Stortinget - Møte tirsdag den 20. juni 2017

Dato: 20.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 405 S (2016–2017), jf. Dokument 8:120 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 6 [11:54:38]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad om Kjeller flyplass (Innst. 405 S (2016–2017), jf. Dokument 8:120 S (2016–2017))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra utenriks- og forsvarskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den fordelte taletid – blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Marit Nybakk (A) [] (ordfører for saken): Dette er et forslag fra Senterpartiet om at det settes av nødvendig areal for å ivareta Kjeller flyplass, ikke minst det som har forsvarshistorisk betydning, etter at Kjeller ble vedtatt nedlagt da vi behandlet langtidsplanen for Forsvaret.

Dette dreier seg bl.a. om framtiden for småflymiljøet, ikke bare på østlandsområdet, men i Norge, for Kjeller står i dag for en tredjedel av den totale småflyvirksomheten i Norge – jeg husker at det var på Fornebu i sin tid, og så ble det flyttet til Kjeller da Fornebu ble nedlagt – og komiteen har derfor sendt brev til statsråden, som understreker i sitt svar at rullebanen på Kjeller vil være tilgjengelig for småflymiljøet i regionen inntil utgangen av 2023, etter en gradvis nedbygging av forsvarsvirksomheten. Komiteen ber derfor, på bakgrunn av statsrådens svar, regjeringen legge fram en sak om en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området. Dette er kanskje det viktigste i denne innstillingen.

Når det gjelder forslaget, er det viktig å kunne kombinere bevaring av fly- og forsvarshistorie på Kjeller samtidig med en byutvikling av Lillestrøm- og Kjeller-området. Det er satt i gang et arbeid med en verneplan for luftfartøy, der objekter som bør ivaretas, skal identifiseres. Komiteen sier at vi avventer det arbeidet, men at vi viser til at Kjeller, med sin beliggenhet mellom den tette bykjernen og Forskningsparken, utgjør en unik regional arealreserve, og at det dessuten er statlig grunn, dvs. at det er Forsvaret som eier Kjeller, gjennom Forsvarsbygg. Men det er slik at det er Skedsmo kommune og ikke Forsvarsbygg som har planmyndighet, og det må være Skedsmo kommune som er førende for etterbruken av området. Derfor mener vi at Stortinget ikke kan overprøve Skedsmo kommune som regulerende myndighet for byutviklingen av Kjeller-området. Det mener vi vil være å gripe inn i det kommunale selvstyret.

Så i denne innstillingen er det to hensyn å ta. Det ene er til småflymiljøet på østlandsområdet, som vi ber regjeringen sørge for får et sted å være etter at Kjeller blir nedlagt, og det andre er til byutviklingen i Skedsmo.

Harald T. Nesvik (FrP) []: Representanten Nybakk har på en glitrende måte redegjort for synet i denne saken. Derfor har jeg bare en liten, kort merknad.

For Fremskrittspartiet er det viktig å påpeke at vi må ha respekt for lokaldemokratiet og Skedsmo kommune som planmyndighet når det gjelder hva som skal skje. Det kunne se ut som om dette representantforslaget nærmest skulle være førende for kommunen, og ikke motsatt. Sånn kan det faktisk ikke være. Vi må ha aksept for at det er kommunen som planmyndighet som må legge fram sitt.

Samtidig er det, som komiteen påpeker, viktig at vi ikke minst ivaretar interessene knyttet til småflyaktiviteten, det som har å gjøre med verning av luftfartøy. Det synes jeg komiteen har fått fram på en fin måte også i innstillingen. Statsråden sier også klart gjennom sitt svarbrev at disse tingene skal følges opp. Det er betryggende, og vi ser fram til at disse tingene ivaretas, og at man ser hele Oslo-området i sammenheng når det gjelder småflyaktiviteten. Så må vi akseptere at planmyndigheten ligger hos kommunen, og det er det viktig at vi slår fast.

Liv Signe Navarsete (Sp) []: Eg er glad for at ein samla komité seier at det er viktig å ta vare på og sikre vern av luftfartøy i Noreg. Noreg har ei stolt flyhistorie som er lite kjend for ålmenta. Etter fleire besøk på Kjeller har eg fått eit interessant innblikk i historia og dagens aktivitetar, som er drivne fram av positive eldsjeler.

