Stortinget - Møte mandag den 16. juni 2014 kl. 10

Dato: 16.06.2014

Dokumenter: (Innst. 261 L (2013–2014), jf. Prop. 94 LS (2013–2014))

Sak nr. 23 [18:46:11]

Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2014

Talere

Votering i sak nr. 23

Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det det blir gitt anledning til fem replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid.

Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Siri A. Meling (H) [18:47:17]: (ordfører for saken): Det er stor grad av enighet omkring regjeringens forslag til skatte-, avgifts- og tollovgivningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2014, og jeg vil anta at andre partier vil redegjøre for sitt avvikende syn på de områdene der dette er aktuelt.

Det er i hovedsak enighet om grep som foreslås knyttet til petroleumsskatt og overgangsregler til friinntektsreduksjon. Denne endringen er en justering av det vedtaket Stortinget fattet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i fjor, hvor satsen for friinntekt ble redusert, men hvor det ble tilrettelagt for en overgangsordning der denne reduserte friinntektssatsen ikke skulle gjelde for prosjekter som var omfattet av plan om utbygging eller søknad etter petroleumsloven § 4-2 og § 4-3, levert Olje- og energidepartementet før 5. mai 2013.

Regjeringens forslag i denne proposisjonen om å utvide overgangsregelen vil gjelde der det er en nødvendig sammenheng mellom utbyggings- og rørledningsprosjektet, slik at det samlede prosjektet også omfattes av overgangsordningen.

Videre er det også satt en frist på hvor lenge overgangsreglene faktisk skal gjelde, og flertallet stiller seg bak at regelen ikke får virkning for kostnader som er pådratt fra og med inntektsåret 2021.

Det er bra at flertallet støtter opp om denne endringen. Et av våre viktigste konkurransefortrinn for olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel er stabilitet og forutsigbarhet knyttet til rammebetingelsene. Med denne justeringen blir forutsigbarheten for investeringsbeslutninger på norsk sokkel styrket.

Det er videre en enstemmig komité som støtter opp under regjeringens forslag til endringer i rederiskatteordningen og solidaransvar for arbeidsgiverplikter her, og likeledes er det enighet om de endringer som er foreslått knyttet til merverdiavgift og fast eiendom.

Når det gjelder endringer foreslått i båtmotoravgift, taxfree-ordning og elavgift, er disse behandlet i Innst. 260 S for 2013–2014 og vil debatteres i sin fulle bredde i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i Stortinget kommende fredag.

Regjeringen er opptatt av å ivareta skattyters rettsikkerhet, og dette er også et satsingsområde som er forankret i Sundvolden-erklæringen. I denne omgang foreslår regjeringen bl.a. å stramme inn reglene om offentlige skattelister. Skattelistene skal fremdeles være offentlige på skatteetatens hjemmesider på Internett, men på en måte som gjør at opplysninger om hvem som har søkt i skattelistene, blir gjort tilgjengelig for skattyter elektronisk. Tilsvarende vil skattyter få tilgang til informasjon om hvem som har fått utlevert skriftlige skattelisteopplysninger, utover ektefelle, dødsbo, konkurs eller domstol.

Det er bred enighet om at opplysninger om eiere i aksjeselskaper skal være offentlig tilgjengelig. Alle aksjeselskaper er også pålagt etter § 4-5. i aksjeloven å ha en aksjeeierbok, og denne aksjeeierboken skal være tilgjengelig for enhver som måtte ønske innsyn.

Det har i tillegg vært en diskusjon knyttet til Skattedirektoratets aksjonærregister og offentlighet om aksjeeierskap og utlevering av informasjon. Det er slik at dette aksjonærregisteret kun inneholder opplysninger om forhold i selskapet frem til utgangen av det året det rapporteres for, og dette registeret er derfor mindre egnet til å være noen form for digital plattform eller publikumsvennlig løsning for innhenting av aksjonæropplysninger.

