Stortinget - Møte torsdag den 4. juni 2015 kl. 10

Dato: 04.06.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:04:08]

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Rigmor Andersen Eide, Geir Jørgen Bekkevold og Geir S. Toskedal om tiltak for å styrke norsk industri ((Innst. 266 S (2014–2015), jf. Dokument 8:28 S (2014–2015)))

 • Sak nr. 2 [11:04:32]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Micaelsen, Tove Karoline Knutsen, Ruth Grung, Freddy de Ruiter og Karianne O. Tung om satsing på persontilpasset medisin i Norge ((Innst. 275 S (2014–2015), jf. Dokument 8:66 S (2014–2015)))

 • Sak nr. 3 [11:40:51]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Sveinung Rotevatn, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om nye tiltak for en mer human rusomsorg ((Innst. 278 S (2014–2015), jf. Dokument 8:64 S (2014–2015)))

 • Sak nr. 4 [11:41:15]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Karin Andersen og Bård Vegar Solhjell om en kunnskapsbasert og menneskelig narkotikapolitikk ((Innst. 279 S (2014–2015), jf. Dokument 8:70 S (2014–2015)))

 • Sak nr. 5 [12:42:13]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (dekning av utgifter til pasientreiser) ((Innst. 302 L (2014–2015), jf. Prop. 77 L (2014–2015)))

 • Sak nr. 6 [13:09:53]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.) ((Innst. 303 L (2014–2015), jf. Prop. 81 L (2014–2015)))

 • Sak nr. 7 [13:42:12]

  Interpellasjon fra representanten Ruth Grung til helse- og omsorgsministeren:
  «Arbeid er god terapi, både for psykiske og fysiske lidelser og plager. Men arbeidsrelatert oppfølging blir i liten grad fulgt opp i eksisterende behandlingstilbud. Dagens modell med at behandling skal gjennomføres før arbeidsrehabilitering, har vist seg å ha dårligere effekt enn modeller som integrerer jobbstøtte og behandling. Forskningsbaserte prøveordninger for personer med psykiske lidelser har vist gode resultater, men det har ikke vært testet ut i helsevesenet for øvrig. Her ligger det store muligheter. OECD-rapporten fra 2013 legger også vekt på å forene arbeid og helse i all pasientbehandling.
  Hvordan vil statsråden bidra til at pasientbehandling i helsevesenet blir mer helhetlig, slik at alle viktige aspekter av pasientens problem ivaretas i behandlingen, inkludert arbeid?»

 • Sak nr. 8 [14:25:41]

  Interpellasjon fra representanten Ruth Grung til helse- og omsorgsministeren:
  «Musikkterapi har fått sterkeste grad av anbefaling i de nye nasjonale retningslinjene til Helsedirektoratet innen psykisk helsevern. Alt tyder på at det også blir anbefalt i kommende retningslinjer for rusbehandling. Det er i dag under 20 musikkterapistillinger i psykisk helsevern og bare en håndfull innen rusbehandling. I psykiatri- og rusomsorgen er det et stort behov for å ta i bruk ny kunnskap. De offentlig finansierte helsetjenester bygger på prinsippet om rettferdighet og likeverdighet i tilbudet. Det er bekymringsfullt at så få får tilbud om faglig anbefalt behandling basert på forskningsbasert kunnskap.
  Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for at ny profesjonskompetanse, som musikkterapi, skal bli en integrert del av helsetjenestene og et tilbud til langt flere enn i dag?»

 • Sak nr. 9 [15:16:25]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i forurensningsloven (Tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a) ((Innst. 283 L (2014–2015), jf. Prop. 91 L (2014–2015)))

 • Sak nr. 10 [15:19:46]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning ((Innst. 295 S (2014–2015), jf. Dokument 3:5 (2014–2015)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 16.30.