Stortinget - Møte tirsdag den 17. februar 2015 kl. 10

Dato: 17.02.2015

Dokumenter: (Innst. 167 S (2014–2015), jf. Prop. 13 S (2014–2015))

Sak nr. 9 [16:22:26]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 12. januar 1998 om forbud mot kloning av mennesker (CETS 168), tilleggsprotokoll av 25. januar 2005 om biomedisinsk forskning (CETS 195) og undertegning og ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 27. november 2008 om genetiske undersøkelser for helseformål (CETS 203), til Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 9.

Votering i sak nr. 9

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 12. januar 1998 om forbud mot kloning av mennesker (CETS 168), tilleggsprotokoll av 25. januar 2005 om biomedisinsk forskning (CETS 195) og undertegning og ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 27. november 2008 om genetiske undersøkelser for helseformål (CETS 203), til Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.