Stortinget - Møte fredag den 12. desember 2014 kl. 9

Dato: 12.12.2014

Dokumenter: (Innst. 6 S (2014–2015), jf. Prop. 1 S (2014–2015))

Sak nr. 1 [09:00:28]

Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 24 forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Hadia Tajik på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslagene nr. 2–21, fra Hadia Tajik på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet

 • forslagene nr. 22–24, fra Jenny Klinge på vegne av Senterpartiet

Det voteres over forslag nr. 22, fra Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om hvordan man kan bedre rekrutteringen til jordskiftedomstolene.»

Votering:Forslaget fra Senterpartiet ble med 91 mot 5 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.59.15)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 23 og 24, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om mulige områder for etablering av nye barnehus.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak som belyser hvordan Norge kan skjerpe grensekontrollen innenfor rammene av Schengen-avtalen.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet at de støtter forslagene.

Votering:Forslagene fra Senterpartiet ble med 90 mot 9 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.59.43)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet.

Forslaget lyder:

«Justis

(Rammeområde 5)

I

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Utgifter
61Høyesterett
1Driftsutgifter92 352 000
400Justis- og beredskapsdepartementet
1Driftsutgifter344 411 000
23Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres28 816 000
50Norges forskningsråd21 863 000
71Tilskudd til internasjonale organisasjoner12 791 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter1 811 200 000
21Spesielle driftsutgifter77 279 000
411Domstoladministrasjonen
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 174 846 000
413Jordskiftedomstolene
1Driftsutgifter218 162 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres9 686 000
414Forliksråd og andre domsutgifter
1Driftsutgifter176 546 000
21Spesielle driftsutgifter39 761 000
430Kriminalomsorgen
1Driftsutgifter3 750 582 000
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 186 424 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres30 602 000
60Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres90 554 000
70Tilskudd21 839 000
432Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
1Driftsutgifter185 295 000
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter13 372 176 000
21Spesielle driftsutgifter311 186 000
22Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres8 932 000
23Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål11 262 000
60Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak5 501 000
70Tilskudd61 742 000
71Tilskudd Norsk rettsmuseum4 703 000
73Tilskudd til EUs grense- og visumfond116 644 000
442Politihøgskolen
1Driftsutgifter572 345 000
444Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
1Driftsutgifter631 263 000
445Den høyere påtalemyndighet
1Driftsutgifter191 205 000
446Den militære påtalemyndighet
1Driftsutgifter7 803 000
448Grensekommissæren
1Driftsutgifter6 242 000
451Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter630 705 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres4 164 000
70Overføringer til private13 280 000
452Sentral krisehåndtering
1Driftsutgifter26 338 000
454Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter675 494 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres477 388 000
455Redningstjenesten
1Driftsutgifter91 015 000
21Spesielle driftsutgifter21 021 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres11 728 000
71Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten40 170 000
72Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester100 827 000
460Spesialenheten for politisaker
1Driftsutgifter40 101 000
466Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1Driftsutgifter1 209 588 000
467Norsk Lovtidend
1Driftsutgifter3 315 000
468Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
1Driftsutgifter15 103 000
469Vergemålsordningen
1Driftsutgifter168 780 000
21Spesielle driftsutgifter72 208 000
470Fri rettshjelp
1Driftsutgifter765 111 000
72Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak38 333 000
471Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning
71Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning68 917 000
72Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning21 868 000
73Stortingets rettferdsvederlagsordning61 980 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
1Driftsutgifter28 920 000
70Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning371 894 000
473Statens sivilrettsforvaltning
1Driftsutgifter42 554 000
474Konfliktråd
1Driftsutgifter96 417 000
475Bobehandling
1Driftsutgifter65 925 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres7 002 000
Totale utgifter27 544 159 000
Inntekter
3400Justis- og beredskapsdepartementet
1Diverse inntekter2 564 000
2Refusjon av ODA-godkjente utgifter1 167 000
3410Rettsgebyr
1Rettsgebyr292 893 000
3Diverse refusjoner1 698 000
3413Jordskiftedomstolene
1Saks- og gebyrinntekter15 588 000
2Sideutgifter9 777 000
3430Kriminalomsorgen
2Arbeidsdriftens inntekter87 953 000
3Andre inntekter16 111 000
4Tilskudd2 197 000
3432Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
3Andre inntekter972 000
3440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Gebyr – pass og våpen260 030 000
2Refusjoner mv.387 312 000
3Salgsinntekter102 385 000
4Gebyr – vaktselskap1 488 000
5Personalbarnehage5 532 000
6Gebyr – utlendingssaker198 395 000
7Gebyr – sivile gjøremål583 001 000
3442Politihøgskolen
2Diverse inntekter15 294 000
3Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter17 004 000
3444Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
2Refusjoner19 003 000
3451Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1Gebyr138 274 000
3Diverse inntekter24 582 000
6Refusjon2 000 000
3454Redningshelikoptertjenesten
1Refusjoner23 820 000
3469Vergemålsordningen
1Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter9 139 000
3470Fri rettshjelp
1Tilkjente saksomkostninger m.m.3 689 000
3473Statens sivilrettsforvaltning
1Diverse inntekter5 000
3474Konfliktråd
2Refusjoner2 570 000
Totale inntekter2 224 443 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan:

