Stortinget - Møte tirsdag den 19. november 2013 kl. 10

Dato: 19.11.2013

Dokumenter: (Innst. 29 S (2013–2014))

Sak nr. 1 [10:07:15]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 1

Presidentskapet hadde innstilt:

Som medlemmer av Stortingets ansvarskommisjon for tidsrommet 1. desember 2013 til 1. desember 2019 velges:

Erling J. Husabø, Bergen (leder)

Svein Holden, Oslo

Gunn Karin Gjul, Oslo.

Votering:Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.