Stortinget - Møte tirsdag den 24. november 2015 kl. 10

Dato: 24.11.2015

Dokumenter: (Innst. 52 S (2015–2016), jf. Prop. 154 S (2014–2015))

Sak nr. 3 [11:24:30]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 186/2015 av 10. juli 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) nr. 585/2014 om innføring av den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan

Talere

Votering i sak nr. 3

Åse Michaelsen (FrP) [11:25:09]: (ordfører for saken): Som dere ser, er det en enstemmig komité som står bak innstillingen.

Vi har vært opptatt av personvernet, men i dette tilfellet er det slik at eCall-systemet faktisk ikke aktiveres før en ulykke skjer. Hva er så eCall? Jo, det er et europeisk nødmeldingssystem for automatisk varsling av en trafikkulykke fra kjøretøyet til en alarmsentral – det er det det dreier seg om. Det er ikke slik at en kan spore farta i den enkelte bil før en ulykke skjer.

Så kan jeg vise til den foregående saken om ITS-loven, for den ses også i sammenheng med eCall-saken som vi nå behandler.

Når det gjelder kostnader, har en beregnet dem til ca. 1,1 mill. euro, dvs. med dagens kurs rundt 9 mill. kr per stat, per land. Det er kostnadene en legger opp til, og de skal først og fremst gå til å etablere mottak for anropene, tekniske oppgraderinger osv.

Alle nye personbiler og mindre varebiler som typegodkjennes etter 31. mars 2018, skal ha innebygd eCall. Når det generelt gjelder samfunnsøkonomisk lønnsomhet, legger en til grunn at innføring av eCall-tjenesten vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Det er egentlig ikke noe mer å si enn dette. Komiteen er veldig glad for at det ruller på, vi ser stadig nye saker som kommer, og det var også et tema i debatten i forrige sak, så jeg tror vi alle skal være åpne for nyutvikling. Bare i løpet av fem–seks år tror jeg nesten ikke vi kommer til å kjenne igjen denne sektoren.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 186/2015 av 10. juli 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) nr. 585/2014 om innføring av den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.