Stortinget - Møte mandag den 19. desember 2016

Dato: 19.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 140 S (2016–2017), jf. Prop. 23 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 5 [18:46:52]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet (Innst. 140 S (2016–2017), jf. Prop. 23 S (2016–2017))