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, sammen med en samlet komité, ønsker å tilrettelegge for større grad av tilgjengelig informasjon om hvem som til enhver tid måtte eie aksjer i norske selskaper. Derfor bes Nærings- og fiskeridepartementet, sammen med Finansdepartementet, om å etablere en offentlig løsning med informasjon om eiere av aksjeselskaper, som sikrer større åpenhet, med etablering i løpet av 2015.

Vi ser frem til denne etableringen og det bidraget som dette vil være til å gjøre informasjon om eierskap mer tilgjengelig.

Hans Andreas Limi (FrP) [18:51:56]: Debatten om Innst. 261 L kunne egentlig blitt en forsmak på fredagens debatt om revidert nasjonalbudsjett, men jeg hadde nær sagt: Det er langt på kveld. Det er ikke fullt så sent, men jeg skal i hvert fall konsentrere meg bare om noen hovedpunkter i det som er forslag til endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen. Så får vi vente og glede oss til debatten om taxfree og båtmotorer på fredag.

Vi i Fremskrittspartiet slutter oss til det som er sagt fra saksordføreren, og jeg vil samtidig takke Meling for samarbeidet i komiteen og for den store enigheten som det er rundt de viktige punktene i denne innstillingen.

Skattedirektoratets aksjonærregister, som også representanten Meling var innom, har fått veldig mye oppmerksomhet, og det har vært mye debatt rundt de forslagene som lå i proposisjonen, knyttet til registeret. Det er grunn til å understreke at både regjeringen og regjeringspartiene er veldig opptatt av mest mulig åpenhet rundt og tilgjengelighet til informasjon som er av allmenn interesse. Derfor vil regjeringen etablere et digitalt og brukervennlig register, som gir opplysninger om aksjeeiere. Komiteen ber om at dette skjer i løpet av 2015.

Så er det viktig å understreke at selv om offentlighet om økonomiske interesser og posisjoner er viktig, må vi også ivareta skattyters rettssikkerhet, og vi må ha respekt for at noen opplysninger er gitt i fortrolighet mellom skattyter og ligningsmyndighetene.

Komiteens flertall gir også tilslutning til regjeringens forslag om endringer i ligningsloven, som gir den enkelte skattyter tilgang til opplysninger om søk foretatt på egen person. Det er en veldig viktig endring som ikke begrenser offentlighet, men som kan bidra til å hindre misbruk av informasjon, ved at den som søker, etterlater seg spor.

I Prop. 94 LS omtaler regjeringen det arbeidet som er igangsatt med forenkling av skatteregelverket, styrking av skattyters rettssikkerhet og gjennomgang av klageordningen på skatteområdet. Skatte- og avgiftssystemet skal være kostnadseffektivt, og det må være enkelt å forstå regelverket for å sikre at både næringsliv og privatpersoner har mulighet til å opptre som lovlydige borgere.

I så måte er regjeringens forslag om å endre merverdiavgiftsreglene for utleie av bl.a. fast eiendom ved å oppheve kravet om frivillig registrering for dem som allerede er avgiftsregistrert, et riktig skritt. Det er et forslag som ikke har fått fullt så mye omtale som Aksjonærregisteret, men etter min oppfatning er det et veldig viktig forenklings- og moderniseringsforslag, og vi i Fremskrittspartiet har vært opptatt av dette gjentatte ganger tidligere. Den lovbestemmelsen som nå endres, har i realiteten medført at en rekke næringsdrivende, og også aktører innen landbruket, har fått store økonomiske overraskelser, til tross for at man har vært i god tro, men ikke har besørget tilleggsregistrering i momsregisteret.

Vi i Fremskrittspartiet er veldig fornøyd med denne endringen og anser det for å være en fornuftig regelendring, som kan bidra til at folk flest fortsatt kan være lovlydige og ha respekt for skattereglene.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 23.

Votering i sak nr. 23

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slike

vedtak til lover:

A.

Vedtak til lov

om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

I

I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) gjer ein følgjande endring:

§ 2-1 nytt tredje punktum skal lyde:

Departementet kan oppnevne særskilte skattekontor for behandling av særskilte skattytergrupper.

