Stortinget - Møte torsdag den 11. februar 2016 kl. 10

Dato: 11.02.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:04:16]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Karianne O. Tung, Ruth Grung, Freddy de Ruiter, Niclas Tokerud, Trond Giske og Christian Tynning Bjørnø om satsing på psykisk helse i skolen ((Innst. 152 S (2015–2016), jf. Dokument 8:134 S (2014–2015)))

 • Sak nr. 2 [11:09:11]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Torgeir Knag Fylkesnes om at alle skoler må bli dysleksi- og dyskalkulivennlige ((Innst. 154 S (2015–2016), jf. Dokument 8:143 S (2014–2015)))

 • Sak nr. 3 [11:59:50]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Torgeir Knag Fylkesnes og Jenny Klinge om å lovfeste elevenes rett til leirskoleopplæring i løpet av grunnskolen ((Innst. 155 S (2015–2016), jf. Dokument 8:146 S (2014–2015)))

 • Sak nr. 4 [12:46:16]

  Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til næringsministeren:
  «For et år siden behandlet Stortinget eierskapsmeldingen. Der uttrykte Stortinget og regjeringen sine forventninger til at selskaper med stort statlig eierskap skal jobbe med likestilling og ledelse i de ulike selskapene. Dette ansvaret ble lagt på styrene i disse selskapene. Nå er det snart et år siden eierskapsmeldingen ble behandlet i Stortinget.
  Kan statsråden gjøre rede for hvordan hun har jobbet med disse målsettingene, og om styrene i de enkelte selskapene når de målene Stortinget satte?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.46.