Stortinget - Møte onsdag den 9. desember 2015 kl. 10

Dato: 09.12.2015

Dokumenter: (Innst. 14 S (2015–2016), jf. Prop. 1 S (2015–2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016))

Sak nr. 1 [10:02:45]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016, kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområde 2 og 3)

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 17 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1, 5 og 6, fra Anette Trettebergstuen på vegne av Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 2–4, 7–10 og 12, fra Anette Trettebergstuen på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslagene nr. 13–15, fra Anne Tingelstad Wøien på vegne av Senterpartiet

 • beriktiget forslag nr. 16, fra Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet

 • forslag nr. 17, fra Torgeir Knag Fylkesnes på vegne av Sosialistisk Venstreparti

Presidenten gjør oppmerksom på at forslag nr. 11, fra Arbeiderpartiet, ikke ble tatt opp.

Det voteres over forslag nr. 17, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2016 legge frem en plan for hvordan realisere Stortingets vedtak om kvalitet, bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 60 mot 45 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.00.22)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 13 og 14, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fastsette kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere til 2 622 kroner ekskl. merverdiavgift for 2016.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gjøre merverdiavgiftskompensasjonsordningen for bygging av idrettsanlegg rettighetsbasert.»

Arbeiderpartiet har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Senterpartiet ble med 65 mot 41 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.00.50)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 15, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en evaluering av gaveforsterkningsordningen, herunder gi en oversikt over den geografiske fordelingen av tildelte midler i ordningen.»

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Senterpartiet ble med 61 mot 45 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.01.15)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 7, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak der ordningen med merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg gjøres om til en regelstyrt ordning.»

Senterpartiet har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 65 mot 41 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.01.36)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2 og 3, fra Arbeiderpartiet.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring i barnehageloven, slik at barn som fyller ett år senest innen utgangen av desember det året det søkes om barnehageplass, etter søknad har rett til å få plass i barnehagen fra fylte ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. Barn født før 1. september skal få plass innen utgangen av august som i dag.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å opprette et gjeldsregister.»

Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet ble med 61 mot 45 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.02.00)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 4, 8–10 og 12, fra Arbeiderpartiet.

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme lovforslag som gir fedre rett til 14 ukers foreldrepermisjon.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utsette avviklingen av knutepunktordningen.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om mulighetene for å ivareta knutepunktordningens formål og konsekvensene av en eventuell avvikling.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for en plan for hvordan frie teater skal driftes i framtiden.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere å heve nivået for de minste mottakerne i ordningen, slik at produksjonstilskudd i større grad kommer de minste lokalavisene til gode.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet ble med 60 mot 46 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.02.26)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 5, fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere etablering av en referansegruppe til forsøket med økt kommunalt ansvar for barnevernsbarn, der berørte aktører følger oppstart, gjennomføring og evaluering av prosjektet.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om en gjennomgang og revisjon av arkivloven som trådte i kraft i 1999.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti ble med 54 mot 52 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.02.52)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 6, fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå og revidere arkivforskriften.»

Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti ble bifalt med 57 mot 49 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 17.03.19)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 16, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen følge opp at den forskriftspålagte plikta om alltid å vurdere barnets familie eller nære nettverk som mulig fosterheim ved omsorgsovertaking, blir praktisert.»

Presidenten har grunn til å anta at dette beriktigede forslaget fra Senterpartiet blir enstemmig bifalt.

Votering:Forslaget fra Senterpartiet ble enstemmig bifalt.Komiteen hadde innstilt:

A

Rammeområde 2

(Familie og forbruker)

