Stortinget - Møte fredag den 11. desember 2015 kl. 9

Dato: 11.12.2015

Dokumenter: (Innst. 107 S (2015–2016), jf. Prop. 30 S (2015–2016))

Sak nr. 6 [14:49:11]

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet

Presidenten: Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen innenfor den fordelte taletid, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2015 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
600Arbeids- og sosialdepartementet
1Driftsutgifter, blir auka med3 000 000
frå kr 187 746 000 til kr 190 746 000
601Utreiingsverksemd, forsking m.m.
21Spesielle driftsutgifter, blir auka med1 150 000
frå kr 52 708 000 til kr 53 858 000
70Tilskot, kan overførast,blir redusert med9 250 000
frå kr 47 127 000 til kr 37 877 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, blir auka med67 871 000
frå kr 11 224 523 000 til kr 11 292 394 000
606Trygderetten
1Driftsutgifter, blir auka med1 000 000
frå kr 67 818 000 til kr 68 818 000
612Tilskot til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med92 000 000
frå kr 9 605 000 000 til kr 9 697 000 000
70For andre medlemer av Statens pensjonskasse, overslagsløyving, blir auka med1 000 000
frå kr 107 000 000 til kr 108 000 000
613Arbeidsgivaravgift til folketrygda
1Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med5 000 000
frå kr 1 116 000 000 til kr 1 121 000 000
614Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, blir redusert med1 000 000
frå kr 48 000 000 til kr 47 000 000
90Utlån, overslagsløyving, blir redusert med300 000 000
frå kr 8 700 000 000 til kr 8 400 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med11 000 000
frå kr 91 000 000 til kr 80 000 000
634Arbeidsmarknadstiltak
21Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overførast, blir redusert med10 000 000
frå kr 43 720 000 til kr 33 720 000
76Tiltak for arbeidssøkjarar, kan overførast, blir redusert med40 000 000
frå kr 6 320 050 000 til kr 6 280 050 000
78Tilskot til arbeids- og utdanningsreiser, blir redusert med8 000 000
frå kr 64 760 000 til kr 56 760 000
79Funksjonsassistanse i arbeidslivet, blir redusert med7 100 000
frå kr 41 200 000 til kr 34 100 000
635Ventelønn
1Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med3 000 000
frå kr 66 000 000 til kr 69 000 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, blir auka med3 200 000
frå kr 541 952 000 til kr 545 152 000
660Krigspensjon
70Tilskot, militære, overslagsløyving, blir auka med3 000 000
frå kr 110 000 000 til kr 113 000 000
71Tilskot, sivile, overslagsløyving, blir auka med3 000 000
frå kr 272 000 000 til kr 275 000 000
664Pensjonstrygda for sjømenn
70Tilskot, blir redusert med2 000 000
frå kr 73 000 000 til kr 71 000 000
666Avtalefesta pensjon (AFP)
70Tilskot, overslagsløyving, blir auka med3 000 000
frå kr 1 507 000 000 til kr 1 510 000 000
667Supplerande stønad til personar over 67 år
70Tilskot, overslagsløyving, blir auka med6 000 000
frå kr 414 000 000 til kr 420 000 000
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat, blir redusert med5 911 000
frå kr -17 769 000 til kr -23 680 000
1. Driftsinntekter, overslagsløyving-632 708 000
2. Driftsutgifter, overslagsløyving463 884 000
3. Avskrivingar116 155 000
4. Renter av staten sin kapital10 919 000
5. Til investeringføremål18 070 000
-23 680 000
2541Dagpengar
70Dagpengar, overslagsløyving, blir redusert med303 000 000
frå kr 13 903 000 000 til kr 13 600 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsløyving, blir auka med110 000 000
frå kr 720 000 000 til kr 830 000 000
2620Stønad til einsleg mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsløyving, blir redusert med2 000 000
frå kr 2 512 000 000 til kr 2 510 000 000
72Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving, blir auka med7 700 000
frå kr 357 300 000 til kr 365 000 000
73Utdanningsstønad, blir redusert med3 680 000
frå kr 52 680 000 til kr 49 000 000
75Tilskot til flytting for å komme i arbeid, blir redusert med100 000
frå kr 300 000 til kr 200 000
76Forskotering av underhaldsbidrag, blir redusert med45 000 000
frå kr 810 000 000 til kr 765 000 000
2650Sjukepengar
70Sjukepengar for arbeidstakarar mv., overslagsløyving, blir auka med130 000 000
frå kr 35 210 000 000 til kr 35 340 000 000
71Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving, blir redusert med90 000 000
frå kr 1 590 000 000 til kr 1 500 000 000
72Omsorgs- og pleiepengar ved sjukdom hos barn m.m., overslagsløyving, blir redusert med15 000 000
frå kr 510 000 000 til kr 495 000 000
75Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving, blir redusert med15 000 000
frå kr 1 980 000 000 til kr 1 965 000 000
2651Arbeidsavklaringspengar
70Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, blir auka med310 000 000
frå kr 33 990 000 000 til kr 34 300 000 000
