Stortinget - Møte onsdag den 14. juni 2017

Dato: 14.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 197 S (2016–2017), jf. Prop. 103 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 2 [10:11:15]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til ratifikasjon av endringer av 15. oktober 2016 i Montrealprotokollen om stoff som reduserer ozonlaget av 16. september 1987 (Innst. 197 S (2016–2017), jf. Prop. 103 S (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.