Stortinget - Møte tirsdag den 10. desember 2013 kl. 9

Dato: 10.12.2013

Dokumenter: (Innst. 14 S (2013–2014), jf. Prop. 1 S (2013–2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014))

Sak nr. 4 [09:07:28]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområde 2 og 3)

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten er det satt fram fire forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Bård Vegar Solhjell på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 2, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 3 og 4, fra Sonja Mandt på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Det voteres først over forslag nr. 1, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringa sikre at organisasjonar som arbeider med språklæring og for å styrke leseferdigheiter kan oppretthalde sin aktivitet, og vert styrka i åra som kjem.»

Arbeiderpartiet har varslet at de vil stemme for forslaget.

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 63 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.14.42)

Presidenten: Det er bedt om at forslag nr. 3, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti blir omgjort til et oversendelsesforslag og blir endret i tråd med dette. Forslaget lyder da i endret form:

«Det henstilles til regjeringen å vurdere om det skal være en plikt å gi barnehagetilbud på samisk, når det er minst 10 barn i kommunen. Også i kommuner utenfor forvaltningsområdet, tilsvarende slik det er hjemlet i opplæringsloven.»

Presidenten foreslår at forslaget blir oversendt regjeringen uten realitetsvotering. – Det anses vedtatt.

Det voteres så over forslag nr. 4, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme en ny handlingsplan for LHBT (Lesbiske, Homofile, Bifile og Transpersoner) for perioden 2014–2017.

Venstre har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 57 mot 50 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.15.33)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 2, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at Kulturløftets målsetting om 1 pst. til kultur ligger fast, med samme beregningsgrunnlag som tidligere.»

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 63 mot 45 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.16.49)Komiteen hadde innstilt:

A

Rammeområde 2

(Familie og forbruker)

I

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Utgifter
231Barnehager
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51220 513 000
50Tilskudd til samiske barnehagetilbud15 160 000
51Forskning, kan nyttes under post 218 286 000
63Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant -minoritetsspråklige barn i førskolealder130 173 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1Driftsutgifter159 361 000
21Spesielle driftsutgifter12 399 000
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter3 527 000
61Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning77 500 000
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 136 285 000
841Samliv og konfliktløsning
21Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning12 764 000
22Opplæring, forskning, utvikling mv.7 031 000
23Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning7 096 000
70Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 14 000 000
842Familievern
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70224 523 000
21Spesielle driftsutgifter24 727 000
70Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1143 248 000
843Likestillings- og diskrimineringsnemnda
1Driftsutgifter4 807 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning1 414 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning15 110 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 5018 159 000
50Forskning, kan nyttes under post 213 025 000
70Tilskudd12 319 000
72Tiltak for lesbiske og homofile10 411 000
73Tilskudd til likestillingssentre6 028 000
79Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres3 245 000
849Likestillings- og diskrimineringsombudet
50Basisbevilgning54 035 000
850Barneombudet
1Driftsutgifter13 812 000
852Adopsjonsstøtte
70Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning12 694 000
853Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
1Driftsutgifter164 827 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres19 052 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 7185 083 000
22Barnesakkyndig kommisjon6 475 000
50Forskning og utvikling27 459 000
60Kommunalt barnevern573 356 000
61Utvikling i kommunene30 719 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, -overslagsbevilgning1 023 534 000
71Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 2130 149 000
72Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet59 955 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 604 018 612 000
21Spesielle driftsutgifter22 452 000
22Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 11 724 359 000
60Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1192 207 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
1Driftsutgifter200 139 000
857Barne- og ungdomstiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 714 356 000
60Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres22 456 000
61Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom111 000 000
70Barne- og ungdomsorganisasjoner114 259 000
71Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 213 942 000
79Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres17 493 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1234 570 000
21Spesielle driftsutgifter12 505 000
22Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser33 181 000
859EUs ungdomsprogram
1Driftsutgifter, kan overføres7 798 000
860Forbrukerrådet
50Basisbevilgning107 351 000
51Markedsportaler15 673 000
862Positiv miljømerking
70Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking6 917 000
865Forbrukerpolitiske tiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres7 822 000
70Tilskudd2 570 000
79EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres4 982 000
866Statens institutt for forbruksforskning
50Basisbevilgning26 307 000
867Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget
1Driftsutgifter9 428 000
868Forbrukerombudet
1Driftsutgifter23 037 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning17 685 000 000
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning395 000 000
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning435 000 000
73Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning68 000 000
Totale utgifter45 276 153 000
Inntekter
3842Familievern
1Diverse inntekter637 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
1Diverse inntekter13 873 000
2Barnetrygd3 833 000
60Kommunale egenandeler1 078 864 000
3856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter108 780 000
3858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Diverse inntekter433 000
3859EUs ungdomsprogram
1Tilskudd fra Europakommisjonen2 300 000
Totale inntekter1 208 720 000

II

Stortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2014 kan:

overskride bevilgningen påmot tilsvarende merinntekter under
kap. 842 post 1kap. 3842 post 1
kap. 855 post 1kap. 3855 postene 1, 2 og 60
kap. 856 post 1kap. 3856 post 1
kap. 858 post 1kap. 3858 post 1
kap. 859 post 1kap. 3859 post 1
kap. 868 post 1kap. 3868 post 1

III

Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2014 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjelder per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år vedkommende faktisk forsørger.

Stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) får et tillegg i barnetrygden på 3 840 kroner per barn per år, det såkalte finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon i de aktuelle kommunene.

Stønadsmottakere bosatt på Svalbard får et tillegg i barnetrygden på 3 840 kroner per barn per år, det såkalte svalbardtillegget.

Finnmarks- og svalbardtillegget avvikles 1. april 2014.

IV

Satser for kontantstøtte til og med 31. juli 2014

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2014 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7, fram til og med 31. juli 2014 kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp:

Avtalt oppholdstid i barnehage per ukeKontantstøtte i prosent av full satsKontantstøtte per barn i alderen 13–18 måneder i kroner per månedKontantstøtte per barn i alderen 19–23 måneder i kroner per måned
Ikke bruk av barnehageplass1005 0003 303
Til og med 19 timer502 5001 652
20 timer eller mer000

For adopterte barn kan det utbetales kontantstøtte med høy sats de første seks månedene etter at stønadsperioden for fulle foreldrepenger er over, jf. kontantstøtteloven § 10. De neste fem månedene kan det utbetales kontantstøtte med lav sats.

Satser for kontantstøtte fra og med 1. august 2014

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2014 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7, fra og med 1. august 2014 kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp:

Avtalt oppholdstid i barnehage per ukeKontantstøtte i prosent av full satsKontantstøtte per barn i kroner per måned
Ikke bruk av barnehageplass1006 000
Til og med 19 timer503 000
20 timer eller mer00

V

Sats for eingongsstønad ved fødsel og adopsjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferds-direktoratet for 2014 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14-17 kan betale ut

Eingangsstønad ved fødsel og adopsjon38 750 kroner per barn

VI

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at maksimalgrensen for foreldrebetalingen for et heldags ordinært barnehagetilbud fastsettes til 2 405 kroner per måned og 26 455 kroner per år 1. januar 2014, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

Venstre har varslet at de vil støtte innstillingen.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 61 mot 45 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 19.17.28)Komiteen hadde innstilt:

B

Rammeområde 3

(Kultur)

I

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Utgifter
300Kulturdepartementet
1Driftsutgifter134 316 000
21Spesielle driftsutgifter2 589 000
314Kultur og samfunn
21Spesielle driftsutgifter2 200 000
71Kultur og næringsprosjekter6 906 000
72Kultursamarbeid i nordområdene3 553 000
78Ymse faste tiltak18 438 000
79Til disposisjon5 343 000
315Frivillighetsformål
21Forskning og utredning11 280 000
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner1 200 000 000
71Tilskudd til frivilligsentraler118 474 000
72Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge53 751 000
74Frivillighetsregister, kan overføres3 213 000
78Ymse faste tiltak32 232 000
82Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg55 777 000
84Ungdoms-OL40 003 000
85Sjakk-OL65 000 000
320Allmenne kulturformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77135 195 000
21Forskning og utredning, kan overføres11 478 000
51Fond for lyd og bilde32 641 000
52Norges forskningsråd5 250 000
53Sametinget77 202 000
55Norsk kulturfond – ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 5648 080 000
56Norsk kulturfond – flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 5521 678 000
60Kulturkort for ungdom3 900 000
73Nasjonale kulturbygg, kan overføres203 500 000
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres227 616 000
75EUs kulturprogram og audiovisuell sektor m.m., kan overføres11 136 000
77Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 129 288 000
78Ymse faste tiltak29 365 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 17 284 000
82Nobels fredssenter29 537 000
85Gaveforsterkningsordning10 000 000
321Kunstnerformål
1Driftsutgifter15 551 000
72Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning1 000 000
73Kunstnerstipend m.m., kan overføres164 223 000
74Garantiinntekter, overslagsbevilgning107 263 000
75Vederlagsordninger163 708 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Driftsutgifter17 053 000
50Kunst i offentlige rom26 973 000
55Norsk kulturfond37 229 000
72Knutepunktinstitusjoner6 839 000
73Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design279 478 000
75Offentlig rom, arkitektur og design4 195 000
78Ymse faste tiltak46 243 000
323Musikkformål
1Driftsutgifter162 098 000
55Norsk kulturfond – ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56154 905 000
56Norsk kulturfond – flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 5522 492 000
70Nasjonale institusjoner265 154 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner227 668 000
72Knutepunktinstitusjoner80 909 000
74Landsdelsmusikere i Nord-Norge19 606 000
78Ymse faste tiltak120 821 000
324Scenekunstformål
1Driftsutgifter75 127 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres58 687 000
55Norsk kulturfond – ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56112 272 000
56Norsk kulturfond – flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 5516 688 000
70Nasjonale institusjoner1 031 912 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner467 949 000
72Knutepunktinstitusjoner3 991 000
73Region- og distriktsopera52 022 000
78Ymse faste tiltak153 015 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77531 785 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres25 303 000
55Norsk kulturfond154 286 000
72Knutepunktinstitusjoner2 810 000
73Noregs Mållag3 996 000
74Det Norske Samlaget14 116 000
75Norsk Ordbok 2014 og Det Norske Akademis Store Ordbok22 390 000
76Ibsenpris m.m.5 592 000
77Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 127 632 000
78Ymse faste tiltak68 035 000
80Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket52 617 000
328Museums- og andre kulturvernformål
55Norsk kulturfond9 600 000
70Det nasjonale museumsnettverket1 035 469 000
78Ymse faste tiltak44 124 000
329Arkivformål
1Driftsutgifter329 845 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres21 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres10 344 000
78Ymse faste tiltak7 917 000
334Film- og medieformål
1Driftsutgifter155 721 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres8 572 000
50Filmfondet, kan nyttes under post 71405 301 000
51Audiovisuelle produksjoner10 509 000
71Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 5039 277 000
73Regional filmsatsing56 948 000
75EUs program for kultur og audiovisuell sektor, kan overføres24 917 000
78Ymse faste tiltak35 916 000
335Mediestøtte
71Produksjonstilskudd308 246 000
73Medieforskning og etterutdanning17 069 000
75Tilskudd til samiske aviser24 983 000
76Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner875 000
77Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark1 983 000
337Kompensasjon for kopiering til privat bruk
70Kompensasjon45 357 000
339Lotteri- og stiftelsestilsynet
1Driftsutgifter66 436 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres7 648 000
Totale utgifter10 107 915 000
Inntekter
3300Kulturdepartementet
1Ymse inntekter75 000
3320Allmenne kulturformål
1Ymse inntekter1 466 000
3322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Ymse inntekter117 000
3323Musikkformål
1Ymse inntekter31 367 000
3324Scenekunstformål
1Ymse inntekter500 000
2Billett- og salgsinntekter m.m.22 100 000
3326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Ymse inntekter8 932 000
3329Arkivformål
1Ymse inntekter5 889 000
2Inntekter ved oppdrag21 000 000
3334Film- og medieformål
1Ymse inntekter10 470 000
2Inntekter ved oppdrag8 572 000
70Gebyr10 000 000
3339Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
1Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS360 750 000
2Gebyr – lotterier6 918 000
4Gebyr – stiftelser267 000
7Inntekter ved oppdrag7 648 000
Totale inntekter496 071 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2014 kan:

