Stortinget - Møte onsdag den 12. juni 2013 kl. 10

Dato: 12.06.2013

Referatsaker

Sak nr. 5 [15:10:45]

Referat

 • 1.(423)

  Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tiIretteleggingsgarantien (Dokument 3:9 (2012–2013))

 • 2.(424)

  Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte (Dokument 3:10 (2012–2013))

 • 3.(425)

  Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift (Dokument 3:11 (2012–2013))

 • 4.(426)

  Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd (Dokument 3:12 (2012–2013))

 • 5.(427)

  Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv (Dokument 3:13 (2012–2013))

  Enst.: Nr. 1–5 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 6.(428)

  Statens eierskap i Cermaq ASA (Prop. 178 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.