Stortinget - Møte torsdag den 8. juni 2017

Dato: 08.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 387 L (2016-2017), jf. Prop. 89 L (2016-2017))

Innhold

Sak nr. 7 [22:04:12]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett) (Innst. 387 L (2016-2017), jf. Prop. 89 L (2016-2017))