Stortinget - Møte tirsdag den 15. desember 2015 kl. 10

Dato: 15.12.2015

Referatsaker

Sak nr. 7 [16:49:14]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.