II

I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) gjer ein følgjande endringar:

§ 8-8 nr. 3 skal lyde:

  • 3. Skattedirektoratet gjør skattelisten tilgjengelig på Internett til alminnelig ettersyn. Utlegging av skatteliste kunngjøres. Den enkelte skattyter skal ha tilgang til opplysninger om søk foretatt på egen person.

På anmodning skal opplysninger fra skattelisten om den enkelte skattyter gis skriftlig til ham selv, ektefelle, dødsbo, konkursbo eller domstol. Slike opplysninger kan også i rimelig utstrekning gis skriftlig til andre. Når opplysninger gis til andre etter foregående punktum, skal den enkelte skattyter ha tilgang til informasjon om hvem som har fått opplysningene utlevert. Skattekontoret kan gjøre unntak fra plikten til å informere skattyter når opplysningene gis til offentlig myndighet.

III

Endringa under I tek til å gjelde straks.

Endringane under II tek til å gjelde straks, med verknad frå og med skattelista for inntektsåret 2013.

B.

Vedtak til lov 

om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjer ein følgjande endring:

§ 23-2 nest siste ledd skal lyde:

Stortinget fastsetter størrelsen på arbeidsgiveravgiften. Arbeidsgiveravgiften kan være geografisk differensiert. Det kan fastsettes særbestemmelser for foretak med virksomhet innen nærmere angitte næringer. Statsstøtte i form av redusert differensiert arbeidsgiveravgift kan offentliggjøres uten hinder av taushetsplikt. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om offentliggjøringen.

II

Endringa under I tek til å gjelde frå 1. juli 2014.

C.

Vedtak til lov

om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

I

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjer ein følgjande endringar:

§ 8-15 andre ledd nytt fjerde og femte punktum skal lyde:

Inntekter fra aktivitet i forbindelse med solidaransvar som nevnt i skipsarbeidsloven § 2-4 tredje ledd og omsorgsplikter som nevnt i skipsarbeidsloven kapittel 8 skattlegges som finansinntekt etter dette ledd. Forrige punktum gjelder ikke inntekter fra aktivitet i forbindelse med rederiers plikter og ansvar overfor arbeidstakere og oppdragstakere i virksomhet som nevnt i § 8-13 om bord på fartøy som nevnt i § 8-11 første ledd a og b.

§ 9-7 første ledd andre punktum skal lyde:

Det samme gjelder for gjenlevende ektefelle og samboer som overtar boet uskiftet i den utstrekning boets eiendeler skal anses som arvet.

II

Endringane under I tek til å gjelde straks med verknad frå og med inntektsåret 2014.

D.

Vedtak til lov

om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

I

I lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) gjer ein følgjande endringar:

§ 10-51 bokstav a skal lyde:

  • a) Tvangsmulkt etter § 1-1 tredje ledd bokstav c

§ 10-51 bokstav g oppheves.

§ 11-5 skal lyde:

§ 11-5. Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteavregningen

(1) Restskatt tillegges rentetillegg. Rentetillegget beregnes med rentesats etter skattebetalingsloven § 11-6 annet ledd annet punktum, redusert med 27 %. Rentetillegget beregnes fra 1. juli i inntektsåret for personlige skattytere og fra 15. mars i året etter inntektsåret for upersonlige skattytere, og fram til forfallsfristen for første termin av restskatten.

(2) Personlige skattytere som får utbetalt overskytende forskudd på skatt etter skattebetalingsloven kapittel 7, eller som får utbetalt negativ skatt som følge av at fastsatt fradrag overstiger utlignet skatt, gis rentegodtgjørelse etter følgende regler:

  • a) For overskytende forskuddstrekk og overskytende utskrevet forskuddsskatt innbetalt innen utgangen av inntektsåret, samt negativ skatt, gis rentegodtgjørelse med rentesats etter § 11-6 annet ledd annet punktum redusert med 27 %, beregnet fra 1. juli i inntektsåret og fram til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

