Stortinget - Møte mandag den 19. desember 2016

Dato: 19.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 152 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 9 [20:34:53]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2016 (Innst. 152 S (2016–2017))

Talere

Martin Kolberg (A) []: Kontroll- og konstitusjonskomiteen har gjennomgått statsrådet protokoller for første halvår 2016. Det er en grunnlovfestet oppgave i henhold til Grunnloven § 75 f, og etter Stortingets forretningsorden § 14-9 første ledd er det kontroll- og konstitusjonskomiteen som skal gjennomgå protokollene og avgi sin innstilling til Stortinget.

Jeg vil bare kort knytte noen kommentarer til den enstemmige innstillingen.

Komiteen har heller ikke denne gangen noe å bemerke til protokollene. Komiteen har merket seg at det ikke har vært noen dissenser i regjeringen i perioden 1. januar til 30. juni 2016. Benådningssakene i den aktuelle perioden har heller ikke avstedkommet noen merknader fra komiteen.

Departementene skal rutinemessig oversende utvidede søkerlister, der det gis opplysninger om samtlige søkere, inkludert dem som har fått sitt navn unntatt offentlighet. Komiteen har ingen merknader til embetsutnevnelser i perioden.

Forskrifter som er fastsatt, endret eller opphevet av Kongen i statsråd, inngår som en del av komiteens halvårlige gjennomgang. Komiteen har i denne omgang ikke funnet grunnlag for å be Stortingets utredningsseksjon om å gjennomgå utvalgte forskrifter, og har ingen merknader til forskriftene som er fastsatt, endret eller opphevet første halvår 2016.

Kort oppsummert har komiteen ingenting å bemerke, og jeg framlegger med dette komiteens enstemmige innstilling om gjennomgangen av statsrådets protokoller fra 1. januar til 30. juni 2016 for Stortinget.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9.