I

I statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Utgifter
231Barnehager
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51419 255 000
50Tilskudd til samiske barnehagetilbud16 114 000
51Forskning, kan nyttes under post 218 694 000
63Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder138 235 000
70Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt frivillige organisasjoner25 290 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1Driftsutgifter163 599 000
21Spesielle driftsutgifter11 749 000
840Tiltak mot vold og overgrep
21Spesielle driftsutgifter26 692 000
61Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning84 299 000
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 146 983 000
72Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn5 884 000
73Tilskudd til senter for voldsutsatte barn, kan overføres15 000 000
841Samliv og konfliktløsning
21Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning13 566 000
22Opplæring, forskning, utvikling mv.6 520 000
23Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning7 542 000
70Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 16 752 000
842Familievern
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70289 986 000
21Spesielle driftsutgifter29 008 000
70Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1166 556 000
843Adopsjonsstøtte
70Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning13 421 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning1 510 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning15 170 000 000
846Familie- og oppveksttiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 og post 719 235 000
50Norges forskningsråd, kan nyttes under post 213 180 000
60Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres28 992 000
61Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71163 905 000
62Utvikling i kommunene80 727 000
70Barne- og ungdomsorganisasjoner121 319 000
71Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 217 225 000
79Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres10 171 000
847EUs ungdomsprogram
1Driftsutgifter, kan overføres8 049 000
848Barneombudet
1Driftsutgifter13 623 000
853Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
1Driftsutgifter190 030 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres7 453 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 7166 063 000
22Barnesakkyndig kommisjon7 695 000
50Forskning og utvikling13 382 000
60Kommunalt barnevern683 371 000
61Utvikling i kommunene8 894 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning1 578 134 000
71Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 2132 252 000
72Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, kan overføres71 794 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 604 267 388 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres20 689 000
22Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 11 917 724 000
60Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1204 110 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
1Driftsutgifter1 391 839 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1254 125 000
21Spesielle driftsutgifter14 005 000
860Forbrukerrådet
50Basisbevilgning129 193 000
51Markedsportaler25 990 000
862Positiv miljømerking
70Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking7 352 000
865Forbrukerpolitiske tiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres12 650 000
70Tilskudd1 338 000
79EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres5 810 000
867Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget
1Driftsutgifter10 445 000
868Forbrukerombudet
1Driftsutgifter23 274 000
870Likestillings- og diskrimineringsnemnda
1Driftsutgifter5 850 000
871Likestilling og ikke-diskriminering
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres10 983 000
70Likestilling mellom kjønn mv.13 128 000
72Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner10 967 000
73Likestillingssentre8 008 000
79Internasjonalt likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeid, kan overføres3 449 000
873Likestillings- og diskrimineringsombudet
50Basisbevilgning52 856 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning19 330 000 000
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning468 000 000
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning475 000 000
73Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning65 000 000
Totale utgifter50 009 812 000
Inntekter
3842Familievern
1Diverse inntekter677 000
3847EUs ungdomsprogram
1Tilskudd fra Europakommisjonen2 300 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
1Diverse inntekter14 747 000
2Barnetrygd3 959 000
60Kommunale egenandeler1 496 745 000
3856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter1 217 364 000
3858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Diverse inntekter446 000
Totale inntekter2 736 238 000

II

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. fra 1. januar 2016 blir maksimalprisen for foreldrebetalingen for et heldags ordinært barnehagetilbud fastsatt til 2 655 kroner per måned og 29 205 kroner per år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

 • 2. fra 1. august 2016 gis det fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer per uke til alle 3-, 4- og 5-åringer i husholdninger med skattepliktig kapital- og personinntekt under 417 000 kroner per år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3.

III

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2016 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekt under
kap. 842 post 1kap. 3842 post 1
kap. 847 post 1kap. 3847 post 1
kap. 855 post 1kap. 3855 postene 1, 2 og 60
kap. 856 post 1kap. 3856 post 1
kap. 858 post 1kap. 3858 post 1
kap. 868 post 1kap. 3868 post 1

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

IV

Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2016 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjelder per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år vedkommende faktisk forsørger.

V

Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2016 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan utbetale kontantstøtte med disse beløpene:

Avtalt oppholdstid i barnehage per ukeKontantstøtte i prosent av full satsKontantstøtte per barn i alderen 13–23 måneder
Ikke bruk av barnehageplass1006 000
Til og med 19 timer503 000
20 timer eller mer00

VI

Sats for engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2016 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14-17 kan utbetale:

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon46 000 kroner per barn

VII

Bufetat kan anmode Statsbygg om å selge eiendommer som etaten leier av Statsbygg gjennom langsiktige leiekontrakter og som har stått tomme over tid. Dersom salgssummen er lavere enn bokførte verdier på noen av eiendommene, samtykker Stortinget i at tapet dekkes dels av gevinst fra salg av andre eiendommer som har stått tomme over tid og dels ved at samlet netto tap belastes Bufetat i 2016 og 2017 opp til et beløp som tilsvarer samlet bortfalt husleie.