  • b) For overskytende utskrevet forskuddsskatt og tilleggsforskudd som blir innbetalt senest 31. mai i året etter inntektsåret, gis rentegodtgjørelse med rentesats etter § 11-6 annet ledd annet punktum redusert med 27 %, beregnet fra 31. mai og fram til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

(3) Upersonlige skattytere som får utbetalt overskytende forskudd på skatt etter skattebetalingsloven kapittel 7, eller som får utbetalt negativ skatt som følge av at fastsatt fradrag overstiger utlignet skatt, gis rentegodtgjørelse etter følgende regler:

  • a) Når samlet forskuddsskatt innbetalt senest 31. mai i året etter inntektsåret overstiger utlignet skatt, gis rentegodtgjørelse for det overstigende beløpet med rentesats etter § 11-6 annet ledd annet punktum redusert med 27 %, beregnet fra 15. mars i året etter inntektsåret og fram til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

  • b) Ved avregning etter forhåndsligning gis rentegodtgjørelse etter tredje ledd bokstav a bare når avregning skjer senere enn 31. mai i året etter inntektsåret.

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteavregningen.

II

Endringane under I tek til å gjelde straks.

E.

Vedtak til lov

om endring i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

I

I lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) gjer ein følgjande endring:

Overskrifta til § 3-3 skal lyde:

§ 3-3. Meldeplikt om ankomst til bestemmelsessted i tollområdet

II

Endringa under I tek til å gjelde straks.

F.

Vedtak til lov

om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

I

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) gjer ein følgjande endring:

§ 6-6 andre ledd skal lyde:

(2) Omsetning av kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift, er fritatt for merverdiavgift dersom kjøretøyet har vært registrert her i landet. Fritaket omfatter også kjøretøy som nevnt i vedtaket § 1 avgiftsgruppe c og som har tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer. Departementet kan gi forskrift om at fritaket i dette ledd omfatter andre varer enn selve kjøretøyet og arbeid som utføres på kjøretøyet.

II

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) gjer ein følgjande endringar:

§ 2-3 tredje ledd skal lyde:

(3) Næringsdrivende og offentlig virksomhet som driver utleie som nevnt i første eller annet ledd og er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, anses som frivillig registrerte dersom leieforholdet behandles som merverdiavgiftspliktig.

Noverande tredje til sjette ledd blir fjerde til nytt sjuande ledd

§ 3-11 andre ledd bokstav k skal lyde:

  • k) utleie av fast eiendom og omsetning av rettighet til fast eiendom som er omfattet av en frivillig registrering etter § 2-3 første, annet, tredje, fjerde og sjette ledd

§ 14-1 tredje, fjerde og femte ledd skal lyde:

(3) Fellesregistrering og frivillig registrering etter § 2-3 fjerde til sjette ledd kan tidligst skje med virkning fra og med den oppgaveterminen den elektroniske søknaden om registrering blir loggført i mottakssentralen som godkjent. Godkjenning bekreftes ved elektronisk kvittering. Dersom søknaden er levert på papir, kan registreringen tidligst skje med virkning fra og med den oppgaveterminen søknaden ble postlagt.

(4) Frivillig registrering etter § 2-3 første og annet ledd kan tidligst skje med virkning fra og med en oppgavetermin som utløp de siste seks måneder før den elektroniske søknaden om registrering ble loggført i mottakssentralen. Godkjenning bekreftes ved elektronisk kvittering. Dersom søknaden er levert på papir, kan registreringen tidligst skje med virkning fra og med en oppgavetermin som utløp de siste seks måneder før søknaden ble postlagt.

(5) Frivillig registrering etter § 2-3 tredje ledd kan tidligst skje med virkning fra og med en oppgavetermin som utløp de siste seks måneder før avgiftsbehandling av utleieforholdet ble tilkjennegitt.

Noverande fjerde ledd blir nytt sjette ledd.

III

Endringa under I tek til å gjelde straks.

Endringane under II tek til å gjelde 1. juli 2014

G.

Vedtak til lov 

om endring i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsloven)

I

I lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsloven) gjer ein følgjande endring:

Ny § 12 a skal lyde:

§ 12 a Overgangsbestemmelser

Departementet kan i forskrift gi regler om en frivillig prøveordning.

