Stortinget - Møte mandag den 17. desember 2012 kl. 10

Dato: 17.12.2012

Dokumenter: (Innst. 139 S (2012–2013), jf. Prop. 22 S (2012–2013))

Sak nr. 15 [17:22:31]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 15

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

Utgifter
700Helse og omsorgsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med6 773 000
fra kr 185 732 000 til kr 178 959 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med50 000 000
fra kr 522 696 000 til kr 472 696 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, nedsettes med400 000
fra kr 901 962 000 til kr 901 562 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med300 000
fra kr 140 603 000 til kr 140 903 000
70Refusjon helsehjelp i utlandet, forhøyes med14 800 000
fra kr 8 248 000 til kr 23 048 000
722Norsk pasientskadeerstatning
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 133 847 000 til kr 136 847 000
71Særskilte tilskudd, forhøyes med33 000 000
fra 1 855 000 til 34 855 000
723Pasientskadenemnda
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 44 332 000 til kr 48 332 000
732Regionale helseforetak
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 72,73,74, og 75,forhøyes med2 800 000
fra kr 410 608 000 til kr 413 408 000
76Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, forhøyes med278 000 000
fra kr 15 682 284 000 til kr 15 960 284 000
77Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, forhøyes med60 000 000
fra kr 2 843 994 000 000 til kr 2 903 994 000
83Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning, nedsettes med22 000 000
fra kr 51 000 000 til kr 29 000 000
91Opptrekksrenter for lån tom. 2007, overslagsbevilgning, nedsettes med4 000 000
fra kr 9 000 000 til kr 5 000 000
733Habilitering og rehabilitering
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med1 200 000
fra kr 18 711 000 til kr 17 511 000
734Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med5 200 000
fra kr 15 485 000 til kr 10 285 000
70Tvungent psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket, forhøyes med15 000 000
fra kr 2 255 000 til kr 17 255 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70,forhøyes med400 000
fra kr 31 779 000 til kr 32 179 000
62Øyeblikkelig hjelp, kan overføres, kan nyttes under kap. 732 post 70 og 76, nedsettes med
fra kr 131 000 000 til kr 123 700 0007 300 000
73Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med400 000
fra kr 25 823 000 til kr 25 423 000
763Rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71,nedsettes med5 000 000
fra kr 61 287 000 til kr 56 287 000
72Kompetansesentra mv., forhøyes med5 000 000
fra kr 83 371 000 til kr 88 371 000
764Psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med8 600 000
fra kr 104 561 000 til kr 113 161 000
60Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med4 500 000
fra kr 199 600 000 til kr 195 100 000
73Vold og traumatisk stress, kan overføres,nedsettes med4 100 000
fra kr 111 906 000 til kr 107 806 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med400 000
fra kr 83 619 000 til kr 84 019 000
783Personell
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med2 700 000
fra kr 26 787 000 til kr 24 087 000
2711Spesialisthelsetjeneste mv.
70Spesialisthjelp, forhøyes med25 000 000
fra kr 1 470 000 000 til kr 1 495 000 000
71Psykologhjelp, nedsettes med5 000 000
fra kr 212 000 000 til kr 207 000 000
72Tannlegehjelp, nedsettes med39 000 000
fra kr 1 699 000 000 til kr 1 660 000 000
76Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med120 000 000
fra kr 430 000 000 til kr 550 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, forhøyes med21 000 000
fra kr 8 064 000 000 til kr 8 085 000 000
71Legeerklæringer, nedsettes med6 000 000
fra kr 11 000 000 til kr 5 000 000
72Medisinsk forbruksmateriell, forhøyes med35 000 000
fra kr 1 595 000 000 til kr 1 630 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, forhøyes med18 000 000
fra kr 4 112 000 000 til kr 4 130 000 000
71Egenandelstak 2, nedsettes med21 000 000
fra kr 185 000 000 til kr 164 000 000
2755Helsetjenester i kommunene mv.
62Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, forhøyes med15 000 000
fra kr 265 000 000 til kr 280 000 000
70Almennlegehjelp, forhøyes med129 437 000
fra kr 3 550 563 000 til kr 3 680 000 000
71Fysioterapi, kan nyttes under post 62, forhøyes med65 000 000
fra kr 1 625 000 000 til kr 1 690 000 000
72Jordmorhjelp, forhøyes med400 000
fra kr 45 600 000 til kr 46 000 000
73Kiropraktorbehandling, forhøyes med4 000 000
fra kr 126 000 000 til kr 130 000 000
75Logopedisk og ortopedisk behandling, nedsettes med2 000 000
fra kr 89 000 000 til kr 87 000 000
2756Helsehjelp i utlandet
70Helsehjelp i utlandet, nedsettes med45 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 5 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag, nedsettes med4 837 000
fra kr 229 837 000 til kr 225 000 000
Inntekter
3720Helsedirektoratet
3Refusjon helsehjelp i utlandet, forhøyes med14 800 000
fra kr 8 248 000 til kr 23 048 000
3732Regionale helseforetak
80Renter på investeringslån, nedsettes med17 000 000
fra kr 481 000 000 til kr 464 000 000
85Avdrag på investeringslån fom. 2008, forhøyes med30 000 000
fra kr 151 000 000 til kr 181 000 000
86Driftskreditter
Driftskreditter, forhøyes med206 000 000
fra kr 370 000 000 til kr 576 000 000
90Avdrag på investeringslån tom. 2007, forhøyes med3 000 000
fra kr 677 000 000 til kr 680 000 000
5631Aksjer i AS Vinmonopolet
85Statens overskuddsandel, forhøyes med21 900 000
fra kr 39 200 000 til kr 61 100 000

II

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overføres» tilføyes bevilgningen under kapittel 710 Nasjonalt folkehelseinstitutt, post 21 Spesielle driftsutgifter, i statsbudsjettet for 2012.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.