71Tilleggsstønad, overslagsløyving, blir auka med17 500 000
frå kr 322 500 000 til kr 340 000 000
72Legeerklæringar, blir auka med5 000 000
frå kr 370 000 000 til kr 375 000 000
2655Uføre
70Uføretrygd, overslagsløyving, blir auka med265 000 000
frå kr 76 265 000 000 til kr 76 530 000 000
76Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsløyving, blir redusert med9 000 000
frå kr 60 000 000 til kr 51 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv.
70Grunnstønad, overslagsløyving, blir auka med10 000 000
frå kr 1 810 000 000 til kr 1 820 000 000
71Hjelpestønad, overslagsløyving, blir redusert med20 000 000
frå kr 1 670 000 000 til kr 1 650 000 000
73Hjelpemiddel mv. under arbeid og utdanning, blir auka med20 500 000
frå kr 122 500 000 til kr 143 000 000
74Tilskot til bilar, blir redusert med7 500 000
frå kr 697 500 000 til kr 690 000 000
75Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, blir redusert med79 700 000
frå kr 2 799 700 000 til kr 2 720 000 000
76Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester, blir redusert med6 000 000
frå kr 256 000 000 til kr 250 000 000
77Ortopediske hjelpemiddel, blir auka med21 330 000
frå kr 1 278 670 000 til kr 1 300 000 000
78Høyreapparat, blir auka med20 300 000
frå kr 564 700 000 til kr 585 000 000
79Aktivitetshjelpemiddel til personar over 26 år, blir redusert med56 815 000
frå kr 56 815 000 til kr 0
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsløyving, blir redusert med162 000 000
frå kr 63 702 000 000 til kr 63 540 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir redusert med309 000 000
frå kr 121 669 000 000 til kr 121 360 000 000
73Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsløyving, blir auka med54 000 000
frå kr 5 676 000 000 til kr 5 730 000 000
2680Etterlatne
70Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med17 000 000
frå kr 1 185 000 000 til kr 1 202 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med9 000 000
frå kr 925 000 000 til kr 934 000 000
72Særtillegg, overslagsløyving, blir auka med1 000 000
frå kr 92 000 000 til kr 93 000 000
74Utdanningsstønad, blir redusert med200 000
frå kr 800 000 til kr 600 000
2686Gravferdsstønad
70Gravferdsstønad, overslagsløyving, blir auka med8 000 000
frå kr 172 000 000 til kr 180 000 000
Inntekter
3605Arbeids- og velferdsetaten
6Gebyrinntekter for fastseting av bidrag, blir auka med3 868 000
frå kr 23 602 000 til kr 27 470 000
3614Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, blir redusert med1 000 000
frå kr 40 000 000 til kr 39 000 000
90Tilbakebetaling av lån, blir auka med6 500 000 000
frå kr 21 700 000 000 til kr 28 200 000 000
3615Yrkesskadeforsikring
1Premieinntekter, blir redusert med31 000 000
frå kr 154 000 000 til kr 123 000 000
3616Gruppelivsforsikring
1Premieinntekter, blir redusert med6 000 000
frå kr 109 000 000 til kr 103 000 000
3634Arbeidsmarknadstiltak
85Innfordring av feilutbetalingar, arbeidsmarknadstiltak, blir auka med800 000
frå kr 600 000 til kr 1 400 000
3635Ventelønn mv.
1Refusjon statleg verksemd mv., blir auka med4 009 000
frå kr 29 991 000 til kr 34 000 000
85Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, blir redusert med200 000
frå kr 400 000 til kr 200 000
3640Arbeidstilsynet
5Tvangsmulkt, blir auka med4 000 000
frå kr 2 270 000 til kr 6 270 000
(NY)6Refusjonar, blir løyvd med2 000 000
7Byggesaksbehandling, gebyr, blir redusert med3 000 000
frå kr 20 322 000 til kr 17 322 000
3642Petroleumstilsynet
3Gebyr tilsyn, blir auka med12 000 000
frå kr 58 090 000 til kr 70 090 000
5607Renter av bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse
80Renter, blir redusert med121 000 000
frå kr 2 463 000 000 til kr 2 342 000 000
5701Diverse inntekter
3Hjelpemiddelsentralar m.m., blir auka med12 000 000
frå kr 55 000 000 til kr 67 000 000
71Refusjon ved yrkesskade, blir redusert med2 943 000
frå kr 907 000 000 til kr 904 057 000
73Refusjon frå bidragspliktige, blir auka med2 000 000
frå kr 263 000 000 til kr 265 000 000
86Innkreving feilutbetalingar, blir auka med106 000 000
frå kr 718 000 000 til kr 824 000 000
87Diverse inntekter, blir auka med4 000 000
frå kr 31 000 000 til kr 35 000 000
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
2Dividende, blir redusert med7 000 000
frå kr 187 000 000 til kr 180 000 000
5705Refusjon av dagpengar
70Refusjon av dagpengar, statsgaranti ved konkurs, blir redusert med10 000 000
frå kr 40 000 000 til kr 30 000 000
71Refusjon av dagpengar for grensearbeidarar mv. busett i Noreg, blir redusert med500 000
frå kr 1 000 000 til kr 500 000

II

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overførast» blir tilføydd løyvinga under kap. 601 Utgreiingsverksemd, forsking m.m., post 70 Tilskot, i statsbudsjettet for 2015.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.