Stortinget - Møte tirsdag den 14. oktober 2014 kl. 10

Dato: 14.10.2014

Referatsaker

Sak nr. 5 [13:46:47]

Referat

 • 1.(9)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Geir Pollestad om erstatningsvern for næringsutøvere innenfor yngleområdet for rovdyr (Dokument 8:1 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(10)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om en handlingsplan i helsevesenet mot utbredelse av antibiotikaresistente bakterier (Dokument 8:2 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 3.(11)

  Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024 (Meld. St. 7 (2014–2015))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 4.(12)

  Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2013–2014 (Meld. St. 4 (2014–2015))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 5.(13)

  Endringer i matloven (Mattilsynets organisering, gebyr og virkemidler) (Prop. 3 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6.(14)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold og Geir S. Toskedal om personlige registreringsskilt på norske kjøretøy (Dokument 8:3 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 7.(15)

  Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2012

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.