Stortinget - Møte torsdag den 8. juni 2017

Dato: 08.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 386 S (2016–2017), jf. Prop. 96 S (2016-2017))

Innhold

Sak nr. 1 [10:03:08]

Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i kommunestrukturen (Innst. 386 S (2016–2017), jf. Prop. 96 S (2016-2017))