Stortinget - Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10

Dato: 14.05.2013

Referatsaker

Sak nr. 13 [18:09:26]

Referat

 • 1.(386)

  Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 6 (2012–2013))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(387)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Nikolai Astrup og Borghild Tenden om tiltak for å redusere nasjonale utslipp av klimagasser (Dokument 8:132 S (2012–2013))

 • 3.(388)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri A. Meling, Nikolai Astrup og Bjørn Lødemel om tiltak for bedre utnyttelse av vannkraftressursene (Dokument 8:133 S (2012–2013))

 • 4.(389)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Bjørn Lødemel, Elisabeth Aspaker, Olemic Thommessen, Svein Harberg og Siri A. Meling om å leggje til rette for å prøve ut ulike modellar for grunneigarstyrt forvalting av verneområde eller område som vert vurdert verna (Dokument 8:134 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 2, 3 og 4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(390)

  Riksrevisjonens melding om verksemda i 2012 (Dokument 2 (2012–2013))

 • 6.(391)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen, Marit Nybakk, Per-Kristian Foss, Hallgeir H. Langeland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om endring i § 4 første ledd i lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalgets innsynsrett) (Dokument 8:130 L (2012–2013))

 • 7.(392)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen, Martin Kolberg, Hallgeir H. Langeland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om endring i § 12 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (særskilt melding til Stortinget) (Dokument 8:135 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 5, 6 og 7 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 8.(393)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten og Hans Olav Syversen om overoppfyllelse av EU-regelverk som svekker næringslivets konkurranseevne og ideelle organisasjoners virksomhet (Dokument 8:131 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves?

– Møtet er hevet.