Stortinget - Møte tirsdag den 28. mai 2013 kl. 10

Dato: 28.05.2013

Dokumenter: (Innst. 278 S (2012–2013), jf. Prop. 74 S (2012–2013))

Sak nr. 8 [13:52:53]

Innstilling fra næringskomiteen om Noregs deltaking i europeiske romprogram

Talere

Votering i sak nr. 8

Presidenten: Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid.

Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Frank Bakke-Jensen (H) [13:53:41]: (ordfører for saken): Prop. 74 S for 2012–2013 omhandler Norges deltakelse i det europeiske romprogrammet. Regjeringen gjør her rede for de forpliktelsene Norge tok på seg i forbindelse med ministerrådsmøtet i Den europeiske romorganisasjonen, ESA, i november 2012. Prosessen er da slik at lovnadene gis under forutsetning om Stortingets godkjenning, og det er denne godkjenningen vi behandler nå.

Forpliktelsene er betydelige, i alt 155,5 mill. euro for perioden 2013–2020 delt i forskjellige program, mens samlet ramme for ansvar og forpliktelser ikke skal overstige 193,5 mill. euro.

Norge er med sitt engasjement i internasjonal romforskning en betydelig aktør, og det er fra både komité og regjering påpekt at dette anses både riktig og viktig for norske forskningsmiljøer og norsk næringsliv. Engasjementet omfatter programmer som teknologiutvikling, utforskning av solsystemet, satellittkommunikasjon og satellittnavigasjon, et jordobservasjonsprogram m.m. Flere programmer har tydelig relevans for et land som Norge med vår geografi, våre havområder og vårt næringsliv.

Det er en samlet komité som i fred og harmoni fremmer denne innstillingen uten øvrige merknader.

Ingrid Heggø (A) [13:55:16]: Som saksordføraren sa, er det ein samla komité som vil godta dei forpliktingane som Noreg har teke på seg, så eg skal berre kort understreka noko som har vore viktig for oss raud-grøne. Det er m.a. at den geografiske plasseringa, topografien og dei store havområda gjer at Noreg har særleg stor nytte av rombasert infrastruktur. Slik infrastruktur er i dag heilt avgjerande for forsvarleg og effektiv drift av samfunnet, og for å kunna ta del i dei store moglegheitene som m.a. ligg i nordområda.

Romverksemd inneber avansert utviklingsarbeid og store og kostbare system som får landa i stand til å realisera på eiga hand, og Noreg må difor basera seg på internasjonalt samarbeid for å kunna utvikla den rombaserte infrastrukturen samfunnet vårt er avhengig av.

Så vil eg berre seia meg einig med saksordføraren i at vi kjem tilbake til ein brei og god debatt under behandlinga av Meld. St. 32 for 2012–2013, Mellom himmel og jord.

Harald T. Nesvik (FrP) [13:56:30]: Dette er en sak som viser et samlet storting på dette feltet. Det er viktig å bruke det handlingsrommet som disse mulighetene gir oss når det gjelder å være deltaker i disse programmene. Da må vi som vertsnasjon, som vi faktisk er på Svalbard med SvalSat-systemet, bruke dette for å være en aktiv bidragsyter og promotere dette. Gjennom den teknologien som dette dreier seg om, næringsvirksomheten og spin-off er det en enorm mulighet for Norge som deltaker og norske næringsaktører til å kunne komme med gode produkter hele veien her.

Fremskrittspartiet ser virkelig fram til den utviklingen som dette gir oss, og vi må aktivt bruke det handlingsrommet som ligger i disse programmene som det er lagt til rette for.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8.

Votering i sak nr. 8

Komiteen hadde innstilt:

Tilsegnsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan gi tilsegn om tilskot på 156,53 mill. euro utover gitt løyving under kap. 922 post 71 for å delta i dei frivillige programma til den europeiske romorganisasjonen ESA. Samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar skal likevel ikkje overstige 193,5 mill. euro.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.