Stortinget - Møte torsdag den 8. juni 2017

Dato: 08.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: Innst. 370 S (2016–2017), jf. Prop. 127 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 9 [22:09:22]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn mv. (Innst. 370 S (2016–2017), jf. Prop. 127 LS (2016–2017))