 • 1.

kap. 61 post 1kap. 3061 post 3
kap. 400 post 1kap. 3400 post 1
kap. 410 post 1kap. 3410 post 3
kap. 411 post 1kap. 3411 post 3
kap. 413 post 1kap. 3413 post 1
kap. 413 post 21kap. 3413 post 2
kap. 430 post 1kap. 3430 postene 3 og 4
kap. 430 post 21kap. 3430 post 2
kap. 432 post 1kap. 3432 post 3
kap. 440 post 1kap. 3440 postene 2, 3, 4 og 5
kap. 442 post 1kap. 3442 postene 2 og 3
kap. 444 post 1kap. 3444 post 2
kap. 451 post 1kap. 3451 postene 3 og 6
kap. 454 post 1kap. 3454 post 1
kap. 455 post 1kap. 3455 post 1
kap. 473 post 21kap. 3473 post 1
kap. 474 post 1kap. 3474 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 1 Driftsutgifter med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter65 mill. kroner
454Redningshelikoptertjenesten
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres459 mill. kroner

IV

Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

V

Nettobudsjetteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan:

 • 1. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

 • 2. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter, før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

 • 3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 473 Statens sivilrettsforvaltning, post 1 Driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet.

 • 4. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling.

VI

Stortingets rettferdsvederlagsordning

Stortingets utvalg for rettferdsvederlag får fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, men slik at grensen er 500 000 kroner for hivofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.

VII

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan overdra Espeland fangeleir i Bergen kommune vederlagsfritt til stiftelsen Espeland fangeleir.

VIII

Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 63 mot 36 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.00.06)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 14, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i revidert budsjett 2015 komme tilbake med redegjørelse av hvordan Stortingets vedtak om å redusere glattcellebruken er fulgt opp, deriblant med oversikt over hvor mange celler som er utbedret, samt hvilke planer som foreligge for videre utbedringer.»

