Stortinget - Møte tirsdag den 14. januar 2014 kl. 10

Dato: 14.01.2014

Referatsaker

Sak nr. 6 [12:12:49]

Referat

 • 1.(142)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud) (Lovvedtak 24 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 10. januar 2014

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(143)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Marianne Marthinsen og Torstein Tvedt Solberg om å utrede Statens pensjonsfond utlands investeringer i kullselskaper (Dokument 8:16 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3.(144)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Olav Syversen, Ketil Kjenseth og Trine Skei Grande om ekstern ekspertvurdering og fremleggelse av en plan for den videre omstillingen i hovedstadsprosessen i Helse Sør-Øst RHF (Dokument 8:15 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4.(145)

  Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi (Dokument 3:5 (2013–2014))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 5.(146)

  SAS AB – innhenting av hybridkapital (Prop. 34 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.