Stortinget - Møte mandag den 19. desember 2016

Dato: 19.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 128 S (2016–2017), jf. Prop. 26 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 2 [15:45:13]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet (Innst. 128 S (2016–2017), jf. Prop. 26 S (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Etter ønske fra utenriks- og forsvarskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 3 og 4 behandles under ett. – Det anses vedtatt.