Kjeller står i dag for ein tredel av den totale småflyverksemda i Noreg. Denne verksemda må etter Senterpartiets meining sikrast lokalitetar for framtida. Då Stortinget gjorde vedtak om utbygging av hovudflyplass, var det òg føresett at det skulle etablerast ein småflyplass i Oslo-området etter at småflya og småflymiljøet i regionen måtte forlate Fornebu. Ein samla komité ber på denne bakgrunnen regjeringa leggje fram ei sak om ei permanent løysing for småflytrafikken i Oslo-området. Det er bra, og det må følgjast opp.

Flystasjonen på Kjeller er i dag eigd av Forsvaret ved Forsvarsbygg. Forsvarsdepartementet har ansvaret for sektoren sine kulturminne. I Innst. 62 S for 2016–2017, om langtidsplanen, uttala ein samla utanriks- og forsvarskomité at ein legg til grunn at «Kjellers forsvarshistoriske betydning ivaretas i samarbeid med Skedsmo kommune».

For å sikre varetaking av Kjellers forsvarshistoriske tyding må det setjast av naudsynt areal. Kva areal som skal setjast av, må skje i nær dialog mellom Skedsmo kommune, Riksantikvaren og eigaren av arealet, altså Forsvaret ved Forsvarsbygg.

I gjeldande kommuneplan for Skedsmo for perioden 2015–2026 er det m.a. nedfelt at områdereguleringsplan skal innehalde utgreiing og vurdering av å innpasse museumsverksemd og å leggje til rette for opplevingssenter for flygande veteranfly på Kjeller, medrekna tilpassa flystripe. Dette er følgt opp og konkretisert gjennom stiftinga Kjeller flyhistoriske kulturpark, KFK, sin moglegheitsstudie, som er eit betalt oppdrag frå Skedsmo kommune.

Riksantikvaren har sett i gang eigne vurderingar av bygningsmassen og anlegget på Kjeller. Til Flynytt 19. mai 2016 seier avdelingsdirektør Hanna Kosonen Geiran i Kulturminneavdelinga hos Riksantikvaren at «dette vil gjelde den militærhistoriske betydningen og den luftfartshistoriske». Geiran syner vidare til at eit eventuelt vern kan vere etter plan- og bygningslova eller etter kulturminnelova.

I Flynytt 14. januar 2017 kom det fram at Skedsmos ordførar, Ole Jacob Flæten frå Arbeidarpartiet, er samd med riksantikvar Jørn Holme i at verdien av flyhistoria og Kjellers identitet som ei av verdas eldste flyplassar er viktig å ta vare på.

Framlegga søkjer å vareta dei kulturhistoriske verdiane på Kjeller gjennom statlege bidrag. Det er heilt i tråd med føringane som er lagde i gjeldande kommuneplan i Skedsmo, og medfører ikkje at Stortinget grip inn i lokale, pågåande planprosessar. Det er full semje om at Skedsmo kommune er regulerande styresmakt, noko som òg kjem fram i forslaget.

Senterpartiet ønskjer at Stortinget skal be regjeringa på eigna måte leggje fram ein plan for korleis staten kan medverke til at dei nasjonale kulturhistoriske verdiane på Kjeller vert varetekne. Dette skal skje gjennom god dialog mellom lokale styresmakter og staten og bør vere i alle si interesse.

Eg tek opp forslaga Senterpartiet fremjar aleine eller saman med andre.

Presidenten: Representanten Liv Signe Navarsete tatt opp de forslagene hun refererte til.

Abid Q. Raja (V) []: Det er mange kulturhistoriske verdier på Kjeller som er verdt å ta vare på, først og fremst knyttet til bygningsmassen. Selve flystripen kan integreres inn i en ny bydel som hovedgate eller på annen måte synliggjøres for ettertiden. Men det at moderne småfly skal kunne lette og ta av, kan neppe sies å være av kulturhistorisk verdi.

