Stortinget - Møte torsdag den 8. juni 2017

Dato: 08.06.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 16 [03:08:28]

Referat

  • (395) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Lene Vågslid, Kari Henriksen og Ferhat Güven om å sikre gjennomføring av nærpolitireformen i tråd med Stortingets intensjoner (Dokument 8:149 S (2016–2017))

Presidenten: Dette forslaget foreslås sendt justiskomiteen.

Kari Henriksen (A) []: Jeg vil bare gjøre rede for at Arbeiderpartiet mener vi bør ha en votering over hvorvidt den skal behandles direkte i salen. Grunnlaget for det er at innholdet i denne saken er grundig diskutert i komiteen og gjennom lange forhandlinger mellom partiene som sto bak reformen i Stortinget. Det ble utformet et bredt forlik med bakgrunn i forhandlingene. Det er tydelig utformet, med en klar garanti i flertallsmerknadene i form av et løfte til innbyggerne.

Det saken dreier seg om, er regjeringas manglende oppfølging av dette løftet. Det er det som er grunnlaget for forslaget. Det innebærer at Stortinget bør gis anledning til å gi en tilbakemelding til regjeringa om hva som faktisk lå til grunn for enigheten. Da kan de forskjellige partiene uttrykke sitt syn på det.

Ut fra de svarene justisministeren og politidirektøren har gitt i Stortinget og til media, kan det virke som det er ulik oppfatning av innholdet i forliket mellom forlikspartene og regjeringa. En komitébehandling vil ikke klargjøre en slik ulik oppfatning ut over det som er kjent, men det vil en plenumsbehandling gjøre. Derfor trenger ikke saken etter vårt syn ytterligere klargjøring i en komité, og vi ber derfor om at votering over saken kan behandles direkte i salen.

Anders B. Werp (H) []: Jeg skal gi en stemmeforklaring fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre.

Vi støtter presidentskapets innstilling i saken. Vi mener det gir best behandling av forslaget. Det vil også være helt i tråd med tidligere praksis her i Stortinget. Selv om det er sent i perioden og på slutten av perioden: Det var en tilsvarende votering for ett år siden over et representantforslag fra SV om overføring av fiskekvoter. Det ble fremmet i Stortinget den 9. juni i fjor, innstillingen fra næringskomiteen forelå fire dager senere, og debatten i Stortinget foregikk én uke etter fremleggelsen. Det har vi tid til. Da får vi en ordinær og solid behandling på vanlig måte i komiteen, og saken blir dermed også grundig belyst før votering.

Jenny Klinge (Sp) []: Eg skal glede Stortinget med å gjere det kort og seie at Senterpartiet støttar Arbeidarpartiet sitt forslag om å gjere det på det viset som Kari Henriksen skisserte.

Presidenten: Da blir det votert over behandlingsmåten.

Det voteres alternativt over presidentens forslag om å sende saken til justiskomiteen og representanten Kari Henriksens forslag om å behandle saken etter Stortingets forretningsorden § 39 annet ledd bokstav c.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentskapets innstilling og Kari Henriksens forslag ble presidentskapets innstilling bifalt med 59 mot 39 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 03.11.58)

Videre ble referert:

  • 2. (396) Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet (Dokument 3:11 (2016–2017))

    Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.