Departementet kan i forskrift gi regler som etter vedtak fritar enkelte arbeidsgivere fra pliktene etter loven i en overgangsperiode. Vedtak om fritak treffes av Skattedirektoratet, som kan sette vilkår for å ivareta hensynet bak ordningen.

II

Endringa under I tek til å gjelde straks.

H.

Vedtak til lov

om endringar i lov 21. juni 2013 nr. 66 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

I

I lov 21. juni 2013 nr. 66 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. gjøres følgende endringar:

Del IV ledd nr. 2 til nytt ledd nr. 4 skal lyde:

(2) Endringen under I gjelder ikke for kostnader til erverv av driftsmiddel som nevnt i petroleumsskatteloven § 3 b omfattet av

  • a. plan for utbygging og drift etter petroleumsloven § 4-2 første ledd som er nødvendig for gjennomføringen av et samlet prosjekt der plan for anlegg og drift etter petroleumsloven § 4-3 første ledd, jf. annet ledd, er innkommet til Olje- og energidepartementet før 5. mai 2013, eller

  • b. plan for anlegg og drift etter petroleumsloven § 4-3 første ledd, jf. annet ledd, som er nødvendig for gjennomføringen av et samlet prosjekt der plan for utbygging og drift etter petroleumsloven § 4-2 første ledd er innkommet til Olje- og energidepartementet før 5. mai 2013.

Dette ledd gjelder likevel bare dersom det ikke har vært produksjonsstart eller driftsstart for plan innkommet til Olje- og energidepartementet før 5. mai 2013 på det tidspunktet den tilknyttede planen etter bokstav a. eller b. kommer inn til Olje- og energidepartementet.

(3) Endringen under I gjelder ikke for kostnader til erverv av driftsmiddel som nevnt i petroleumsskatteloven § 3 b beliggende i en EØS-stat, men som ikke er omfattet av plikten til å levere plan eller søknad etter petroleumsloven § 4-2 eller § 4-3. Dette gjelder likevel bare dersom investeringen er av en slik karakter, og er kommet i en slik fase, at den ville ha oppfylt ett av alternativene i ledd nr. 1 bokstav a til d dersom investeringen var omfattet av petroleumsloven § 4-2 eller § 4-3.

(4) Ledd nr. 1, 2 og 3 gjelder bare kostnader pådratt senest i året for produksjonsstart for petroleumsforekomsten eller året for driftsstart for innretningen. Hvis plan eller søknad etter ledd nr. 1 til 3 gjelder tilleggsinvestering på petroleumsforekomst som allerede er i produksjon, omfatter ledd nr. 1 til 3 bare kostnader pådratt senest i året for driftsstart for tilleggsinvesteringen.

Noverande ledd nr. 3 i del IV blir nytt ledd nr. 5.

Del IV nytt ledd nr. 6 skal lyde:

(6) Overgangsregelen skal opphøre å gjelde med virkning for kostnader pådratt fra og med inntektsåret 2021.

II

Endringane under I tek til å gjelde straks med verknad for kostnader til erverv av driftsmiddel pådratt frå og med 5. mai 2013.

I.

Stortinget ber regjeringen etablere en offentlig løsning med informasjon om eiere av aksjeselskaper som sikrer større åpenhet, med etablering i løpet av 2015.

Presidenten: Det voteres over A II.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling til A II ble bifalt med 60 mot 44 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 23.05.59)

Presidenten: Det voteres over resten av A.

Votering:Komiteens innstilling til resten av A ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over H.

Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling til H ble bifalt med 98 mot 4 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 23.06.31)

Presidenten: Det voteres over B, C, D, E, F og G.

Votering:Komiteens innstilling til B, C, D, E, F og G ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovenes overskrift og lovene i sin helhet.

Votering:Lovenes overskrift og lovene i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtakene vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Det voteres over I.

Votering:Komiteens innstilling til I ble enstemmig bifalt.