Kjeller flyplass har et stort areal og ligger plassert midt mellom forskningsmiljøet på Kjeller og Lillestrøm stasjon. Lillestrøm er utpekt som en av regionbyene i Akershus som skal ta en betydelig del av befolkningsveksten som skal komme. På Kjeller flyplass har man muligheten til å bygge en helt ny bydel, helt fra bunnen av, uten at det kommer i konflikt med verken matjord, friluftsområder eller eksisterende bebyggelse. Det er med andre ord rene Kinder-egget når det gjelder bærekraftig byutvikling. Med IFE som driver verdensledende forskning innen klima og energi som nærmeste nabo, må ambisjonen for en slik bydel – bygd fra bunnen – være at den blir Norges første 100 pst. karbonnøytrale bydel. IFE har allerede involvert seg i planleggingen.

Kjeller flyplass har en lang historie og har vært en viktig base for det norske forsvaret. Etter hvert som byen har vokst rundt flyplassen, har beliggenheten blitt stadig mer utfordrende, men det har vært bred lokal forståelse for Forsvarets behov og bakgrunnen for dens beliggenhet. Men når Forsvaret ikke lenger har behov for området etter 2023, er det et nokså vanvittig forslag at en flyplass som ligger midt i en by, skal gjøres om til en rent sivil flyplass for lufttransport og annen småflyaktivitet.

Kjeller ble hovedbase for småflyene i Oslo-området i 1998, som en midlertidig løsning inntil spørsmålet om ny hovedsmåflyplass var avklart – jeg tror det aldri ble fulgt opp. Dette skjedde uten kommunens godkjennelse og var i strid med reguleringsformålet. Denne midlertidigheten har nå vart i 19 år, og nettopp på grunn av flyplassens beliggenhet midt i en by er det strenge restriksjoner på antall flytimer og forbud mot både landingstrening og mørkeflyvning. Det er med andre ord ikke et ideelt tilholdssted for småflyaktivitet.

Derfor er det faktisk viktig at det finnes en varig løsning for småflytrafikken i Oslo-området, men det bør allerede nå slås fast at en løsning etter 2023 ikke kan være midt i Lillestrøm, verken på kort eller på lang sikt.

Til slutt har jeg en liten hilsen fra Venstres varaordfører i Skedsmo, Boye Bjerkholt, som i likhet med meg mener det er absurd at Senterpartiet, som sier de vil lytte til lokaldemokratiet, ønsker at staten skal overkjøre kommunen på et så sentralt lokalt spørsmål som Kjeller flyplass er for Skedsmo kommune.

Statsråd Ine M. Eriksen Søreide []: Jeg syns at både saksordføreren, Venstres representant og andre har vært inne på sentrale elementer ved forslaget. Det er viktig for regjeringa å følge opp de prioriteringene som er lagt i langtidsplanen, og Forsvarets leir på Kjeller med flyplass ble besluttet nedlagt. Det betyr at aktiviteten særlig etter 2023 vil bli avviklet.

Det er, som flere har vært inne på, viktig å understreke at det er en forsvarshistorisk betydning Kjeller har, og den må ivaretas i samarbeid med Skedsmo kommune. Men det er noe annet enn å sette seg over Skedsmo kommune som planmyndighet, og jeg er veldig glad for at komiteen så tydelig slår fast at det er Skedsmo kommune, og ikke Forsvarsbygg, som er planmyndighet, og at det er Skedsmo kommune og deres ønsker som må være førende for etterbruken på Kjeller. Flere har vært inne på at dette er et veldig attraktivt område, både for utvikling av byen og for utvikling av boliger, og jeg syns ikke det er veldig naturlig at Forsvarsbygg eller Forsvaret skal legge føringer på den etterbruken som kommunen lokalt ønsker å gjennomføre.

Alle interesser om mulig etterbruk må derfor behandles som en del av planprosessen, og både hvordan Kjellers forsvarshistoriske betydning og hvordan småflymiljøet kan ivaretas, må være en del av dette og avklares nærmere i den framtidige reguleringsprosessen.

Som komiteen har lagt merke til, har også samferdselsministeren svart på deler av disse spørsmålene knyttet til den framtidige strategien for småflyplasser i Norge. Der legger også han til grunn både at det er igangsatt et arbeid med en strategi, og at det vil bli vurdert ytterligere arbeid for å se på de ulike alternativene for småflyaktivitet som finnes i Østlands-området.

