Stortinget - Møte tirsdag den 7. april 2015 kl. 12

Dato: 07.04.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 53 (2014–2015), jf. Innst. 207 L (2014–2015) og Prop. 48 L (2014–2015))

Sak nr. 3 [16:32:03]

Stortingets vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)