Stortinget - Møte torsdag den 8. juni 2017

Dato: 08.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: Innst. 369 L (2016–2017), jf. Prop. 127 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 10 [22:09:47]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i legemiddelloven og patentloven (legemidler til barn) (Innst. 369 L (2016–2017), jf. Prop. 127 LS (2016–2017))

Talere

Sveinung Stensland (H) [] (ordfører for sakene): Ting tar tid – og da tenker jeg ikke bare på stortingsdebatter – men denne saken har gått veldig fort igjennom i komiteen. Vi fikk den fra regjeringen 5. mai, og vi har ekspedert den raskt igjennom. Det er en samlet komité, med unntak av Senterpartiet, som er enig i å endre patentloven og legemiddelloven for å ta inn pediatriforordningen, noe som gleder meg stort. Denne saken stoppet i den forrige regjeringen, den har stoppet på Island, den har stoppet i Liechtenstein – den har stort sett stoppet overalt, men da vi fikk den i helsekomiteen, skled den fort igjennom. Det innebærer at de selskapene som ønsker å satse på forskning på legemidler for barn, får utvidet patenttid. Det vil gi mer forskning på legemidler for barn og flere legemidler for barn, og ikke minst viser det at Norge tar patentrettigheter på alvor. Så dette er en gledens dag for både dem som er opptatt av norsk forskning, norsk industri og ikke minst norske barns tilgang på legemidler.

Så må vi ha forståelse for at Senterpartiet ikke synes dette er en god idé fordi bøteleggingskompetansen blir lagt til ESA – i den grad noen fortjener bøter fordi de forsker frem legemidler for barn.

Kjersti Toppe (Sp) []: Senterpartiet kjem til å stemma imot denne proposisjonen. Sjølv om han er vorten behandla raskt i komiteen, er det etter lang tids motstand Noreg no gir etter og er med på å overføra bøteleggingsmyndigheit og -kompetanse frå Statens legemiddelverk til eit organ i Brussel ved brot på pediatriforordninga. Å la organ utanfor Noreg ha direkte bøteleggingskompetanse overfor norske verksemder, vert rekna for å vera ei betydeleg avståing av suverenitet, og den raud-grøne regjeringa stod fast på at ein slik bøteleggingskompetanse opp mot legemiddelregelverket som vi implementerer, må vi ha nasjonalt ansvar for. Dette er éi av mange forordningar som på grunn av EØS-avtalen vert innlemma i Noreg, og grunnen til at Senterpartiet stemmer imot, er ikkje resultatet av arbeidet. Det handlar om avgiving av suverenitet, og det er grunnen til at Senterpartiet vil stemme imot proposisjonen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 9 og 10.