Det er også i forsvarssektorens interesse at man klarer å omsette det som er vedtatt utrangert og solgt, på en måte som gir gode inntekter for sektoren, for det er også med på å finansiere de satsingene som skal gjøres i langtidsplanen.

Til slutt vil jeg bare nevne at det også har kommet et betydelig lokalpolitisk press i denne saken, men med motsatt fortegn av det forslagsstillerne legger til grunn, nemlig at det er et så å si samlet politisk miljø i Skedsmo som er opptatt av at Stortinget ikke må blande seg inn i reguleringsprosessen som skal gjøres i kommunen. Jeg mener at vi skal ha respekt for den planprosessen, og jeg mener også det har et snev av ironi ved seg at det er Senterpartiet som foreslår at man skal gripe inn og overstyre lokaldemokratiet.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Liv Signe Navarsete (Sp) []: Som mangeårig lokalpolitikar og fylkespolitikar kjenner eg vel til at staten både bør og skal vareta dei kulturhistoriske verdiane som nasjonen samla har, og sjølvsagt gjere det i samarbeid med kommunen. Det er ingen her som har sagt at ein skal overstyre nokon som helst, men at staten og Forsvarsdepartementet varetek dei kulturhistoriske minnesmerka, faktisk, som ligg her, for dette er frå førkrigstida. Eg var sjølv oppe i eit fly – ei verkeleg flott dame! Det vart bygt før krigen, selt til Sverige og kom tilbake.

Dersom ein ikkje har ei landingsstripe, kan ein ikkje ta av med desse flya. Venstre seier at det har ingen kulturhistorisk verdi å ha ei landingsstripe – jo, det har faktisk det. Ein må ikkje nødvendigvis ha den som ligg der i dag, men ein må ha moglegheit til å ta av med desse flya. Viss ikkje er det ikkje stor vits i å ha dei ståande inne i ein hangar ein eller annan plass.

Spørsmålet er: Korleis vil statsråden følgje opp det komiteen sa i innstillinga til langtidsplanen, (presidenten klubbar) at ein skal leggje til rette for å vareta dei forsvarshistoriske verdiane på Kjeller?

Statsråd Ine M. Eriksen Søreide []: Det har vært et arbeid for å sikre Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet. Den flysamlingen består, det ble konkludert for ikke lenge siden. I tillegg er Forsvarsbygg – som det også står i innstillinga – innstilt på å ha en dialog med kommunen om dette. Det mener jeg er en helt naturlig oppfølging av både det vedtaket som foreligger, og den kulturhistoriske betydningen som flymiljøet har – og ikke minst også den daglige driften og aktiviteten som gjelder småfly.

Det er noe annet enn det Senterpartiet foreslår, særlig i forslag nr. 3, hvor man sier:

«Stortinget ber regjeringa leggje frem en sak om ei varig løysing for småflytrafikken i Oslo-området. Inntil ein slik plan ligg føre, må regjeringa medverke til at minst 1 000 meter av dagens landingsbane på Kjeller består.»

Det betyr at man griper direkte inn i reguleringsplanprosessen i kommunen. Dersom det ikke er en plan klar innen utløpet av 2023, (presidenten klubber) vil det altså si at man båndlegger arealer, slik at kommunen ikke kan bruke dem.

Liv Signe Navarsete (Sp) []: Igjen vil eg minne statsråden om mange prosessar – både som har skjedd, og som skjer – knytte til anten naturvernområde eller kulturelle, verneverdige minnesmerke rundt om i landet.

Sjølvsagt skal staten gjere jobben sin med å ta vare på nasjonale minnesmerke, noko anna ville vere heilt håplaust. Og det er jo ikkje slik at det har vorte sagt noko til dette – ja, ja, det har hendt ein har sagt at ein køyrer over dei lokale styresmaktene, men då har det vore på vegner av nasjonen. Dette er eit minnesmerke – det er fly, det er norsk flyhistorie, ein bygde fly. Kor mange i Noreg veit om den fantastiske historia som er på Kjeller? Og så står ein her og snakkar om at nei, dette må ein ikkje ta vare på, for då køyrer ein over det lokale folkestyret.

