Stortinget - Møte torsdag den 17. januar 2013 kl. 10

Dato: 17.01.2013

Dokumenter:

(Innst. 79 S (2012–2013), jf. Dokument 20 (2011–2012))

Sak nr. 2 [10:02:27]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2011–1. halvår 2012

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2011–1. halvår 2012 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.