. 10

Dato: 12.12.2012

Dokumenter: (Innst. 130 S (2012–2013), jf. Prop. 26 S (2012–2013))

Sak nr. 3 [10:01:10]

Innstilling frå næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
900Nærings- og handelsdepartementet
22Utgifter til kontrollfunksjonar, blir redusert med1 000 000
frå kr 6 500 000 til kr 5 500 000
904Brønnøysundregistra
1Driftsutgifter, blir auka med9 000 000
frå kr 322 600 000 til kr 331 600 000
22Forvalting av Altinn-løysinga, kan overførast, blir auka med15 000 000
frå kr 202 700 000 til kr 217 700 000
910Sjøfartsdirektoratet
1Driftsutgifter, blir auka med1 100 000
frå kr 337 850 000 til kr 338 950 000
922Romverksemd
70Kontingent i European Space Agency (ESA), blir auka med8 600 000
frå kr 131 500 000 til kr 140 100 000
71Internasjonal romverksemd, blir auka med20 700 000
frå kr 333 800 000 til kr 354 500 000
73Galileo, blir redusert med 5 900 000
frå kr 103 500 000 til kr 97 600 000
924Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogram
70Tilskot, blir redusert med9 000 000
frå kr 35 000 000 til kr 26 000 000
934Internasjonaliseringstiltak
74Tilrettelegging av overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, blir redusert med3 000 000
frå kr 80 000 000 til kr 77 000 000
950Forvalting av statleg eigarskap
21Særskilde driftsutgifter, blir auka med300 000
frå kr 25 700 000 til kr 26 000 000
2421Innovasjon Noreg
90Lån frå statskassa til utlånsverksemd, overslagsløyving, blir auka med450 000 000
frå kr 42 100 000 000 til kr 42 550 000 000
2429Eksportkreditt Noreg AS
90Utlån, blir auka med2 800 000 000
frå kr 10 000 000 000 til kr 12 800 000 000
Inntekter
3902Justervesenet
1Gebyrinntekter, blir auka med150 000
frå kr 57 100 000 til kr 57 250 000
3904Brønnøysundregistra
1Gebyrinntekter, blir auka med50 000 000
frå kr 463 000 000 til kr 513 000 000
2Refusjonar, oppdragsinntekter og andre inntekter, blir auka med9 000 000
frå kr 29 000 000 til kr 38 000 000
3Refusjonar og inntekter knyta til forvalting av Altinn-løysinga, blir auka med15 000 000
frå kr 53 200 000 til kr 68 200 000
3934Internasjonaliseringstiltak
70Gebyr frå overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, blir auka med8 800 000
frå kr 1 000 000 til kr 9 800 000
71(Ny) Tilbakeføring av tilskot frå EXPO 2010, blir løyvd med10 000 000
80Renter frå overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, blir redusert med8 000 000
frå kr 84 000 000 til kr 76 000 000
90Avdrag frå overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, blir redusert med130 000 000
frå kr 370 000 000 til kr 240 000 000
3950Forvalting av statleg eigarskap
96Sal av aksjar, blir auka med2 617 500 000
frå kr 25 000 000 til 2 642 500 000
5325Innovasjon Noreg
90Avdrag på uteståande fordringar, blir auka med900 000 000
frå kr 41 900 000 000 til kr 42 800 000 000
5329Eksportkreditt Noreg AS
70Gebyr m.m, blir auka med9 000 000
frå kr 1 000 000 til kr 10 000 000
90Avdrag på uteståande fordringar, blir redusert med320 000 000
frå kr 1 200 000 000 til kr 880 000 000
5613Renter frå SIVA SF
80Renter, blir redusert med3 300 000
frå kr 29 500 000 til kr 26 200 000
5625Renter og utbyte frå Innovasjon Noreg
80Renter på lån frå statskassa, blir redusert med70 000 000
frå kr 350 000 000 til kr 280 000 000
5629Renter frå utlånsverksemda i Eksportkreditt Noreg AS
80Renter, blir redusert med4 000 000
frå kr 278 000 000 til kr 274 000 000
5656Aksjar i selskap under NHD si forvalting
85Utbyte, blir auka med20 000 000
frå kr 12 302 653 000 til kr 12 322 653 000

II

Overdraging av eigarskap

Stortinget samtykkjer i at Nærings- og handelsdepartementet kan overføre eigarskapet av aksjane i Investinor AS frå Innovasjon Noreg til departementet. Aksjane omklassifiserast samtidig i kapitalrekneskapen for 2012 frå kontogruppe 66 Kapital i statsbankane, til kontogruppe 62 Verdipapir.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.