Det er i alle fall heilt nytt at denne regjeringa seier ein ikkje skal gå inn og overstyre noko lokalt. Så eg vil berre spørje: Er det haldninga til regjeringa òg når det gjeld andre kulturhistoriske minnesmerke, at ein absolutt ikkje skal blande seg inn i nokon planprosessar? I så fall er det … (presidenten avbryt).

Presidenten: Tiden er ute – statsråd Eriksen Søreide, vær så god.

Statsråd Ine M. Eriksen Søreide []: Nå skjer det igjen – det som av og til har skjedd den siste tida – at representanten Navarsete sier at jeg har sagt ting som jeg overhodet ikke har sagt.

Jeg har ikke sagt at vi ikke må ta vare på flysamlingen. Tvert imot, jeg har sagt at staten kommer til å engasjere seg. Forsvarsdepartementet engasjerte seg sterkt i å beholde den flyhistoriske samlingen på Gardermoen, og det var nettopp av samme årsak: Dette har verdi. Men det er noe annet enn å skulle gripe direkte inn i planprosesser for å få til et vedtak som man lokalt åpenbart ikke ønsker. Den sterke motstanden som kommer fram i Romerikes Blad 23. mai i år, er et veldig godt bilde på det – at man ønsker en dialog for å finne gode løsninger, men ikke å båndlegge areal eller ikke å kunne fortsette å utvikle området.

Det fins mange måter å løse både småflytrafikken og det kulturhistoriske på. Det tar vi godt vare på. Som samferdselsministeren også sier i sitt brev til komiteen, er det prosesser i gang for å finne varige løsninger for småflytrafikken i Østlands-området.

Liv Signe Navarsete (Sp) []: Det er veldig bra.

Eg har eit siste spørsmål, knytt til landingsstripe. Om ein sikrar hangarar til dei flya som ein har, har det eigentleg ikkje stor verdi dersom ein ikkje saman med dei hangarane har ei flystripe som er lang nok til at fly kan ta av. Heile poenget når ein held flya ved like så fantastisk som ein har gjort – eg må berre seie at eg er så imponert over miljøet på Kjeller, både småflymiljøet og ikkje minst dei som tek vare på dei kulturhistoriske verdiane, det er imponerande – må vere at ein òg må ta vare på ei landingsstripe. Som sagt: Kor lang ho må vere, får no dei som kan meir om dette enn eg, diskutere, men vil statsråden sikre at det òg vert mogleg å ta opp dei flotte flya som ein har halde ved like sidan førkrigstida?

Presidenten: Presidenten minner om at replikker skal gå via presidenten.

Liv Signe Navarsete (Sp) []: President, unnskyld!

Statsråd Ine M. Eriksen Søreide []: Jeg skal nok klare å svare likevel, president!

Som jeg har vært inne på, vil ethvert areal som man setter av til rullebane midt i det området hvor Kjeller ligger, selvfølgelig båndlegge muligheten til å gjøre noe med området, enten det er å bygge boliger, eller det er å utvikle til næringsformål. Det er som representanten Raja sa, at det å ha stor småflytrafikk i et område som nå skal bygges ut mer og mer – med boliger og næringsaktivitet – er noe kommunen ikke har sett for seg eller ønsker. Det er derfor Samferdselsdepartementet nå utreder ulike muligheter for ulike flyplasser som småflytrafikken i Østlands-området kan operere fra, og også ulike steder hvor man kan bevare og opprettholde kulturhistoriske samlinger av veteranfly.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

De talere som heretter får ordet, har også en taletid på inntil 3 minutter.

Sverre Myrli (A) []: Kjeller er et unikt område. For det første er det Norges eldste flyplass, som ble etablert for 105 år siden, og tar jeg ikke feil, er det en av verdens eldste flyplasser som fortsatt er i bruk.

Flyplassen la for 105 år siden grunnlaget for en senere flyfabrikk, som Forsvaret etter hvert overtok. Det la igjen grunnlaget for Forsvarets etablering på Kjeller. Kjeller ble etter hvert en stor base i Luftforsvaret og huset bl.a. i mange år Luftforsvarets Forsyningskommando. Med Forsvaret fulgte etter hvert store forskningsinstitutter, det vi i dag ofte omtaler som Kjeller-miljøet. Vi fikk Forsvarets forskningsinstitutt, vi fikk Institutt for Atomenergi, som nå heter Institutt for energiteknikk, IFE, og etter hvert mange andre svært gode og spennende forskningsinstitutter. Samtidig ligger Kjeller svært sentralt plassert, så å si midt inne i Lillestrøm by, en av Østlandets mest voksende – jeg holdt på å si tettsteder, men da hadde jeg fått juling når jeg kom hjem igjen, så jeg får si en av Østlandets mest voksende byer.

