Stortinget - Møte tirsdag den 14. januar 2014 kl. 10

Dato: 14.01.2014

Dokumenter: (Innst. 99 S (2013–2014), jf. Meld. St. 40 (2012–2013))

Sak nr. 4 [11:10:13]

Innstilling fra næringskomiteen om fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2013 og fisket etter avtalane i 2011 og 2012

Talere

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Saksordføreren, Frank Bakke-Jensen, er ikke til stede. Representanten Gunnar Gundersen vil redegjøre for saken, for saksordføreren.

Gunnar Gundersen (H) [11:10:50]: Saksordføreren, Frank Bakke-Jensen, sitter ikke kjosfast, men værfast – jeg tror det er snøproblemer på Gardermoen. Derfor har han bedt meg si litt om innstillingen og om meldingen, som omhandler fiskeriavtalene Norge har inngått med andre land for 2013, og fisket etter avtalene i 2011 og 2012.

Dette er gledelig. Det er en melding som gir Stortinget nyttig informasjon. Innstillingen viser stor støtte for politikken som føres, og som er blitt ført.

En slik melding legges tradisjonelt fram for Stortinget årlig. Denne meldingen omtaler kvoteavtalene for 2013 og norsk deltakelse i flersidig fiskerisamarbeid og i regionale forvaltningsorganisasjoner. Videre informerer man i meldingen om bestandsutregning, rådgivning, tilstandsrapporter og langsiktige forvaltningsplaner for de viktigste bestandene som Norge deler med andre land.

I tillegg gir man i meldingen informasjon om hvilke kontrolltiltak som er iverksatt for å kontrollere norsk og utenlandsk fiske på avtalte kvoter, i tillegg til kontrollsamarbeidet med andre land og tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske m.m.

Jeg vil trekke fram noen områder som er viet oppmerksomhet under komiteens behandling. For det første ser komiteen på internasjonalt samarbeid som avgjørende for en vellykket og bærekraftig fiskeriforvaltning og for nedkjempelse av fiskerikriminalitet og uregulert fiske. Fiskeriavtalene bygger på et langsiktig forvaltningsarbeid som gir grunnlag for at vi i dag kan høste fra sterke fiskebestander. Nettopp vårt gode rennommé som forvaltere av store fiskebestander gir oss også et fortrinn i andre møter og forhandlinger med nasjoner vi samarbeider med. Det er viktig med en god ressurskontroll og en kompetent forvaltning. Samtidig må rimelige, norske interesser ivaretas. Komiteen la til grunn at det arbeides for å oppnå best mulig avtaler for Norge.

For det andre har komiteen trukket fram det internasjonale kontrollsamarbeidet. Blant annet gjennom Spania-avtalen i januar 2013 har vi bilaterale kontrollavtaler med alle land som har interesser i våre havområder. Det er viktig i det framtidige arbeidet med UUU-fisket – som står for ulovlig, urapportert og uregulert fiske – og fiskerikriminalitet.

For det tredje kan vi registrere at EU har inngått sitt store kompromiss om den felles fiskeripolitikken. EU vedtok bl.a. et utkastforbud. Samarbeidet med EU må videreføres, med sikte på en best mulig forvaltning av de felles fiskebestandene i Nordsjøen.

Endelig vil jeg trekke fram at det ved behandlingen av årets melding med tilfredshet kan registreres at det nå kan åpnes for fiske etter makrellstørje i norske farvann.

Jeg vil konkludere med at man i denne meldingen har redegjort godt for arbeidet med de norske fiskeriavtaler, og at dette er et viktig arbeid.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

Meld. St. 40 (2012–2013) – om fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2013 og fisket etter avtalane i 2011 og 2012 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sak nr. 5 foreligger det ikke noe voteringstema.