Venstre og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med 52 mot 46 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.00.30)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2–13 og nr. 15–21, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen redegjøre for hvordan Fremskrittspartiets forslag om jobbgaranti til politistudenter, jf. Dokument 8:97 S (2012–2013), er tenkt innfridd i inneværende stortingsperiode.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake på egnet måte med en presis oppstilling av budsjettet på kapittel og post hvor merverdiavgiften føres på vanlig måte.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen presentere en nasjonal plan for å tilrettelegge for sentre for samtrening og kompetansebygging mellom nød- og beredskapsetatene.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere pilotprosjekt for ett eller flere nasjonale kompetansesenter for øving og samvirke innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen lage en nasjonal, sektorovergripende cybersikkerhetsstrategi.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak som svarer på om regjeringen har nådd sitt eget mål om å få ned årsgjennomsnittsventetidene til 40 dager ved Statens barnehus. Jf. mål i tiltaksplanen «En god barndom varer livet ut», hvor dette målet skal være oppnådd i løpet av 2014.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å legge frem en sak med tiltak for å få ned ventetidene for dommeravhør av barn ved Statens barnehus og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for hvordan man kan skaffe flere barneleger med sosialpediatrisk kompetanse ved landets sykehus.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for hvordan alle barnehus i landet skal sikres like vilkår for finansiering av medisinsk personell og kompetanse.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen arbeide for at Kontoret for voldsoffererstatning blir satt i stand til å levere en tjeneste som ikke ført til at offer for vold i nære relasjoner må vente på å få betalt ut sin rettmessige voldsoffererstatning og komme tilbake til Stortinget med en sak som vil konkretisere dette ytterligere.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak med forslag til tiltak for å styrke den frie rettshjelpen i Norge.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte om hvordan styrke sikkerheten ved landets tinghus og lagmannsretter.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake på egnet måte med oversikt over hvilken effektiviseringsgevinst som er beregnet frigjort i forbindelse med omorganiseringen av Kriminalomsorgen fra tre til to forvaltningsnivåer og hva effektiviseringen skal brukes til, jf. Prop. 1 S (2014–2015) der regjeringen beskriver at omorganisering av kriminalomsorgen skal gi mindre byråkrati og mer tjenesteproduksjon.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en konkret plan for Stortinget over hvordan departementet skal følge opp og utbedre situasjonen for alvorlig psykisk syke og innsatte med store atferdsproblemer i egen sak.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for Stortinget om hvordan regjeringen vil bedre forholdene for kvinnelige innsatte, på kort og lang sikt.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber om at det kommer en egen sak om etablering av soning i utlandet der en redegjør for forhold som gjelder rettighet, oppfølging av innsatte, konsekvenser for antall stillinger i Norge og norske ansattes rolle i utenlandske fengsler, inkludert lønn og arbeidsforhold, når soningsstedet er et utenlandsk fengsel, jf. Prop. 1 S (2024–2015) der regjeringen har pekt på midlertidig leie av fengselsplasser for innsatte dømt etter forbrytelse mot norsk lov.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om hvordan den offentlige salærsatsen kan økes i tråd med den generelle lønnsveksten.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om hvordan man kan øke rekrutteringen av kvinner til lederstillinger i politiet.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om hvordan Politidirektoratet kan effektiviseres.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet at de støtter forslagene.

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med 58 mot 41 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.00.56)Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 5

(Justis)