Det er klart at dette må vi finne løsninger på når Forsvaret ikke lenger trenger de store arealene. Utfordringen i dag er at F-16 lander og tar av på Kjeller når de skal på verksted der, på AIM Norway, og når det ikke lenger er behov for det i framtida, er det heller ikke behov for de store arealene som den lange rullebanen og tilhørende arealer med sikkerhetssoner og den slags krever. Så vi må bevare fly- og forsvarshistorien – det er jeg helt enig i – men samtidig er det klart at området også må brukes til byutvikling. Vi må både ta vare på historien og ta vare på arbeidsplassene på Kjeller, og vi må sørge for at deler av områdene kan brukes til byutvikling. Og da tror jeg nok kanskje vi prater litt forbi hverandre, for jeg tror de fleste er enig i at vi må finne løsninger innenfor det, men det må være kommunen som reguleringsmyndighet som har ansvaret for det. Når jeg sier at jeg tror vi prater litt forbi hverandre, er nok det kanskje fordi Senterpartiets førstekandidat i Akershus var ute i Romerikes Blad og sa at Akershus Senterparti vil bevare Kjeller flyplass, og den lokale Senterparti-representanten fulgte opp: Vi vil ikke ha boligbygging på Kjeller flyplass. Det tror jeg også var noe av grunnlaget for at et nærmest samstemt politisk miljø i Skedsmo har sendt det brevet de har sendt til Stortinget og orientert om at dette må kommunen ha ansvar for, men selvsagt må staten bidra – både Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Liv Signe Navarsete (Sp) []: Formannskapet i Skedsmo rår altså Stortinget frå å gjere eit slikt vedtak. Eg synest nok det er litt underleg at Skedsmo kommune, som sjølv har framheva dei kulturhistoriske verdiane på Kjeller gjennom kommunale vedtak og prosessar, no er imot at staten skal konkretisere korleis staten kan bidra til at dei verdiane vert varetekne. Det kan vere bistand til kommunen ved samarbeid om reguleringsplan, bidrag til å vareta kompetanse om restaurering og vedlikehald av historiske fly, bidrag til varetaking av bygg og anlegg som har eller får vernestatus, og bidrag til tilrettelegging for eit eventuelt luftfartøysenter. Etter mi meining vil det vere til stor nytte for kommunen, og det er eit samla luftfartsmiljø som meiner at staten bør engasjere seg og bidra til at dei nasjonale kulturhistoriske verdiane på Kjeller vert varetekne.

Venstres representant seier at det at fly skal ta av, ikkje kan seiast å vere av kulturhistorisk verdi. Eg er usamd. Dersom dei kulturhistoriske verdiane knytte til dei flotte flya som er på Kjeller, skal ha ein verdi for framtida, har det ein verdi at dei kan ta av. Så er småflyplass noko anna, og dette kan sjåast i samanheng, men ein treng ikkje sjå det i samanheng.

Eg er veldig glad for at forsvarsministeren og samferdsleministeren har forplikta seg til å fremje dette arbeidet og til å finne gode løysingar i samarbeid med kommunen. Det er ingen som nektar for at kommunen har reguleringsmynde, men det er òg veldig vanskeleg å sjå føre seg at staten ikkje skal ta i vare si tarv gjennom dei kulturhistoriske verdiane som miljøet på Kjeller representerer, og sameleis sjølvsagt følgje opp behovet for småflyplass, som er viktig for heile Austlandet, men som òg faktisk er viktig for heile landet. Eg registrerer at småflymiljøet til og med i mitt eige fylke, på Vestlandet, har veldig stor nytte av det kompetansemiljøet som Kjeller står for òg på småfly, for det er den største småflyplassen i landet, og dei er veldig flinke til å samarbeide òg med småflyklubbar rundt om i heile landet, som er ein positiv verdi.

