Stortinget - Møte mandag den 14. desember 2015 kl. 10

Dato: 14.12.2015

Dokumenter: (Innst. 125 S (2015–2016), jf. Prop. 27 S (2015–2016))

Sak nr. 2 [16:00:38]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 3 og 4 behandles under ett. – Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Utgifter
701IKT i helse- og omsorgssektoren
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med16 852 000
fra kr 280 317 000 til kr 263 465 000
703Internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med17 000 000
fra kr 65 596 000 til kr 82 596 000
720Helsedirektoratet
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med4 500 000
fra kr 28 592 000 til kr 24 092 000
722Norsk pasientskadeerstatning
1Driftsutgifter, forhøyes med12 300 000
fra kr 161 237 000 til kr 173 537 000
71Særskilte tilskudd, nedsettes med17 000 000
fra kr 86 654 000 til kr 69 654 000
723Pasientskadenemnda
1Driftsutgifter, forhøyes med5 400 000
fra kr 75 946 000 til kr 81 346 000
724Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 37 532 000 til kr 38 532 000
726Statens helsepersonellnemnd mv.
1Driftsutgifter, forhøyes med150 000
fra kr 13 280 000 til kr 13 430 000
732Regionale helseforetak
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72,73,74,75, forhøyes med 40 200 000
fra kr 477 349 000 til kr 517 549 000
76Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, forhøyes med562 000 000
fra kr 29 690 870 000 til kr 30 252 870 000
77Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, forhøyes med135 000 000
fra kr 3 669 904 000 til kr 3 804 904 000
83Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning, nedsettes med23 500 000
fra kr 97 000 000 til kr 73 500 000
733Habilitering og rehabilitering
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med1 500 000
fra kr 13 395 000 til kr 11 895 000
72Kjøp av opptrening mv., kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 5 097 000 til kr 2 097 000
79Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med3 000 000
fra kr 15 795 000 til kr 18 795 000
734Særskilte tilskudd til psykisk helse- og rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med3 000 000
fra kr 14 136 000 til kr 11 136 000
70Tvungent psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket, forhøyes med 9 000 000
fra kr 6 491 000 til kr 15 491 000
72Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, forhøyes med3 000 000
fra kr 19 041 000 til kr 22 041 000
761Omsorgstjeneste
62Dagaktivitetstilbud, kan overføres, nedsettes med25 000 000
fra kr 210 608 000 til kr 185 608 000
64Kompensasjon renter og avdrag, forhøyes med15 700 000
fra kr 984 700 000 til kr 1 000 400 000
67Utviklingstiltak, forhøyes med17 200 000
fra kr 71 277 000 til kr 88 477 000
68Kompetanse og innovasjon, forhøyes med15 000 000
fra kr 243 154 000 til kr 258 154 000
73Særlige omsorgsbehov, nedsettes med1 800 000
fra kr 22 206 000 til kr 20 406 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med 23 500 000
fra kr 50 284 000 til kr 73 784 000
62Øyeblikkelig hjelp, kan overføres, kan nyttes under kap. 732 postene 70 og 76, nedsettes med 109 000 000
fra kr 586 319 000 til kr 477 319 000
63Allmennlegetjenester, nedsettes med58 500 000
fra kr 120 611 000 til kr 62 111 000
73Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres, forhøyes med4 500 000
fra kr 32 177 000 til kr 36 677 000
765Psykisk helse og rusarbeid
60Kommunale tjenester, kan overføres, nedsettes med11 700 000
fra kr 319 308 000 til kr 307 608 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med1 700 000
fra kr 85 549 000 til kr 87 249 000
79Tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med1 700 000
fra kr 52 160 000 til kr 50 460 000
783Personell
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med150 000
fra kr 38 691 000 til kr 38 541 000
61Turnustjeneste, nedsettes med3 000 000
fra kr 137 669 000 til kr 134 669 000
2711Spesialisthelsetjeneste mv.
70Spesialisthjelp, nedsettes med10 000 000
fra kr 1 810 000 000 til kr 1 800 000 000
71Psykologhjelp, forhøyes med1 000 000
fra kr 255 000 000 til kr 256 000 000
72Tannbehandling, forhøyes med35 000 000
fra kr 2 320 000 000 til kr 2 355 000 000
76Private laboratorier og røntgeninstutt, nedsettes med9 751 000
fra kr 804 751 000 til kr 795 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, forhøyes med169 600 000
fra kr 9 911 500 000 til kr 10 081 100 000
71Legeerklæringer, nedsettes med2 000 000
fra kr 7 000 000 til kr 5 000 000
72Medisinsk forbruksmateriell, forhøyes med72 600 000
fra kr 1 827 400 000 til kr 1 900 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, forhøyes med160 410 000
fra kr 3 989 590 000 til kr 4 150 000 000
71Egenandelstak 2, forhøyes med9 000 000
fra kr 168 000 000 til kr 177 000 000
2755Helsetjenester i kommunene mv.
62Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, nedsettes med 4 000 000
fra kr 324 000 000 til kr 320 000 000
70Allmennlegehjelp, forhøyes med45 200 000
fra kr 4 489 800 000 til kr 4 535 000 000
71Fysioterapi, kan nyttes under post 62, forhøyes med20 000 000
fra kr 1 910 000 000 til kr 1 930 000 000
72Jordmorhjelp, forhøyes med2 890 000
fra kr 52 110 000 til kr 55 000 000
75Logopedisk og ortoptisk behandling, forhøyes med10 000 000
fra kr 111 000 000 til kr 121 000 000
2756Andre helsetjenester
70Helsetjenester i annet EØS-land, forhøyes med7 000 000
fra kr 12 000 000 til kr 19 000 000
71Helsetjenester i utlandet mv., forhøyes med85 000 000
fra kr 350 000 000 til kr 435 000 000
72Helsetjenester til utenlandsboende mv., forhøyes med25 000 000
fra kr 180 000 000 til kr 205 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag, forhøyes med4 800 000
fra kr 180 200 000 til kr 185 000 000
Inntekter
3720Helsedirektoratet
5Helsetjenester til utenlandsboende mv., forhøyes med20 000 000
fra kr 55 000 000 til kr 75 000 000
3732Regionale helseforetak
80Renter på investeringslån, nedsettes med73 700 000
fra kr 383 000 000 til kr 309 300 000
85Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008, nedsettes med5 600 000
fra kr 257 000 000 til kr 251 400 000
86Driftskreditter, forhøyes med2 380 000 000
fra kr 4 150 000 000 til kr 6 530 000 000

II

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overføres» tilføyes bevilgningen under kapittel 762 Primærhelsetjeneste, post 21 Spesielle driftsutgifter, i statsbudsjettet for 2015.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.