I

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Utgifter
61Høyesterett
1Driftsutgifter92 352 000
400Justis- og beredskapsdepartementet
1Driftsutgifter341 411 000
23Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres23 816 000
50Norges forskningsråd21 863 000
71Tilskudd til internasjonale organisasjoner12 791 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter1 811 200 000
21Spesielle driftsutgifter77 279 000
411Domstoladministrasjonen
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 174 846 000
413Jordskiftedomstolene
1Driftsutgifter218 162 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres9 686 000
414Forliksråd og andre domsutgifter
1Driftsutgifter176 546 000
21Spesielle driftsutgifter39 761 000
430Kriminalomsorgen
1Driftsutgifter3 750 582 000
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 186 424 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres30 602 000
60Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres90 554 000
70Tilskudd21 839 000
432Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
1Driftsutgifter185 295 000
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter13 384 176 000
21Spesielle driftsutgifter311 186 000
22Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres8 932 000
23Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål11 262 000
60Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak5 501 000
70Tilskudd61 742 000
71Tilskudd Norsk rettsmuseum4 703 000
73Tilskudd til EUs grense- og visumfond116 644 000
442Politihøgskolen
1Driftsutgifter572 345 000
444Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
1Driftsutgifter631 263 000
445Den høyere påtalemyndighet
1Driftsutgifter191 205 000
446Den militære påtalemyndighet
1Driftsutgifter7 803 000
448Grensekommissæren
1Driftsutgifter6 242 000
451Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter630 705 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres4 164 000
70Overføringer til private13 280 000
452Sentral krisehåndtering
1Driftsutgifter26 338 000
454Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter675 494 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres477 388 000
455Redningstjenesten
1Driftsutgifter91 015 000
21Spesielle driftsutgifter21 021 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres11 728 000
71Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten40 170 000
72Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester100 827 000
460Spesialenheten for politisaker
1Driftsutgifter40 101 000
466Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1Driftsutgifter1 209 588 000
467Norsk Lovtidend
1Driftsutgifter3 315 000
468Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
1Driftsutgifter15 103 000
469Vergemålsordningen
1Driftsutgifter168 780 000
21Spesielle driftsutgifter72 208 000
470Fri rettshjelp
1Driftsutgifter765 111 000
72Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak34 333 000
471Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning
71Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning68 917 000
72Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning21 868 000
73Stortingets rettferdsvederlagsordning61 980 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
1Driftsutgifter28 920 000
70Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning371 894 000
473Statens sivilrettsforvaltning
1Driftsutgifter42 554 000
474Konfliktråd
1Driftsutgifter96 417 000
475Bobehandling
1Driftsutgifter65 925 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres7 002 000
Totale utgifter27 544 159 000
Inntekter
3400Justis- og beredskapsdepartementet
1Diverse inntekter2 564 000
2Refusjon av ODA-godkjente utgifter1 167 000
3410Rettsgebyr
1Rettsgebyr292 893 000
3Diverse refusjoner1 698 000
3413Jordskiftedomstolene
1Saks- og gebyrinntekter15 588 000
2Sideutgifter9 777 000
3430Kriminalomsorgen
2Arbeidsdriftens inntekter87 953 000
3Andre inntekter16 111 000
4Tilskudd2 197 000
3432Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
3Andre inntekter972 000
3440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Gebyr – pass og våpen260 030 000
2Refusjoner mv.387 312 000
3Salgsinntekter102 385 000
4Gebyr – vaktselskap1 488 000
5Personalbarnehage5 532 000
6Gebyr – utlendingssaker198 395 000
7Gebyr – sivile gjøremål583 001 000
3442Politihøgskolen
2Diverse inntekter15 294 000
3Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter17 004 000
3444Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
2Refusjoner19 003 000
3451Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1Gebyr138 274 000
3Diverse inntekter24 582 000
6Refusjon2 000 000
3454Redningshelikoptertjenesten
1Refusjoner23 820 000
3469Vergemålsordningen
1Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter9 139 000
3470Fri rettshjelp
1Tilkjente saksomkostninger m.m.3 689 000
3473Statens sivilrettsforvaltning
1Diverse inntekter5 000
3474Konfliktråd
2Refusjoner2 570 000
Totale inntekter2 224 443 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan:

 • 1.

kap. 61 post 1kap. 3061 post 3
kap. 400 post 1kap. 3400 post 1
kap. 410 post 1kap. 3410 post 3
kap. 411 post 1kap. 3411 post 3
kap. 413 post 1kap. 3413 post 1
kap. 413 post 21kap. 3413 post 2
kap. 430 post 1kap. 3430 postene 3 og 4
kap. 430 post 21kap. 3430 post 2
kap. 432 post 1kap. 3432 post 3
kap. 440 post 1kap. 3440 postene 2, 3, 4 og 5
kap. 442 post 1kap. 3442 postene 2 og 3
kap. 444 post 1kap. 3444 post 2
kap. 451 post 1kap. 3451 postene 3 og 6
kap. 454 post 1kap. 3454 post 1
kap. 455 post 1kap. 3455 post 1
kap. 473 post 21kap. 3473 post 1
kap. 474 post 1kap. 3474 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 1 Driftsutgifter med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter65 mill. kroner
454Redningshelikoptertjenesten
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres459 mill. kroner

IV

Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

V

Nettobudsjetteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan:

 • 1. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

 • 2. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter, før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

 • 3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 473 Statens sivilrettsforvaltning, post 1 Driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet.

 • 4. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling.

VI

Stortingets rettferdsvederlagsordning

Stortingets utvalg for rettferdsvederlag får fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, men slik at grensen er 500 000 kroner for hivofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.

VII

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan overdra Espeland fangeleir i Bergen kommune vederlagsfritt til stiftelsen Espeland fangeleir.

VIII

Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

Presidenten: Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 57 mot 42 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 14.02.08)