Stortinget - Møte fredag den 21. juni 2013 kl. 09

Dato: 21.06.2013

Dokumenter:

(Lovvedtak 121 (2012–2013), jf. Innst. 388 L (2012–2013) og Prop. 118 L (2012–2013))

Sak nr. 9 [09:01:49]

Stortingets vedtak til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.)