B

Rammeområde 3

(Kultur)

I

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Utgifter
300Kulturdepartementet
1Driftsutgifter134 640 000
21Spesielle driftsutgifter1 804 000
314Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring
21Spesielle driftsutgifter2 227 000
71Kulturnæringsprosjekter7 270 000
72Kultursamarbeid i nordområdene3 739 000
78Ymse faste tiltak12 829 000
315Frivillighetsformål
21Forskning og utredning5 879 000
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner1 300 548 000
71Tilskudd til frivilligsentraler127 766 000
72Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge23 935 000
74Frivillighetsregister, kan overføres835 000
75Herreløs arv til frivillige organisasjoner12 200 000
76Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom10 000 000
78Ymse faste tiltak8 039 000
79Til disposisjon3 201 000
82Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg142 919 000
84Ungdoms-OL34 313 000
86Generell tilskuddspost til internasjonale sykkelritt i Norge5 000 000
320Allmenne kulturformål
1Driftsutgifter133 683 000
21Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres18 140 000
51Fond for lyd og bilde37 416 000
52Norges forskningsråd12 894 000
53Sametinget80 487 000
55Norsk kulturfond81 256 000
73Nasjonale kulturbygg, kan overføres244 397 000
75EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres50 532 000
78Ymse faste tiltak37 298 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 18 587 000
82Nobels Fredssenter30 080 000
85Gaveforsterkningsordning45 000 000
86Talentutvikling30 570 000
321Kunstnerformål
71Statsstipend13 098 000
73Kunstnerstipend m.m., kan overføres167 876 000
74Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning127 228 000
75Vederlagsordninger182 098 000
322Visuell kunst
1Driftsutgifter16 419 000
50Kunst i offentlige rom27 578 000
55Norsk kulturfond102 618 000
73Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design287 800 000
78Ymse faste tiltak57 138 000
323Musikkformål
1Driftsutgifter163 950 000
55Norsk kulturfond353 998 000
60Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge20 338 000
70Nasjonale institusjoner287 547 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner244 587 000
78Ymse faste tiltak124 264 000
324Scenekunstformål
1Driftsutgifter72 771 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres60 207 000
55Norsk kulturfond138 907 000
70Nasjonale institusjoner1 076 667 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner498 328 000
73Region- og distriktsopera55 485 000
78Ymse faste tiltak191 649 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter523 931 000
21Spesielle driftsutgifter10 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres22 288 000
55Norsk kulturfond178 265 000
73Språkorganisasjoner5 834 000
74Det Norske Samlaget15 217 000
75Tilskudd til ordboksarbeid15 896 000
76Ibsenpris m.m.5 887 000
78Ymse faste tiltak73 371 000
80Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket58 879 000
328Museums- og andre kulturvernformål
55Norsk kulturfond30 174 000
70Det nasjonale museumsnettverket1 173 881 000
78Ymse faste tiltak20 490 000
329Arkivformål
1Driftsutgifter337 834 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres17 466 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres8 434 000
78Ymse faste tiltak8 277 000
334Film- og medieformål
1Driftsutgifter156 132 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres11 210 000
50Filmfondet485 174 000
51Audiovisuelle produksjoner11 009 000
72Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres45 000 000
73Regional filmsatsing, kan overføres70 471 000
78Ymse faste tiltak24 980 000
335Mediestøtte
71Produksjonstilskudd313 046 000
73Medieforskning og etterutdanning21 751 000
74Tilskudd til lokalkringkasting, kan overføres13 757 000
75Tilskudd til samiske aviser27 031 000
77Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark2 048 000
337Kompensasjon for kopiering til privat bruk
70Kompensasjon46 215 000
339Pengespill, lotterier og stiftelser
1Driftsutgifter66 259 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres7 018 000
Totale utgifter10 725 260 000
Inntekter
3300Kulturdepartementet
1Ymse inntekter79 000
3320Allmenne kulturformål
1Ymse inntekter1 558 000
2Inntekter ved oppdrag8 000 000
3322Visuell kunst
1Ymse inntekter125 000
3323Musikkformål
1Ymse inntekter31 374 000
3324Scenekunstformål
1Ymse inntekter309 000
2Billett- og salgsinntekter m.m.23 491 000
3326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Ymse inntekter9 995 000
2Inntekter ved oppdrag10 000 000
3329Arkivformål
1Ymse inntekter6 440 000
2Inntekter ved oppdrag18 022 000
3334Film- og medieformål
1Ymse inntekter6 630 000
2Inntekter ved oppdrag11 612 000
70Gebyr10 000 000
3339Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
2Gebyr – lotterier6 691 000
4Gebyr – stiftelser259 000
7Inntekter ved oppdrag8 129 000
Totale inntekter152 714 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2016 kan:

kap. 300 post 1kap. 3300 post 1
kap. 320 post 1kap. 3320 postene 1 og 3
kap. 320 post 21kap. 3320 post 2
kap. 322 post 1kap. 3322 post 1
kap. 323 post 1kap. 3323 post 1
kap. 324 post 1kap. 3324 post 1
kap. 324 post 21kap. 3324 post 2
kap. 326 post 1kap. 3326 post 1
kap. 326 post 21kap. 3326 post 2
kap. 329 post 1kap. 3329 post 1
kap. 329 post 21kap. 3329 post 2
kap. 334 post 1kap. 3334 post 1
kap. 334 post 21kap. 3334 post 2
kap. 339 post 1kap. 3339 postene 2 og 4
kap. 339 post 1kap. 5568 post 71
kap. 339 post 21kap. 3339 post 7

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
320Allmenne kulturformål
73Nasjonale kulturbygg700,0 mill. kroner
322Visuell kunst
50Kunst i offentlige rom25,9 mill. kroner

IV

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2016 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med større utenlandske utstillinger i Norge innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som til enhver tid ikke må overstige 12 000 mill. kroner.

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2016:

 • 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og kap. 324 Scenekunstformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

 • 2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til Festspillene i Bergen fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

 • 3. Det offentlige driftstilskuddet til region- og distriktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 324 Scenekunstformål, post 73 Region- og distriktsopera.

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2016 skal:

 • 1. gebyret for merking og registrering av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfeller.

 • 2. avgiften pr. videogram for omsetning i næring være 3,50 kroner.

 • 3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være 2 577 kroner ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.

VII

Salg av aksjer

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2016 kan selge statens aksjer i Filmparken AS.

VIII

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Norsk kulturråd i 2016 kan omdisponere bevilgningene mellom 55-postene på kapitlene 320, 322, 323, 324, 326 og 328.

IX

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til drøftinger med Stiklestad Nasjonale Kultursenter om arbeidet med nasjonaljubileet i 2030.

Presidenten: Det voteres først over komiteens innstilling til B V punkt 2. Presidenten har grunn til å tro at alle vil stemme imot, altså at alle trykker på motknappen.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 105 stemmer mot og 1 stemme for komiteens innstilling til B V punkt 2.

(Voteringsutskrift kl. 17.04.16)

Terje Aasland (A) (fra salen): Jeg stemte feil.

Presidenten: Da retter vi det opp til å være 106 stemmer mot og 0 stemmer for komiteens innstilling til B V punkt 2, som dermed ikke ble bifalt.

Det voteres videre over komiteens innstilling til B resten av V.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling til B resten av V ble bifalt med 59 mot 46 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 17.04.58)

Presidenten: Videre voteres det over komiteens innstilling til B VII.

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling til B VII ble bifalt med 93 mot 11 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 17.05.25)

Presidenten: Videre voteres det over komiteens innstilling til B IX.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling til B IX ble bifalt med 64 mot 42 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 17.05.50)

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling til A og resten av B.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling til A og resten av B ble bifalt med 60 mot 46 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 17.06.14)