Vedtak til midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

I Stortingets møte tirsdag 4. desember 2012 ble det gjort slikt

vedtak til midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

§ 1

Fra ikrafttredelsen av denne loven kan festeren og de som er omfattet av tomtefesteloven § 32 annet ledd, i stedet for å kreve innløsning av festetomt til bolighus og fritidshus etter tomtefesteloven § 32 når festetiden er ute, kreve at festet midlertidig forlenges på samme vilkår som før inntil ikrafttredelsen av endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse.

§ 2

For festeavtaler som er forlenget i medhold av tomtefesteloven § 33, løper festet midlertidig på samme vilkår som før inntil ikrafttredelsen av endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse.

§ 3

For festeavtaler som er forlenget etter § 1 eller omfattes av § 2, gjelder festet til det blir sagt opp av festeren eller tomten blir innløst.

§ 4

Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som strider mot bestemmelsene i loven her. Fra lovens ikrafttredelse kan det heller ikke med bindende virkning inngås avtale om vilkårene for festet i tiden etter ikrafttredelsen av endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse.

§ 5

Loven trer i kraft straks. Loven oppheves 1. juli 2014.

Dag Terje Andersen
president