Eg håpar og eg trur, etter at me no har fått saka på dagsordenen, at me får fortgang i dei planane og det samarbeidet som må til for å løyse denne saka.

Abid Q. Raja (V) []: Dette er en viktig sak for Akershus fylke, og ikke minst lokalt, der vi som nevnt tidligere har god representasjon av Venstre-folk. Vi har også en varaordfører i Skedsmo fra Venstre som er svært opptatt av dette.

Jeg er i utgangspunktet ikke uenig med representanten Navarsete i at vi skal ivareta de kulturhistoriske verdiene som er verdt å ta vare på, på Kjeller. Det knytter seg til bygningsmassen. Det har jeg allerede sagt i hovedinnlegget, og der er vi enige. Flystripen kan integreres inn i en bydel som hovedgate eller på annen måte synliggjøres for ettertiden. Men ærlig talt, at moderne småfly skal kunne lette og ta av, kan neppe sies å være av kulturhistorisk verdi.

Lokalt har man hatt stor forståelse for at Forsvaret har behov for beliggenheten, og man har hatt stor forståelse for den aktiviteten som har vært der. Men når Forsvaret nå ikke lenger har behov for dette området etter 2023, er det litt vanvittig at man skal la det ligge en aktivitet rundt sivil luftfart for flysport og annen småflyaktivitet midt i en by som skal vokse, og som har behov for det arealet og kan bygge opp en bydel helt fra bunnen av som kan bli Norges første 100 pst. karbonnøytrale bydel. Som nevnt: IFE, som driver verdensledende forskning innenfor klima og energi, er allerede godt involvert som nærmeste nabo.

Det er ikke den mest optimale situasjonen for dem som er opptatt av å drive med småfly, for som nevnt er det nokså strenge restriksjoner på antall flytimer, og det er forbud mot både landingstrening og mørkeflyvning. Slik sett er det heller ikke et ideelt tilholdssted for småflyaktivitet og -miljø. Det må man få på plass, det må man finne andre løsninger på. Men at det skal være midt i Lillestrøm sentrum, er ingen god løsning verken på kort eller på lang sikt.

Likevel: Et sentralt poeng som Senterpartiet bør være opptatt av, er noe de ofte løfter fram ellers. Det er at man skal lytte til lokaldemokratiet. Men i denne saken ønsker de altså at staten skal overkjøre kommunen i et så sentralt lokalt spørsmål som Kjeller flyplass er for Skedsmo kommune.

Sylvi Graham (H) []: Det er vanskelig å stå i spagat, og jeg noterer meg at Senterpartiet, som vanligvis frir til lokalmiljøene, nå frir til et historisk miljø og slik kommer i en spagat som gjør at det er vanskelig å holde balansen. Man står også i spagat når det gjelder spørsmålet om en småflyplass for en samlet småflytrafikk og en småflyplass for en historisk flysamling.

Men jeg er tidligere ordfører. Jeg har ekstremt stor respekt for kommunens planmyndighet og kommunens egen samfunnsutviklingsoppgave, og her snakker vi om planlegging av store arealer i en sentral kommune på Østlandet. Kanskje er det derfor kommunen ikke er så interessant for Senterpartiet i denne sammenhengen. Men i tillegg til det er jeg også tidligere kulturpolitiker og har sittet i og vært leder for kulturutvalget i Oppegård. Derfor er jeg også veldig opptatt av respekten for kulturhistoriske verdier.

Jeg synes saksordføreren har redegjort på en ypperlig måte, og jeg synes komiteen har gjort et godt arbeid når det gjelder nettopp å speile behovet for og verdien av de kulturhistoriske verdiene, bygningsmassene, de synlige minnene på gamle Kjeller, som er viktige – uten at man dermed også må stå i den situasjonen at man skal fly dem fra dette som kommer til å bli sentrale boligområder for en masse nye mennesker i kommunen det gjelder.

Vi har vedtatt en langtidsplan for Forsvaret. Jeg vet at Senterpartiet ikke var enig i de vedtakene vi gjorde der, men bakgrunnen er blitt redegjort for: Forsvaret har ikke behov for denne rullebanen etter utfasingen av F-16 og Sea King i perioden 2020–2022. Forsvarsministeren har også ypperlig redegjort for det.

