Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2016

Dette dokument

  • Innst. 152 S (2016–2017)
  • Kildedok:
  • Dato: 15.12.2016
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 15. desember 2016

Martin Kolberg

leder og ordf. for Statsministerens kontor, Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Jette F. Christensen

ordf. for Justis- og beredskapsdepartementet

Gunvor Eldegard

ordf. for Nærings- og fiskeridepartementet

Hans Fredrik Grøvan

ordf. for Arbeids- og sosialdepartementet

Rasmus Hansson

ordf. for Samferdselsdepartementet

Tom E. B. Holthe

ordf. for Barne- og likestillingsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Per Olaf Lundteigen

ordf. for Klima- og miljødepartementet

Abid Q. Raja

ordf. for Olje- og energidepartementet

Erik Skutle

ordf. for Kulturdepartementet

Michael Tetzschner

ordf. for Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Helge Thorheim

ordf. for Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet