Stortinget - Møte onsdag den 14. juni 2017

Dato: 14.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 312 S (2016–2017), jf. Dokument 4 (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 5 [10:26:43]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen (Innst. 312 S (2016–2017), jf. Dokument 4 (2016–2017))