Stortinget - Møte mandag den 19. desember 2016

Dato: 19.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 7 S (2016–2017), jf. Prop. 1 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 3 [15:45:41]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8) (Innst. 7 S (2016–2017), jf. Prop. 1 S (2016–2017))