kap. 300 post 1kap. 3300 post 1
kap. 320 post 1kap. 3320 postene 1 og 3
kap. 322 post 1kap. 3322 post 1
kap. 323 post 1kap. 3323 post 1
kap. 324 post 1kap. 3324 post 1
kap. 326 post 1kap. 3326 post 1
kap. 329 post 1kap. 3329 post 1
kap. 334 post 1kap. 3334 post 1
kap. 339 post 1kap. 5568 post 73
 • 1. overskride bevilgningen under kap. 324 Scenekunstformål, post 21 Spesielle driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 3324, post 2 Billett- og salgsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på post 21.

 • 2. overskride bevilgningene under post 21 Spesielle driftsutgifter under kap. 329, kap. 334, og kap. 339, med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på hhv. kap. 3329, post 2 Inntekter ved oppdrag, kap. 3334, post 2 Inntekter ved oppdrag og kap. 3339, post 7 Inntekter ved oppdrag. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på post 21.

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
320Allmenne kulturformål
73Nasjonale kulturbygg275,9 mill. kroner
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
50Kunst i offentlige rom32,5 mill. kroner»

IV

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2014 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med større utenlandske utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 4 000 mill. kroner.

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2014:

 • 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til -region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og kap. 324 Scenekunstformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

 • 2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nordnorske knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom, post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

 • 3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 324 Scenekunstformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 334 Film- og medieformål, post 78 Ymse faste tiltak.

 • 4. Det offentlige driftstilskuddet til region- og distriktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 324 Scenekunstformål, post 73 Region- og distriktsopera.

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2014 skal:

 • 1. gebyret for merking og registrering av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfelle.

 • 2. avgiften per videogram for omsetning i næring til Norsk kino- og filmfond være 3,50 kroner.

 • 3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere skal være 2 527 kroner ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.

Venstre har varslet at de vil støtte innstillingen.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 61 mot 46 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 19.18.01)Videre var innstilt:

VII

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Norsk kulturråd i 2014 kan omdisponere mellom kapitlene 320, 322, 323, 324, 326 og 328 for bevilgningene på postene 55 og 56.

Venstre har varslet at de vil støtte innstillingen.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 62 mot 45 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 19.18.36)Videre var innstilt:

VIII

Stortinget ber regjeringen vurdere å flytte forvaltningen av støtte til ukeaviser fra Kulturfondets ordning for periodiske publikasjoner til Medietilsynet.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.