Stortinget - Møte tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 10

Dato: 20.10.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:05:59]

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd ((Innst. 26 S (2015–2016)))

 • Sak nr. 2 [10:06:11]

  Interpellasjon fra representanten Helge André Njåstad til kommunal- og moderniseringsministeren:
  «Valgdeltakelsen ved årets kommune- og fylkestingsvalg var på henholdsvis 60 og 55,8 prosent. Det er bekymringsfullt at oppslutningen om demokratiet og medbestemmelsen i Norge er så lav. Historisk sett var trenden tilknyttet valgdeltakelse økende fram til kommunestyrevalget i 1963, mens trenden har vært nedadgående fra og med valget i 1967 og fram til i dag. Den samme trenden gjelder også for stortingsvalgene, men den er riktignok ikke like sterk som for kommune- og fylkestingsvalgene. Valgdeltakelsen økte fram til stortingsvalget i 1965 mens den har vært dalende fra og med stortingsvalget 1969. Med unntak av noen oppturer har trenden i oppslutningen om valget vært nedadgående i mange tiår.
  Hva mener statsråden bør gjøres for å snu den negative trenden og øke valgdeltakelsen og oppslutningen om demokratiet?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 11.23.