Jeg er glad for den imøtekommenheten som samferdselsministeren har vist i denne saken. Jeg er overbevist om at vi må – og vi skal og vil – finne en god løsning for det historiske miljøet på Kjeller. Minner kan ligge der, slik representanten fra Venstre også har pekt på. Men det sentrale Østlands-området, som er trangbodd, trenger å få utviklet sine områder. Da må man kunne bevare for å utvikle videre, men det må gå hånd i hånd – og da kan man ikke stå i spagat.

Sverre Myrli (A) []: Jeg tror nok kanskje disputten mellom representantene Navarsete og Raja er litt krassere enn hva det egentlig er behov for.

La meg aller først si litt om det som gjelder småflyaktiviteten, eller det som i bransjen kalles GA-virksomhet, General Aviation. Det gjelder altså småflyaktiviteten, hvor mange av flyene hadde sitt tilhold på Fornebu fram til flyplassen ble nedlagt i 1998. Da Fornebu ble nedlagt, måtte de naturlig nok flyttes til andre steder, og som en del av behandlingen av vedtaket om Gardermoen i sin tid, tror jeg til og med Stortinget fattet et vedtak om at det skulle finnes andre alternativer på Østlandet. For å si det som det er: Det har en ikke lyktes med, og kommuner står vel ikke akkurat i kø for å ha en småflyplass hos seg. Så egentlig har vi aldri funnet noen løsning på hvor småflyaktiviteten skal være.

Det er én side av saken, som vi nå bør blåse liv i igjen. Derfor er det gledelig det samferdselsministeren skriver, at han skal igangsette et arbeid for det. For det er klart at her må staten også bidra til å finne en løsning for GA-virksomheten og småflyene.

Så er det de historiske flyene, og det er en litt annen debatt, men både nye fly og gamle fly trenger rullebane. Det som er lansert som en idé på Kjeller, er at de gamle flyene, de historiske flyene, skal kunne ha tilhold på Kjeller og med kortere rullebane også kunne operere fra Kjeller i en type fly- og forsvarshistorisk miljø. Det er veldig interessante planer, og så vidt jeg skjønner, er også kommunen positivt innstilt til det. Men det er klart at kommunen vil være med – og ikke bare være med, kommunen vil være i førersetet i den prosessen. Kommunen har ansvaret, men staten må bidra, og jeg synes saksordføreren presenterte dette i begynnelsen av debatten på en ypperlig måte.

Til slutt: Tidligere var byutvikling ofte det at vi bygde boliger på ett område og satte av plass til næringsutvikling på et annet område. Moderne byutvikling er at vi kombinerer dette. Og der har Kjeller unike muligheter ved at vi kan ta vare på fly- og forsvarshistorie, vi kan ta vare på nærings- og forskningsmiljøer og til og med legge til rette for nye, vi kan legge ut områder for boligutvikling, og vi kan legge ut områder for rekreasjon og annen type virksomhet. Så Kjeller har store muligheter. Det er et veldig spennende område som det vil være viktig for kommunen og for hele regionen å utvikle i årene som kommer.

Marit Nybakk (A) []: Bare en kort kommentar for å oppklare det som jeg føler kanskje er en misforståelse. Nå sa også representanten Myrli noe om dette. Komiteen ber regjeringen legge fram sak om en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området, som også er en stor del av småflytrafikken i hele Norge, men vi ber ikke om at det blir på Kjeller. Dette er ganske vesentlig, synes jeg. Vi har en forpliktelse overfor dette småflymiljøet, og det går faktisk tilbake til behandlingen av hovedflyplass på Østlandet, i St.prp. nr. 90 for 1991–1992, så det er lenge siden. Da ble det besluttet at det skulle etableres en småflyplass i Østlands-området. Det har ikke skjedd. Derfor holder man fortsatt til på Kjeller. Det kan man altså ikke gjøre etter hvert som Kjeller skal utvikles bymessig, noe som selvfølgelig må skje av regulerende myndighet, som er Skedsmo kommune. Derfor er det viktig at vi nå ber regjeringen om å sikre at småflymiljøet får en flyplass i Østlands-området.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6.