Stortinget - Møte tirsdag den 7. mai 2013 kl. 10

Dato: 07.05.2013

Dokumenter:

(Lovvedtak 51 (2012–2013), jf. Innst. 266 L (2012–2013) og Prop. 65 L (2012–2013))

Sak nr. 8 [14:35:19]

Stortingets vedtak til lov om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)