Stortinget - Møte tirsdag den 14. januar 2014 kl. 10

Dato: 14.01.2014
President: Marit Nybakk

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:04:22]

  Interpellasjon fra representanten Svein Roald Hansen til næringsministeren:
  «Gjennom EFTA har Norge 26 frihandelsavtaler med 36 partnere. Det forhandles med flere land om nye avtaler. EFTA vurderer også å åpne forhandlinger med land i Afrika, som Angola og Nigeria. Hovedstrategi for EFTA er å skygge EU for å sikre norsk næringsliv samme markedsadgang som konkurrentene i EU-landene. Samtidig søker EU en bredere tilnærming i sine avtaler. Med USA forhandles det om et handels- og investeringspartnerskap hvor det vurderes felles standarder og reguleringer. Vi ser også at EU i avtaler med land hvor EFTA var tidligere ute, har inngått mer omfattende avtaler, noe som skaper behov for oppgradering av våre avtaler.
  Hva er regjeringens strategi for den videre utvikling av frihandelsavtalenettverket når det gjelder nye land, utvikling av innholdet i avtale, bl.a. med hensyn til miljø og arbeidstakerrettigheter og oppgradering av eldre avtaler?»

 • Sak nr. 2 [11:06:57]

  Innstilling fra næringskomiteen om endringer i lov om Innovasjon Norge ((Innst. 102 L (2013–2014), jf. Prop. 187 L (2012–2013)))

 • Sak nr. 3 [11:07:18]

  Innstilling fra næringskomiteen om endring i havressurslova ((Innst. 101 L (2013–2014), jf. Prop. 185 L (2012–2013)))

 • Sak nr. 4 [11:10:13]

  Innstilling fra næringskomiteen om fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2013 og fisket etter avtalane i 2011 og 2012 ((Innst. 99 S (2013–2014), jf. Meld. St. 40 (2012–2013)))

 • Sak nr. 5 [11:14:28]

  Interpellasjon fra representanten Terje Aasland til klima- og miljøministeren:
  «Regjeringen Solberg har flyttet planavdelingen fra Miljøverndepartementet til det nye Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg har det kommet opplysninger som tilsier at forvaltningen av Norges villaksstamme blir vurdert flyttet til det nye Nærings- og fiskeridepartementet. Arealforvaltning, planarbeidet og forvaltningen av viktige arter i Norge er oppgaver som handler om miljøvern og avveiningen mellom miljøvern og andre interesser i forvaltningen. Planarbeidet og arealforvaltningen i henhold til plan- og bygningsloven er også en viktig del av klimaarbeidet. Flere sentrale oppgaver og ansvarsområder som Miljøverndepartementet fram til nå har hatt i det samla miljøvernarbeidet er nå flyttet.
  Hvordan vil statsråden innrette arbeidet for å påse at miljøhensyn sikres tilstrekkelig autoritet i viktige miljøsaker i tiden fremover?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.13.